Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Web University - kansainvälistä etäopiskelua laajakaistaisessa Internet-tietoverkkoympäristössä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.3.1 World Wide Webistä Web Universityyn

World Wide Web (Web) kehitettiin CERNissä ( CERN [online] 1998 ) , joten CERN on ollut luonteva kehitysympäristö myös WU-pilotille. Fysiikan tutkimuslaitoksen (FTL) aloitteesta käynnistynyt CERNin ja suomalaisten korkeakoulujen yhteistyöhanke Web University liittyi ETÄKAMUn pilotiksi vuoden 1997 alusta lukien. Vuonna 1998 WU aloitti koelähetykset Hollantiin, Italiaan ja Slovakiaan selvittääkseen onko muilla mailla kiinnostusta ja valmiuksia WU-pilotin toimintaan.

Suomi on erinomainen yhteistyökumppani CERNille, koska Suomessa on pitkät perinteet etäopetukselle ja nopea kansallinen FUNET-tietoverkko, joka yhdistää korkeakouluja. Lisäksi kansalliseen tietoverkkoon tarvitaan sisältöä ja korkeakoulujen tietoverkkopalveluja halutaan kehittää muiltakin osin.

Suomessa WU:n yhteistyökumppaneina ovat olleet opetusministeriön yritys CSC Tieteellinen laskenta Oy, joka vastaa FUNET-tietoverkon kehittämisestä ja ylläpidosta sekä Fysiikan tutkimuslaitos, joka vastaa CERNin ja Suomen välisestä yhteistyöstä sekä pääasiallisesti hiukkasfysiikan tutkimuksesta Suomessa. Tietoverkkojen toimittajista ovat WU-pilottiin osallistuneet Tele tammikuun 1998 loppuun asti ja Finnet/HPY helmikuusta 1998 alkaen.

WU:n etäopiskelijat ja -tutkijat ovat olleet Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Oulun teknisestä oppilaitoksesta, Oulun yliopistosta, Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (TTKK) ja Teknillisestä korkeakoulusta (TKK). WU-pilotin tuloksien innostamina muutkin maat ovat kiinnostuneet toiminnasta ja vuoden 1998 aikana etäosallistujia on ollut myös Twenten yliopistosta Hollannista, Rooman Tor Vergata yliopistosta ja Pisan fysiikan tutkimuslaitoksesta Italiasta sekä Bratislavan teknillisestä korkeakoulusta Slovakiasta.

WU toimii kansainvälisenä virtuaaliyliopistona, tarjoaa korkeatasoista monimuoto-opetusta opiskelijoille ja korkeakoulujen henkilökunnille sekä harjoittaa tiedeviestintää tutkimusverkossa. WU on keskittynyt hiukkasfysiikan ja tietotekniikan opetukseen sekä hiukkasfysiikan tutkijaverkon kehittämiseen. Opetus, joka on interaktiivista, on suunnattu pääasiassa jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, mutta joitakin kursseja tarjotaan myös perusopiskelijoille ja erityisryhmille.

Etäopiskelijat osallistuvat opetukseen kansallisten ja kansainvälisten ATM- ja Internet -pohjaisten tietoverkkojen välityksellä hyödyntäen sähköpostia, Webiä sekä monipistevideokonferenssia. Vuodesta 1996 lähtien WU on käyttänyt Euroopan Unionin laajakaistaisia tutkimustietoverkkoja, JAMES ATM (Joint ATM Experiment on European Services) ja TEN- 34 (Task Force TEN [online] 1998 ). Tämän lisäksi tutkimustyö ja opiskelu on voinut tapahtua ajasta ja paikasta riippumatta, sillä reaaliaikaisesti lähetettävä ohjelma on taltioitu palvelimelle video-on-demand -palveluksi ( FUNETin mediaserveri [online] 1998 ).

WU-pilotti on käyttänyt uusia teknologioita ja osallistunut niiden testaukseen. Uusien ohjelmistojen ja tietoverkkojen kehittymisen myötä palvelun laatu on parantunut ja käyttö tullut helpommaksi. Samalla CERNin luennot, seminaarit ja konferenssit ovat avautuneet etätutkijoille ja -opiskelijoille.

Etäopiskelijat ovat osallistuneet kukin omalta paikkakunnaltaan CERNin huippututkijoiden pitämiin luentoihin ja seminaareihin. Muun muassa Webin kehittäjän Tim Berners-Leen, Nobel-palkinnon saaneiden henkilöiden kuten esim. Professori Paul Crutzen sekä muiden huippututkijoiden pitämät luennot ovat kuuluneet WU:n opetusohjelmaan. WU-pilotin Webiin luodusta informaatiokeskuksesta ( Web University [online] 1998 ) tutkija tai opiskelija voi etsiä itseään kiinnostavia erikoisaiheita, jotka hän haluaa liittää tutkimukseensa tai opintoihinsa, vaikka niitä ei ole tarjolla oman korkeakoulun opetusohjelmassa.

Opiskelijoille tarjottava opetus säilyy korkeatasoisena, koska heille tarjotaan sellaisia opinto-ohjelmia, jotka on jo hyväksytty jossakin korkeakoulussa tutkintoon kuuluvaksi. Kun etäkorkeakoulun opiskelija tekee opintosuunnitelman yhdessä oman korkeakoulun professorin kanssa, sovitaan miten opiskelija osoittaa oppineensa asiat. Tämä voi tapahtua esimerkiksi pitämällä etäseminaari virtuaaliyliopistossa omalta paikkakunnalta tietoverkkoja käyttäen.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava