Projektin osapuolet

 

Tutkimuslaitokset

 

Digitaalisen Median Instituutti
Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) toimiva Digitaalisen Median Instituutti (DMI) on panostanut voimakkaasti nopeiden ATM-pohjaisten tietoverkkojen kehittämiseen. Olemassa oleva nopea verkko yhdistää TTKK:n, Kaukajärven koulun, TOAS:n opiskelija-asuntolan ja Tampereen normaalikoulun. Jo olemassa olevaa nopeaa tietoverkkoa palvelemaan on hankittu etäopetukseen soveltuva multimediapalvelin, joka mahdollista video-on-demand -sovellusten käytön verkon yli. TTKK:n tietotekniikan osasto varustaa v. 1996 aikana multimediaetäopetukseen soveltuvan studion ja panostaa opetusmateriaalin tuotantoon.
Hypermedialaboratorio (TTKK)
TTKK:n DMI:n yhteydessä toimiva Hypermedialaboratorio on kehittänyt lähinnä luonnontieteiden ja tekniikan etäopiskeluun soveltuvaa hypermediaoppimisympäristöä ja aloittanut matematiikan etäopetuksen yhteistoiminnassa TTKK:n avoimen korkeakoulun kanssa. TTKK ja DMI tuottavat tietoverkkoon etäopetusmateriaalia v. 1996 aikana seuraavasti:
  • johdatus korkeakoulumatematiikkaan -kurssi
  • tietoliikennetekniikan kurssin/kursseja.
  • signaalinkäsittelyn luentoja MPEG-koodattuina ja DMI:n videomuotoista esittelymateriaalia.
  • ohjelmistotekniikan kurssin.

TTKK:n avoin korkeakoulu on jo ottanut ohjelmaansa WWW:n kautta opiskeltavissa olevan Matriisilaskenta 1:n kurssin ja ottaa kursseja ohjelmaansa sitä mukaan, kun ne ovat käytettävissä. Koulutuksen kohderyhminä ovat korkeakouluopiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat, yritysten työntekijät ja lukiolaiset.

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Tampereen yliopiston (TaY) täydennyskoulutuskeskus (TYT) on kehittänyt ja hyödyntänyt etäopetuksen moderneja menetelmiä (TV, radio, audio- ja videovälitteinen opetus, hypermedia, multimedia) opetuksessaan mm. aikuiskasvatuksessa, hoitotieteissä ja kunnallishallinnossa. Projektiin liittyen TYT tuottaa oppisisältöjä mm. talouden ja hallinnon ja viestinnän alueille sekä oppimaan oppimisen alueille liittyviä materiaaleja. Kohderyhminä ovat lähinnä aikuisopiskelijat (yliopiston opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistuvat ja muut yhteistyötahot).
Hypermedialaboratorio (TaY)
Tampereen yliopiston Hypermedialaboratoriossa valmistetaan hypermediatuotannossa tarvittavia työvälineitä ja tutkitaan moderneja oppimisympäristöjä. Tarkoituksena on kehittää hypermediapohjaista etä- ja itseopiskelumateriaalia ammattilaisille, jotka eivät ole pedagogeja.
Tietotekniikan tutkimusinstituutti
Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan tutkimusinstituutti (TITU) koordinoi Jyväskylässä tehtävää tutkimustyötä. Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos on suuntautunut interaktiivisten etäopetussovellusten kehittämiseen painottaen erityisesti ryhmätyöominaisuuksia, käyttöliittymien kehittämistä ja opetusmateriaalin monimuotoisuutta. Laitoksilla on kiinnostusta sekä oppimateriaalin tuottamisen ja analysoinnin välineiden että etäopetusjärjestelmän kehittämiseen.
Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus
Helsingin yliopistolla ja sen Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksella on huomattava kokemus etäopetuksen järjestelyistä ja materiaalin tuotannosta. Ryhmäopiskelussa halutaan testata etäluokkakonseptia ja eri medioiden (audio-opetus, videoneuvottelu, audiografiikka, tietokonevälitteinen viestinta) integrointia. Yksilöllisten opiskelutilanteiden tueksi kehitetaan interaktiivista internetin käyttöä. Etäopetukseen soveltuvaa materiaalia on seuraavilta aloilta:
  • viestintä
  • Suomen taiteen historia
  • ympäristönsuojelu
  • opettajien etä- ja monimuoto-opetukseen perehdyttävä koulutus

Kohderyhminä ovat aikuisopiskelijat, opettajat, yritykset ja akateemiset työnhakijat

Opetusteknologiakeskus (TKK)
 

Johtoryhmäyritykset

 

Edita Oy
Finnet / HPY
Fysiikan tutkimuslaitos
Helsinki Media
Jyväskylä kaupunki
Jyväskylän Teknologiakeskus Oy
Nokia Mobile Phones
Otava
Sonera Oy
Sun Microsystems Oy
Tampereen kaupunki
Tampereen Teknologiakeskus Oy
Tietoverkkoinstituutti
TKK/Koulutuskeskus Dipoli
WSOY
Xenex
 

Seurantayritykset

 

AAC-opisto
AEL
CSC-Tieteellinen laskenta Oy
Finnet / TPO
Kaakkoisen Keski-Suomen kunnat
WM-data Kasanen
KTOL
KVS-Instituutti
Mäntän seudun koulutuskeskus
Nokian kaupunki
Promanet Oy
Promentor Solutions
STAKES
Sverigefinska folkhögskolan
Teleste Educational
Valmet
-------

Etusivu