Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Soneran perehtymisohjelma - henkilöstökoulutusta verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.6.8 Pohdinta ja johtopäätökset

Tämän perehtymisohjelman tarkoituspohja on varsin moninainen. Uuden työntekijän on opittava tietyt yritystä koskevat perusasiat ennen varsinaisen työn aloittamista. Ihanteena voitaisiin pitää täydellistä kummipalvelua, jossa jokaisella olisi henkilökohtainen tutor neuvomassa sekä henkilökohtaisesti että sähköisten viestimien avulla. Tällainen palvelu muodostuisi varsin kalliiksi, kun uuden työntekijän palkan päälle lasketaan tutorin ohjaukseen käyttämä aika. Tutoroinnin taso voisi myös vaihdella tutorin sitoutumisasteesta ja työkiireistä riippuen.

Verkkovälitteisen perehtymisohjelman suurena haasteena onkin sen soveltaminen pedagogisesti järkevällä tavalla organisaation toimintakulttuuriin ja toimintatapoihin. Perehtyjän sekä tutorin sitoutuminen perehtymisprosessiin on yksi keskeinen tavoite, johon perehtymisohjelman tulisi tarjota tukea sisällöllisen tuen ohella. Verkkovälitteinen kommunikaatio tarjoaa tähän uusia mahdollisuuksia. Mikäli perehtymisprosessin osapuolet eivät ole sitoutuneet prosessiin, riskinä voi olla oppimistavoitteiden unohtuminen ja toiminnan muuttuminen pelkäksi päämäärättömäksi verkon selailuksi. Tämän ehkäiseminen on ensisijaisesti pedagoginen haaste ja sen ratkaisua tulisi pohtia yleisemminkin koko organisaatiossa. Hyvä perehtymisohjelma auttaa tässä prosessissa, mutta ei ratkaise sitä. Oppiminen tapahtuu aina oppijassa itsessään ja on luonteeltaan aktiivinen prosessi. Perehtymisohjelman keskeinen tehtävä on tukea tätä prosessia.

Tekniset haasteet ovat yllättäneet moneen otteeseen ohjelman kehittäjät. Tämä on tuonut oman haasteensa ohjelman toteutukseen. Ohjelmassa tulee olla selkeä linja, joka jatkuu niin visuaalisessa suunnittelussa kuin sisällöissäkin. Ohjelman käyttäjä eksyy helposti, mikäli häntä rohkaistaan liiallisesti hyppimään eri sisältöisten ja eri lähteistä tulevien dokumenttien välillä. Käyttöliittymän tulisi auttaa käyttäjää hahmottamaan yhtenäinen ja tavoitteellinen oppimisympäristö, vaikka sen sisältö koostetaankin useasta eri Intranetin osoitteesta. Tärkeintä on oikean ja päivitetyn tiedon saaminen vaivattomasti siten, että ohjelman käyttäjä kokee toimivansa asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.

Tämän perehtymisohjelman kehittely- ja testausvaiheissa on käynyt moneen kertaan selväksi, että tällaista perehtymismahdollisuutta ja -vaihtoehtoa tarvitaan. Vanhatkin työntekijät ovat osoittaneet kiinnostusta ja kuvailleet havaintojaan mahdollisen oman perehtymisjaksonsa tarpeista. Kehittelytyön jatkuminen on osa kestävää kehitystä tälläkin sektorilla. Tärkeimmäksi asiaksi nousee menetelmien ja toimintojen vakiinnuttaminen osaksi ohjelmaa, jotta jatkuvuus taataan. Uskomme tämän sovelluksen tuovan uutuuden kokeilun lisäksi varsinaista lisäarvoa uuden työntekijän perehtymisohjelmaan.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava