Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Rakenteinen oppimateriaali - hallittua hypertekstiä?
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.2.5 Arviointimenetelmät

Pilottiprojektin tavoitteet

Pilottiprojektin tavoitteena on luoda malli IT-yritysten käyttöön sopivaksi järjestelmäksi, jolla yritykset voivat tuottaa, hallita ja jakaa rakenteista digitaalista oppimateriaalia.

Toisena tavoitteena on tarkastella, antaako rakenteisen materiaalin käyttö oppimisympäristössä lisäarvoa, jonka saavuttaminen olisi muutoin hankalaa.

Tavoitteet jaettiin kolmeen osatavoitteeseen:

Kokemusten pohjalta on koottu yleistetty malli rakenteisen materiaalin tuottamisesta.

Arvioinnin suorittaminen

Pedagogiseen arviointiin käytettiin kyselyä sekä oppimisympäristön kehittäjien kokemuksia. Tämän lisäksi materiaalin pedagogista toimivuutta arvioitiin Etäkamun työryhmä 3:n tekemän arviointirungon perusteella. Tähän arviointiin osallistuivat oppimisympäristön kehittäjät.

Oppimisympäristön käyttäjätunnukset annettiin testausta varten yhdeksälle Tietotekniikan tutkimusinstituutin työntekijälle. Vastaajille neuvottiin henkilökohtaisesti oppimisympäristön perustoiminnot ja heille tehtiin kirjalliset ohjeet tutustumista varten. He tutustuivat ympäristöön itsenäisesti. Määräaikaan mennessä vastauksia tuli viisi. Osa tarkensi vastauksia myös sähköpostitse.

WCB:n avulla luotiin ohjattu oppitunti, joka koostui kahdesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa opiskelijan oli liikuttava materiaalissa ohjatun rakenteen mukaisesti. Toisessa osiossa käyttäjät pääsivät tutustumaan materiaaliin vapaasti, oman mielenkiintonsa mukaisesti. Näin pyrittiin luomaan mielikuva sekä ohjatusta että vapaasta materiaalin käytöstä.

Vastaajista yksi oli nainen ja muut miehiä. Koehenkilöistä kaksi ei ollut tutustunut opittavaan aiheeseen (videoneuvotteluun) ennen materiaalin käyttöä, muut olivat olleet videoneuvottelussa 5-10 kertaa tai useammin. Tuloksia voidaan analysoida osittain myös käyttäjien taitotason perusteella, mutta se ei välttämättä ole riittävä peruste kaikkien tulosten pohjaksi. Jokainen vastaaja käyttää WWW:tä päivittäin muun muassa työhön liittyvään tiedon hakuun, joten koehenkilöt hallitsivat WWW-selaimen käytön hyvin.

Tuloksia tarkastellaan ensin pedagogiselta ja tämän jälkeen materiaalin tuottamisen näkökulmasta. Lopuksi tarkastellaan tietokannan toiminnallisuutta.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava