Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.7 Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä

Tuomo Rintamäki, Markus Taina

tuomo.rintamaki@dipoli.hut.fi, Markus.Taina@nmp.nokia.com,

Teknillinen korkeakoulu, Opetusteknologiakeskus

PL 8000, 02015 TKK

ETÄKAMUn Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä -pilottiprojektin tavoitteena oli rakentaa osapuolten, Teknillinen korkeakoulu, Opetusteknologiakeskus ja Nokia Mobile Phones (NMP), yhteinen monikulttuuriseen yritysympäristöön sopiva oppimisympäristö ja määritellä oppimisympäristön rakentamis- ja tuotteistamisprosessi. Pilottiprojektissa tehtiin kattava kartoitus oppimisympäristössä tarvittavista rooleista ja teknisten työkalujen kartoitus, koska tällaisia ei oltu tehty aikaisemmin NMP:ssä. Oppimisympäristöä kokeiltiin kahdessa pilottikurssissa vuoden 1997 ja 1998 aikana. Oppimisympäristöt erosivat toinen toisistaan, johtuen mm. kurssin tavoitteista ja kohderyhmästä.

Johtopäätöksinä voidaan todeta, että uusia oppimisympäristöjä hyödyntävässä yrityskohtaisessa täydennyskoulutusohjelmassa kaikki ohjelman osapuolet: opiskelijat, opettajat, sisältötutorit, oppimisympäristön tekniset suunnittelijat, tekniset tutorit ja monissa tapauksissa myös yrityksen henkilöstö- ja koulutusosaston edustajat, opiskelijoiden esimiehet sekä mentorit on koulutettava uusien oppimisympäristöjen ominaisuuksiin. Vaikka näiden osapuolten koulutustarve tiedostetaan niin sen merkitys kuitenkin usein aliarvioidaan. Opiskelijoille on myös viestittävä miksi oppimisympäristö on otettu käyttöön ja mihin oppimistavoitteisiin sen käytöllä pyritään. Jokaisen yrityksen ja oppilaskohderyhmän tarpeet ja vaatimukset oppimisympäristön suhteen ovat erilaiset, räätälöintiä on täydennyskoulutuksessa aina tehtävä jonkin verran. Yleiset pedagogiset ja tekniset kriteeristöt, tarkistuslistat ja ohjekirjat toki antavat tukea ympäristön rakentamisessa ja räätälöinnissä. Opettajia on autettava oppimateriaalin muokkauksessa siksi, että opetusaineiston muuttaminen uusiin ympäristöihin on aikaa vievää ja/tai kaikkia opettajia ei voi vaatia osaamaan muokkausprosessia. Opettajat ja tutorit tarvitsevat oppimisympäristön teknisen tutorin tukea koko kurssin ajan. Internet-pohjaisten oppimisympäristöjen yleistyessä tuen tarve tulee kuitenkin vähenemään ja teknisen tutorin tehtävät voivat sulautua opettajan ja/tai tutorin tehtäviin. Eri kanavien ja menetelmien yhteistoiminnallisuuteen on kiinnitettävä myös huomiota. Kurssin ensimmäinen toteuttaminen uusissa oppimisympäristöissä maksaa yleensä paljon. Kuin kursseja toteutetaan seuraavan kerran on tukihenkilöiden (suunnittelijat, henkilöstöhallinnon edustajat, tutorit, tekninen tuki) määrä saatava pienemmäksi tai näitä rooleja on yhdistettävä. Muuten kustannukset nousevat liian suuriksi. Yritysten tietoturvallisuustarpeet on huomioitava toteutettaessa Internet-pohjaisia kursseja. Esim. Intranet- palomuurit edellyttävät ohjelmistojen mukauttamista ja innovatiivisia ratkaisumalleja. Pääsyvaikeudet myös huonontavat oppimisympäristön laatua ja voivat turhauttaa opettajia ja opiskelijoita. Yritysten visuaaliseen ilmeeseen (niin yleisiin graafisiin ohjeistuksiin kuin koulutusmateriaalin ulkoasuun, rakenteeseen ja tyyliin) liittyvät seikat on myös huomioitava Internet-pohjaisia koulutusympäristöjä rakennettaessa.

2.7.1 Johdanto

2.7.2 Pilottiprojektin kuvaus ja osapuolet

2.7.3 Tutkimusongelma ja tavoitteet

2.7.4 Oppimisympäristön osatekijät

2.7.5 Opetuskokeilut

2.7.6 Johtopäätökset

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava