Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Soneran perehtymisohjelma - henkilöstökoulutusta verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.6.6 Tutkimusmenetelmät ja testaukset

Pilottiprojektin yhteydessä tehdyissä testauksissa on voitu tarkastella lähinnä lyhyen aikavälin reaktioita ja ohjelman toimivuutta välittömästi ohjelman läpikäynnin jälkeen. Pidemmän aikavälin tarkastelu jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle osaksi Soneran perehtymiskokonaisuutta. Pidemmän aikavälin tarkastelu toisi vastauksia kysymyksiin pysyvämmistä toiminta- ja työtapojen muutoksista ja niiden vaikutuksista organisaation toimintaan ja tuloksiin.

Ensimmäinen testaus

Aloitustilaisuudessa testaajille kerrottiin lyhyesti perehtymisohjelman laajemmasta kontekstista ja testauksen tavoitteista. Tarkoituksena oli, että jokainen sai viikon aikana omaan tahtiin tutustua ohjelman perusrunkoon ja kirjata ajatuksiaan muistiin. Tavoitteena oli saada tietoa ensimmäisen kerran ohjelman avaavan henkilön ajatuksista ja tuntemuksista. Tilaisuudessa näytettiin testaajille vain ohjelman alkusivut. Osallistujia kehotettiin keskittymään ohjelman toiminnallisuuteen ja visuaalisuuteen eikä varsinaiseen sisältöön. Tämä alue testattaisiin myöhemmin.

Ohjelman arviointia pyrittiin tukemaan kysymyslomakkeella, jonka testaajat palauttivat hypermedialaboratorioon. Aloitustilaisuuden jälkeen jokaisen testaajan koneelle asennettiin paikallisesti perehtymisohjelma ja tarvittavat laajennukset. Selaimena toimi Netscape 3.0.

Toinen testaus

Testaajia oli tässä testauksessa viisi, ja he suorittivat testauksen yhtäjaksoisesti Soneran pääkonttorilla Vallilassa. Kaikilla testaajilla oli yli viiden vuoden käyttökokemus tietokoneista, ja he olivat myös käyttäneet Internetiä vähintään kaksi vuotta. Sonetin käytöstä testaajilla oli keskimäärin noin kolmen kuukauden kokemus. Yhdellä testaajalla ei tosin ollut minkäänlaista kokemusta Sonetista. Tämä antoi kuitenkin uudenlaista palautetta perehtymisohjelman lisäksi myös Sonetista ja koettiin tärkeäksi. Tietokoneen käyttöön liittyvien perusasioiden oletettiin saatujen haastattelutietojen perusteella olevan hallussa ja testaamaan päästiin ilman syvällistä käyttökoulutusta. Testaajaa rohkaistiin kysymään neuvoa ongelmatilanteissa, jotta rajallinen aika tulisi hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.

Testaajille korostettiin tehtävien ja toiminnallisuuden merkitystä. Jokaista kehotettiin aluksi miettimään jokin asia tai tieto, jota he oman perehtymisensä aikana olisivat tarvinneet. Tätä tietoa hakemalla ja tehtäväosiota läpikäymällä testaaja muodosti mielipiteensä. Jokaiselle testaajalle oli varattu noin tunti aikaa ja se yleensä riittikin. Palaute hankittiin haastattelemalla henkilöä samalla, kun hän kävi ohjelmaa läpi. Muistiinpanojen lisäksi keskustelu nauhoitettiin haastateltavan luvalla. Selaimena toimi paikallisesti asennettu Netscape 4.06. Testauskoneeseen oli asennettu paikallisesti myös plug-in-lisälaajennukset.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava