Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Soneran perehtymisohjelma - henkilöstökoulutusta verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.6.7 Tutkimustulokset

Ensimmäinen testaus

Testauksen tulosten perusteella ohjelmaan tehtiin joitakin muutoksia. Muutettavia asioita löytyi sekä teknisessä toimivuudessa ja rakenteessa että graafisissa elementeissä. Tällaisia muutoksia olivat esim. "ensikäyttäjän sivu" tehtävien ohjeistuksen parantaminen ja perusnavigointirakenteen eli valikon muuttaminen. Näihin aikoihin tapahtunut yrityksen nimen muutos aiheutti vaatimuksia myös ohjelman ulkonäölle, jota muutettiin samanaikaisesti.

Testin voidaan katsoa saavuttaneen sille asetetut tavoitteet. Vastausten pohjalta pystyttiin kehittämään ohjelman käyttömukavuutta ja loogisuutta tulevien käyttäjien hyödyksi ja mielenkiinnon säilyttämiseksi ohjelmaa kohtaan.

Toinen testaus

Testaus vahvisti käsitystä siitä, että tehtävien tyyli ja rakenne oli hyvin valittu. Tehtäviä saisi olla määrällisesti enemmän ja ohjeistus voisi olla selvempi.

Yleisesti kaivattiin jonkinlaista tietopakettia omasta yksiköstä ja lähimmistä työkavereista. Teknisesti se pystyttäisiin toteuttamaan, mutta se ei tuo tarvittavaa lisäarvoa, jos päivitettävyydessä on ongelmia. Päivitettävyys kärsii, mikäli joudutaan muodostamaan erillistiedostoja intranetistä haettavan tiedon rinnalle. Tällainen tietopaketti tulisi löytyä intranetistä, jolloin myös muut voisivat tutustua konsernin eri osa-alueilla työskentelevien ihmisten työhön. Kokonaisuuden ja oman osuuden hahmottaminen siinä on tärkeää.

Tietokannan varastoidessa tietoja ohjelma todennäköisesti hidastuu, joten tietokannan merkitystä ohjelmalle harkitaan. Rekisteröitymisen ja tehtävien tallentamisen merkitys on vähentynyt kun avoimista tehtävistä on luovuttu. Mahdollisuudeksi on muodostunut myös täysin avoin käyttöliittymä, joka tuhoaa rekisteröitymistiedot välittömästi tai ei rekisteröi niitä ollenkaan.

Käytettävyydessä aiheutti ongelmia lähinnä ohjelman hitaus. Testiversio toimii normaalin kotisivun tavoin Tampereen yliopiston palvelimelta ja ohjelma nopeutunee, kun se on siirretty Soneran palvelimelle.

Visuaaliseen ilmeeseen on muutettava joitain yksityiskohtia. Ohjeiden saatavuutta on helpotettava ja ohjeisiin tutustumista on korostettava. Testauksesta saatujen tulosten perusteella ainakin nämä käyttäjät kokeilevat mieluummin yrityksen ja erehdyksen kautta itsenäisesti kuin tutustuvat ohjeiden perusteella sisältöihin. Tähän samaan kokeilevaan tyyliin sopivat erityisesti neuvovat vastaukset tehtäväosiossa. Tehtävien avulla saa yleiskäsityksen asioista, vaikka ei olisi ehtinyt tutustua koko perehtymisohjelman sisältöön.

Yllättäväksi voidaan kuvata tulosta, jonka mukaan ruudulta havaittavat tapahtumat jakaantuvat melko voimakkaasti alueisiin. Katseen kiinnittyessä ruudun ylälaidan työskentelytilaan, jää alalaidassa muuttuva informaatio huomaamatta. Muutosten tulisi olla selkeämpiä ja hieman radikaalimpia, jotta silmä kiinnittäisi niihin huomiota.

Pedagoginen pohdinta

Teoreettisessa pohdinnassa on peilattu testausten tuomaa tietoa perehtymisestä seitsemään oppimisen ominaisuuteen. Ominaisuuksien sisällöt on julkaistu tässä raportissa luvussa I, joten keskitymme pohdinnassa sisältötarkasteluun ilman teorioiden uudelleenkäsittelyä.

Konstruktiivisuus

Ohjelman periaatteena on jäsentää saatavilla olevaa tietoa muotoon, jossa ydinasiat tulee käsiteltyä, vaikka ohjelman käyttö olisi lyhytaikaista ja pinnallista. Testauksessa huomattiin käyttöohjeiden puutteellisuus ja tärkeys. Pyrkimys yksinkertaisen ohjelman luomiseen ei saa tehdä käyttöohjeista puutteellisia. Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden tehdä tehtäviä tai kartuttaa tietoja ja taitoja vain sivustoa selailemalla, mikäli aiheet ovat ennestään tuntemattomia. Perehtyjän pohjatiedot saavat olla monentasoisia, ja hän saa silti tarvittavia ja oikeantasoisia haasteita.

Aktiivisuus

Perehtymisohjelmassa korostetaan uuden työntekijän oman aktiivisuuden merkitystä. Verkosta löytyvä ohjelma voidaan käydä läpi, vaikka tutorointia olisi jatkuvasti saatavilla. Oppijan rooli nähdään yhä vastuullisempana ja uuden työntekijän panos työyhteisössä halutaan täysipainoiseen käyttöön aikaisempaa nopeammin.

Yhteistoiminnallisuus

Perehtymisen aikataulut ovat hyvin henkilökohtaisia, johtuen eriaikaisesta rekrytoinnista yhtiön palvelukseen. Yhteistoiminnallisuus keskittyykin lähinnä oman aktiivisuuden tuomiin kontakteihin työyhteisössä. Keskustelu- ja palautemahdollisuuksiin keskittymisen myötä uusille työntekijöille tulee tulevaisuudessa oma keskusteluryhmä intranetiin yleisen ryhmän rinnalle. Tämä ryhmä auttaa perehtymisohjelman ja tutorin ohella päivittäisissä ongelmissa.

Intentionaalisuus

Yrityksen yleisissä kehitysstrategioissa pyritään kehittämään yksilön omaa tavoitteellisuutta kehityskeskusteluin ja itsearvioinnein. Nämä ovat käytössä koko yhtiön henkilöstöllä, ei pelkästään uusilla työntekijöillä. Perehtymisohjelma pyrkii omaan tavoitteelliseen työskentelyyn ja itsearviointiin.

Kontekstuaalisuus

Opetusmateriaali ja perehtymiseen käytetty oppimisympäristö perustuu intranetin sisältämään tietoon, jota koko yhtiön henkilökunta käyttää päivittäisessä työssään. Tehtäväosion tehtävät on laadittu erityisesti arkipäiväisissä työtilanteissa ilmeneviä ongelmia ajatellen. Kaikki perehtymisohjelman tiedot ovat siis täysin liitännäisiä reaalimaailmaan.

Siirtovaikutus

Tehtävät on pyritty laatimaan siten, että ne liittyvät täysin normaaliin työhön. Intranet työvälineenä on jo varsin käytetty, ja sen käyttöön opastaminen on myös yksi ohjelman keskeisistä tavoitteista. Ohjelma opastaa lähinnä tiedon lähteille, joista tieto on ammennettavissa myös tehtäväosiosta poikkeavissa kysymyksissä.

Reflektiivisyys

Tehtävien vastauksissa on pyritty opastavaan tyyliin, joka ei tyrmää "juu tai ei"-vastauksilla. Oikea vastaus antaa lisätietoa ja opastaa enemmän kuin perinteinen monivalintatehtävän vastaus. Oppija voi epäselvissä tapauksissa ottaa yhteyttä tutoriin ja antaa palautetta ohjelman sisällöistä ja toimivuudesta omalla kohdallaan.

 


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava