Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

1.2.2 Oppimisympäristöjen organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen tausta ( Tuovi Manninen & Saara Brax )

Tutkimuksen oppimisympäristön organisointia ja teknistä toiminnallistamista koskeva tausta perustuu Mooren & Kearsleyn ( 1996 ) etäopetuksen systeemistä mallia koskevaan teoriaan, jota tarpeen mukaan on täydennetty. Systeeminen malli perustuu ajatukseen, että kaikenlainen etäopetus sisältää tietyt yleispätevät asiat, joita Mooren ja Kearsleyn mukaan ovat lähteet, suunnittelu, jakaminen, vuorovaikutus ja oppimisympäristö. Etäopetuksen systeeminen malli Mooren ja Kearsleyn mukaan on esitetty kuviossa 1.


KUVIO 1. Etäopetuksen systeeminen malli ( Moore & Kearsley 1996 )

Systeemisen mallin pohjalta kehitetty oppimisympäristöjen organisointi ja tekninen toiminnallistaminen liittyvät läheisesti toisiinsa, niihin liittyvä teoreettinen tausta esitellään myöhemmin luvussa »1.5. Oppimisympäristön organisointi on yläkäsite, ja se tarkoittaa kaikkia niitä toimintoja, jotka luovat hyvät ja toimivat edellytykset mielekkäälle oppimisprosessille. Näitä toimintoja ovat oppimisympäristön toimintaa tukeva johtamis- ja hallinnointikäytäntö, opetuksen suunnittelu, oppisisällön tuotanto, oppimateriaalin jakelu eri kanavien välityksellä, vuorovaikutteinen toiminta sekä tilan suunnittelu, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuu.

Tekninen toiminnallistaminen on oppimisympäristön organisoinnin alakäsite. Siihen kuuluvat teknologiaan liittyvät asiat kuten median valinta, jakelukanavan valinta, vuorovaikutuksen tueksi valittava tekniikka ja tekninen tuki. Oppimisympäristön organisoinnin hahmottamisen tueksi on laadittu käsitekartta, joka on esitetty kuviossa 2. Se on malli, joka käsittää ne yleispätevät asiat, joita oppimisympäristön organisoinnissa ja teknisessä toiminnallistamisessa tulisi ottaa huomioon. Käsitekartta visualisoi kehitettyä jäsentämis- ja arviointirunkoa, joka esitellään tämän julkaisun liitteessä »2.


KUVIO 2. Oppimisympäristön organisoinnin käsitekartta

Kartasta ilmenevät arvioinnin jäsentäjät, osajäsentäjät ja jäsentäjien väliset suhteet. Jäsentäjällä tarkoitetaan tässä kehitetyssä jäsennysmallissa ongelmaa tai kysymystä, jonka avulla suunnittelun tai arvioinnin kohteena olevaa ilmiötä voidaan tarkastella ja eritellä eli jäsentää. Yhdessä jäsentäjät muodostavat myöhempänä esitetyn arviointirungon (»Liite 2.).


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava