Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Web University - kansainvälistä etäopiskelua laajakaistaisessa Internet-tietoverkkoympäristössä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.3.3 Kokemuksia kansainvälisestä verkko-oppimisesta

Tässä ja seuraavassa luvussa on hyödynnetty tämän julkaisun ensimmäisessä luvussa esiteltyä teknistä arviointirunkoa (Manninen & Brax).

WU-pilotti on lähettänyt yhteensä yli 100 tuntia reaaliaikaisia ja interaktiivisia asiantuntijoiden luentoja CERNistä korkeakouluihin ja alle 10 tuntia luentoja Suomesta CERNiin. Liitteeseen 1 on luetteloitu korkeakouluihin lähetetyt etäluennot ja -seminaarit.

Webissä olevan ohjelman lisäksi WU:n vastaava tutkija on tiedottanut CERN koulutusohjelmista yhteistyökumppaneille. Mikäli he löytävät laitokselleen sopivan kurssin tai seminaarin, he puolestaan ovat ilmoittaneet siitä WU:n vastaavalle tutkijalle. Tämän jälkeen tekniset vastuuhenkilöt ovat ryhtyneet teknisiin järjestelyihin ja vastaava tutkija on aloittanut neuvottelut luennoitsijan ja videointiryhmän kanssa. Luennoitsijalta on kysytty, voivatko myös etäopiskelijat osallistua seminaariin reaaliaikaisesti ja interaktiivisesti sekä voidaanko digitaalisesti nauhoitettu luento tallentaa multimediapalvelimelle. Samalla luennoitsijaa on pyydetty huomioimaan etäopiskelijat ja hänelle on tarjottu apua materiaalin muokkaamisessa Web-muotoon.

Esitelmän pitäjät ovat toistaiseksi aina antaneet suostumuksensa etäopetukseen, mutta suhteellisen harvat ovat ryhtyneet muokkaamaan materiaalia ja opetusmenetelmiä etäopiskelijoille sopivimmiksi. Syyt tähän ovat moninaisia. Esitelmän pitäjät ovat tulleet CERNiin yleensä vasta seminaarin alkaessa. He ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja huippuasiantuntijoita, joille tutkimustyö ja tuloksien saavuttaminen on paljon tärkeämpää kuin niistä esitelmöiminen. Tutkijoiden koulutukseen ei yleensä kuulu pedagogisia opintoja, ja heidän arvostuksensa ei riipu siitä miten he asiansa esittävät, vaan siitä mitä he ovat keksineet. Lisäksi he ovat tottuneet tekemään itse kalvonsa ilman ulkopuolista apua ja viimeistelemään luentonsa juuri ennen esitystä. Toisinaan on selvinnyt vasta viime hetkellä, että etäyleisökin osallistuu luentoon, joten tällöin kaikki on tapahtunut nopealla aikataululla eikä esitelmöitsijälle ole jäänyt paljon aikaa valmistautua tilanteeseen.

CERNin Academic Training -koulutuksen järjestäjien taholta on etukäteen informoitu jokaista luennoitsijaa siitä, että etäyleisö saattaa osallistua heidän luennolleen. Jotkut luennoitsijat ovat niin innostuneita asiasta, että he ovat suunnitelleet jo ennakkoon jotakin etäopiskelijoita varten. Koska vastaanottavat tahot päättävät itse millaista koulutusohjelmaa he tarvitsevat, on mahdollista, että kukaan ei osallistu luentoon etäopiskelijana. Tällöin WU:n vastaava tutkija tekee parhaansa kertoessaan asiasta luennoitsijalle, jotta hän ei turhautuisi, vaan olisi jatkossakin yhtä positiivinen.

Esitelmän pitäjästä ja aiheesta riippuen lähetettävän opetuksen opetusmenetelmät vaihtelevat moderneista opetusvälineistä liitutaulun käyttöön. CERNin koulutuksen järjestäjien kanssa on pohdittu sitä, pitäisikö CERNin ulkopuolelle lähetettävä koulutus rajata tilaisuuksiin, joissa käytetään moderneja oppimisen välineitä. Kokeilussa ei ole katsottu tarpeelliseksi rajata tarjontaa, vaan asiakkaat saavat valita vapaasti haluamansa koulutusohjelman.

Jokaisen lähetyksen aikana ja jälkeen WU:n tutkijat ovat keränneet palautetta etäopetukseen osallistuneilta tahoilta. Pilotin yhteistyökumppaneilta keräämä palaute ja vaatimukset paremmista teknisistä mahdollisuuksista ja ohjelmistoista ovat edistäneet toimintaa CERNissä ja etäpaikkakunnilla. Etäopetustilanteen tekninen kehittyminen näkyy selkeästi seuraavaksi esiteltävistä kahdesta WU-pilotin eri vaiheessa olevasta ja erilaiselle yleisölle tarkoitetusta etäopetustilanteesta.

CERNin opetusohjelma avattiin suomalaiselle etäyleisölle heti kun reaaliaikaista videokonferenssia pystyttiin lähettämään yhteen suuntaan tietoverkon välityksellä. Tällöin interaktiivisuus hoidettiin neuvottelupuhelimen avulla. CERNin multimediastudioon ääni- ja videokuvayhteys on ollut koko ajan kaksisuuntainen, mutta ei CERNin auditoriosta ulkomaailmaan. Näin ollen CERNin sisäistä järjestelmää kehitettiin askele askeleelta eteenpäin todellisissa etäoppimistilanteissa. CERNin sisäiset yhteydet ja oppimisympäristö saatiin toimiviksi keväällä 1997.

Seuraavaksi esiteltävistä etäopiskelutilanteista ensimmäinen on helmikuulta 1997, jolloin CERNin tekninen oppimisympäristö ei ollut vielä valmis, ja tekniikkaa kehitettiin myös todellisen korkeakouluopiskelijoille suunnatun etäoppimistilanteen aikana. Toinen tilanne on vaiheesta, jolloin tekniikka oli tarpeeksi luotettava myös konferenssiin, jossa sekä etä- että lähitilaisuuksiin osallistuivat tiedotusvälineiden edustajat, ja luennoitsijat olivat vaikutusvaltaisia julkisuuden henkilöitä Euroopasta ja USA:sta.

Tietoverkkoviestintää etäopiskeluna

Francois Fluckiger, CERNin Network Technology -jaoksen vetäjä luennoi CERNin Academic Training Programme -koulutusohjelmassa 24.-28.2.1997 aiheesta "State of the Art in Digital Audio/Video Communications". Fluckiger toimitti luentokalvonsa ja lähdeluettelon Webiin etukäteen, jotta etäopiskelijat voisivat käyttää niitä luennon aikana. Lisäksi hän loi Webiin keskustelupiirin, jossa opiskelijat saattoivat esittää hänelle kysymyksiä, joihin hän vastasi päivittäin. Etäopiskelijat olivat Teknillisellä korkeakoululla (TKK), Tampereen teknillisen korkeakoulun Digitaalisen median instituutissa (TTKK/DMI) ja Oulun teknisessä oppilaitoksessa.

Fluckiger piti lähetysviikon aikana yhden luennon päivässä ja käytti WU-pilotin reaaliaikaisen etäoppimistilanteen teknistä järjestelmää esimerkkinä luennoissaan. Lisäksi hän huomio edellisen päivän palautteen päivittäin ja järjesti demonstraation, jossa myös CERNin opiskelijat näkivät Suomeen CERNistä lähtevän videokuvan.

Luennot lähetettiin reaaliaikaisesti CERNistä FUNET-verkkoon point-to-point -yhteyttä käyttäen JAMES ATM -verkon välityksellä. Suomen korkeakouluihin lähetys jaettiin kansallisessa FUNET-verkossa multicast-yhteyttä käyttäen. Luennot nauhoitettiin digitaalisesti CERNissä ja tallennettiin CERNin palvelimelle. Nauhoitetut luennot siirrettiin päivittäin Internetin välityksellä Suomeen ja ne uusintalähetettiin ennen seuraavia luentoja Suomen sisäisinä lähetyksinä.

Luentojen alkaessa etäopiskelijoita oli TKK:ssa 8, TTKK:ssa 20 ja Oulussa 10. Etäopiskelijat, jotka olivat pääasiassa perusopintovaiheessa, saivat luentosarjasta opintosuorituksia ainoastaan TTKK:ssa. Etäopetuksen viimeisenä päivänä vain TTKK:ssa oli edelleen 20 opiskelijaa huolimatta siitä, että TTKK:lla oli hiihtoloma. Tampereen etäopiskelijoista 75% läpäisi loppukokeen ja sai yhden opintoviikon opinnoistaan.

Etäopiskelijoiden asenteita kartoitettiin kyselylomakkeella luentojen päätyttyä (lomake ja tulokset Rinta-Filppula 1997 ). Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä opetukseen ja pitivät luentojen sisältöä heille sopivana. Opiskelijat kritisoivat verkon epäluotettavuutta sekä videokuvan ja äänen laatua. Tästä huolimatta he arvioivat, että opetus oli heille hyödyllistä ja käyttökelpoista. Opiskelijat arvostivat erityisesti luentojen heille antamaa kansainvälistä näkemystä.

Paikalliset opetukselliset ja tekniset järjestelyt hoiti jokainen etäpiste itse. TTKK osallistui ensimmäistä kertaa WU-pilotin järjestämään reaaliaikaiseen kansainväliseen etäopiskeluun. Huolellisesta ennakkotestauksesta huolimatta TTKK:lla oli paikallisia palvelin- ja lähiverkko-ongelmia, jotka näkyivät myös kyselyn tuloksissa. Lisäksi lähetyksessä käytettiin ensimmäistä kertaa kaksisuuntaista äänikanavaa, mikä toi uusia ongelmia myös CERNille.

Etäopiskelutilanteesta tehdyt johtopäätökset osoittivat, että perusopiskelijat eivät halua käyttää aikaansa seuraamalla englanninkielistä, opetusta, jos he eivät saa siitä opintosuorituksia. WU:n aikaisemmat kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että jatko-opiskelijat ovat kiinnostuneita uusimmista tutkimuksista ja kansainvälisistä luennoista, vaikka eivät saisikaan niistä opintosuorituksia.

Webin kehittäjä toimittajien piinapenkissä

World Wide Web Consortium (W3C) ja CERN järjestivät tiedotusvälineiden edustajille ja muille asiasta kiinnostuneille konferenssin aiheesta "Internet, Web, What's Next?" 26. kesäkuuta 1998. CERNissä oli noin 200 lehtimiestä eripuolilta maailmaa, useita W3C:n edustajia sekä muutama sata muita asiasta kiinnostuneita. Webin kehittäjä Tim Berners-Lee oli palannut kertomaan tulevaisuuden visioistaan tutkimuslaitokseen, jossa hän aikoinaan oli keksinyt Webin. Lisäksi konferenssissa oli muita korkeassa asemassa olevia luennoitsijoita, kuten yhdysvaltalaisen CNN-uutiskanavan varatoimitusjohtaja Mark Bernstein ja Euroopan komission DG XIII:n johtaja Robert Verrue.

WU-pilotin tutkijoiden toimesta konferenssi lähetettiin reaaliaikaisesti Suomeen, Hollantiin ja Slovakiaan. TEN-34 toimi välitysvanavana muihin etämaihin paitsi Slovakiaan, koska se ei ole jäsenenä TEN-34:ssä. Slovakian Telecom järjesti tilaisuutta varten tietoverkkoyhteyden Bratislavan teknilliselle korkeakoululle. Lisäksi WU-pilotin digitaalisesti nauhoittamat konferenssiluennot tallennettiin mm. FUNETin, CERNin ja ITU:n (International Telecommunication Unioin) multimediapalvelimille.

Yhteistyö pelasi hyvin kaikkien tahojen kanssa, vaikka valmistelut tehtiinkin kiireisellä aikataululla. Lomakaudesta ja kireästä tiedotusaikataulusta huolimatta etäkonferenssiin osallistui Suomessa noin 50 henkilöä. CSC:n ja DMI:n tiloihin oli kutsuttu tiedotusvälineiden edustajia. Etäyleisöstä 25 oli Tampereella, 15 Espoossa ja 10 osallistujaa muilla paikkakunnilla. Tämän lisäksi Hollannissa Twenten yliopistossa oli 15 osallistujaa ja Slovakiassa Bratislavan teknillisellä korkeakoululla 25. Kaiken kaikkiaan lähes sata henkilöä osallistui konferenssiin etäpaikkakunnilla.

Konferenssin jälkeen WU:n tutkijat ja järjestelyihin osallistuneet henkilöt pitivät useita arviointitilaisuuksia sekä CERNissä että tietoverkossa. Verkosta saatu palaute toimitettiin myös CERNin johdolle. Palaute oli erittäin positiivista, mutta myös uusia kehittämisideoita tuli esille. Äänenlaatu oli erinomainen, vaikka esimerkiksi Berners-Lee puhuikin erittäin nopeasti ja käytti käsiä puhuessaan. Nopea liikehdintä aiheutti muutamia erikoisia kuvakulmia etäpisteissä, kun videokuva ei muuttunut tarpeeksi nopeassa tahdissa, mutta yleisesti ottaen myös videon laatu oli käyttökelpoinen. Äänessä ei ollut ongelmia, vaan kaikki etäpisteet kuulivat hyvin esitykset ja yleisön esittämät kysymykset sekä etäpisteissä että CERNissä. Lisäksi konferenssin puheenjohtaja Robert Cailliau, joka on toinen Webin kehittäjistä, huomioi sekä suulliset että sähköpostilla lähetetyt etäyleisön kysymykset. Erityisesti kiitosta sai DMI:n etätilan toimivuus ja kuvakulmat.

WU-pilotin järjestämä etälähetys herätti kiinnostusta sekä Genevessä että etäpaikkakunnilla. CERNin pääjohtaja lähetti kiitoskirjeen ja Suomen Geneven suurlähettiläs kutsui vastaavan tutkijan tiedottamaan etälähetyksestä valitsemilleen lehdistön edustajille. Geneven seudun TV, radio ja lehdistö käsittelivät laajasti konferenssia. Lisäksi etäpaikkakuntien tiedotusvälineet kuten esim. Helsingin Sanomien verkkoliite, Ote-lehti ja Tietoyhteys käsittelivät sekä konferenssia että etätilaisuutta. Slovakian TV teki koosteen etälähetyksestä, joka esitettiin muutaman viikon kuluttua. WU-pilotti toteuttama lähetys oli ensimmäinen reaaliaikainen videokonferenssi, joka vastaanotettiin nopeiden tietoverkkojen välityksellä Slovakiassa.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava