Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Rakenteinen oppimateriaali - hallittua hypertekstiä?
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.2.7 Pohdinta ja johtopäätökset

Pedagodinen pohdinta

Pohdittaessa tuloksia on huomioitava se, että oppimateriaali muodostuu useista eri kokonaisuuksista, joten tuloksia pohditaan rakenteisuuden, oppimateriaalin ja oppimisympäristön näkökulmasta.

Materiaalin rakenteistamisen avulla voitiin huomioida erilaisia oppilaita (konstruktiivisuus). Materiaali tarjosi opiskelijalle mahdollisuuden olla aktiivinen oppija, joka on vastuussa oppimisestaan. Erilaisilla vaihtoehdoilla pyrittiin antamaan opiskelijalle mahdollisuuksia toimia oman mielenkiintonsa mukaisesti (aktiivisuus ja intentionaalisuus).

Materiaalin sisältö vaikuttaa hyvin keskeisesti siihen, millainen oppimisympäristön siirtovaikutus ja kontekstuaalisuus on. Videoneuvottelumateriaali pyrittiin tekemään käytännönläheiseksi ja myös hyödynnettäväksi. Myös rakenteinen materiaali voidaan järjestää muotoon, jonka siirrettävyys käytäntöön on heikko. Rakenteisuus voi parantaa siirtovaikutusta ja kontekstuaalisuutta tarjoamalla mahdollisuuden määritellä materiaalia erityyppisillä määrittelyilläHmm, onkos tässä tarkoitus sanoa jotain rakennemääritysten semantiikasta vai mistäköhän lienee kysymys?.

Kokemukset yhteistoiminnallisuudesta ja reflektiivisyydestä voidaan katsoa liittyvän valittuun oppimisympäristöön. Oppimisympäristön (WCB) ominaisuudet vaikuttavat oppijoiden keskinäiseen kommunikointiin ja vuorovaikutukseen enemmän kuin materiaalin rakenteisuus. Tehdyt ratkaisut antoivat oppijalle välineitä oman oppimisensa reflektointiin. Henkilökohtaiset kirjanmerkit, muistiot ja hakutoiminnot auttavat oppijaa hahmottamaan suhdettaan materiaaliin. Oppimisympäristöön voisi lisätä vielä ominaisuuksia, joilla käyttäjä voisi seurata omaa navigointiaan paremmin, esimerkiksi missä osassa materiaalia on tai ei ole käynyt.

Didaktisesti tarkastellen rakenteisella oppimateriaalilla on paljon tarjottavaa oppimiselle kaikissa organisaatioissa. Oppimisen ongelmallisuutta se ei poista, mutta se pystyy ainakin osittain olemaan vuorovaikutuksessa käyttäjänsä kanssa.

Materiaalin rakenteistamisella saavutettiin tavoitteena olleita ominaisuuksia - oppijan tukeminen käytettäessä hypertekstimäistä materiaalia.

Tuotantoympäristön toteutus

Pilottiprojektin tarkoituksena oli osoittaa rakenteisuuden käytöllä saavutettavia etuja avoimessa oppimisympäristössä. Pilottiprojektin käyttöön ei pyritty valitsemaan parhaita markkinoilta löytyviä välineitä, vaan toteuttamaan mainitun tarkoituksen kannalta riittävä ympäristö käytettävissä olleilla työvälineillä. Tuotantokäyttöä varten tulee rakentaa paitsi tässä esitetyt ominaisuudet sisältävä myös suorituskyvyltään riittävä ympäristö.

Rakenteista oppimateriaalia hyödyntävää avointa oppimisympäristöä ylläpitävän organisaation käyttöön tarvitaan erityisesti seuraavat työkalut.

Julkaisun ilmestymisen aikana avoin oppimisympäristö on tutkimus- ja kehittämisversio, jonka toimintaa ja mahdollista tuotteistamista arvioidaan vasta myöhemmin järjestettävien opetus- ja käyttökokeilujen ja niistä saatavien tulosten pohjalta.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava