Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Rakenteinen oppimateriaali - hallittua hypertekstiä?
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.2.4 WCB -oppimisympäristö ja SGML-sovellus

Oppimisympäristö kaikkine käytönaikaisine osineen esitetään kuviossa (»KUVIO 15.).


KUVIO 15. Rakenteinen oppimateriaali, oppimisympäristö ja oppijat käytön aikana.

SGML-sovellus

Pilottiprojektissa käytetty dokumenttityypin määritys (DTD) määrittelee oppimateriaalin koostuvan osista ( topic ), jotka rakentuvat tekstikappaleista, taulukoista, numeroiduista tai numeroimattomista listoista, kuvista, multimediaelementeistä, linkeistä ja toisista aiheista. Kaikille näille on määritetty omat elementit. Sisäkkäiset luvut luovat materiaaliin kirjamaisen hierarkkisen rakenteen.

Eri kohteiden vaikeustaso (kappale »Vaikeustason määrittely) talletetaan kyseisen elementin attribuuttina. DTD:n mukaiset linkkimääritykset (kappale »Navigointi materiaalissa) sisältyvät myös topic -elementtiin.

Valmis oppimateriaali tallennettiin erityisesti SGML-muotoisen aineiston tallentamista varten suunniteltuun Astoria-tietokantajärjestelmään (Chrystal Software). Lähtökohtana pilottiprojektin sovelluksella oli, että käytetyssä versiossa kannan sisältöä ei muuteta oppimisympäristöstä käsin.

WCB ja sen muokkaaminen

Koska ei löydetty valmista oppimisympäristöä, johon olisi voitu tyydyttävällä tavalla integroida rakenteisen materiaalin jakelujärjestelmä, oli valittava ympäristö, jota voitiin muokata riittävästi. Tällaiseksi osoittautui Web Course in a Box (WCB).

WCB on WWW-oppimisympäristö, jonka alkuperäisessä versiossa materiaali on annettavatuotteen omaan hallintaan. Jotta rakenteisen materiaalin integrointi WCB:llä toteutettavaan kurssiin voitiin toteuttaa, ympäristöä muokattiin siten, että voitiin käyttää paitsi perusmediatyyppejä (esim. kuva ja teksti), joista tavanomainen WCB-oppitunti koostetaan, myös SGML-tietokannasta haettua aihetta. Nämä muutokset koskivat siis lähinnä opettajan käyttämiä kurssin laadintaan tarkoitettuja käyttöliittymän osia sekä itse oppitunnin esittämistä opiskelijalle. Tehtävien laatimiseen ja suorittamiseen tarkoitettuja osioita ei muokattu pilottiprojektin tarpeisiin, vaan käytettiin WCB:n omia toimintoja. Tehtyjen muutosten tavoitteena oli, että SGML-tietokannasta tuleva materiaali olisi opiskelijan kannalta mahdollisimman saumattomasti integroitu muuhun ympäristöön.

Käyttäjätietokanta

Käyttäjän tunnistus on WCB:n vakio-ominaisuus, ja siinä on valmiina työkalut käyttäjätunnusten luontiin ja hallintaan sekä kurssimateriaalin käyttö-oikeuksien antamiseen. Tunnistetietojen lisäksi pilottiympäristössä talletetaan käyttäjistä erilaisia seuranta- ja muita oppijakohtaisia tietoja, jotka liittyvät SGML-tietokannasta haettaviin oppimateriaalin lukuihin (ks. kohta »Oppiminen ja rakenteinen oppimateriaali). Tätä varten perustettiin oma käyttäjätietokanta käyttäen standardia relaatiotietokantaratkaisua.

Laitearkkitehtuuri

Pilottiprojektin tekninen ratkaisu toimii kolmella eri laitealustalla. WCB ja sen vaatima WWW-palvelin sijoitettiin Linux-käyttöjärjestelmällä toimivaan palvelinkoneeseen. Fyysisesti samassa palvelimessa sijaitsee myös järjestelmän käyttäjätietokanta (MySQL-ohjelmisto).

SGML-tietokanta Astorian palvelinosa toimii Sun Solaris -ympäristössä. Pilottiprojektia varten kehitetty Astorian ja WWW-palvelimen välinen yhdyskäytäväsovellus sijoitettiin Windows NT -ympäristöön, koska Astorian asiakasohjelmistoa ja siihen kuuluvia ohjelmakehitysvälineitä ei ole saatavana muille laitealustoille. Ratkaisu vaikuttaa monimutkaiselta, mutta näin voitiin käytettävissä olevilla ratkaisuilla oppimisympäristö taloudellisesti toteuttaa.

Tietokannan rajapinnat

Koska Astoria-tietokantaan ei ole valmista WWW-rajapintaa, pilottiprojektissa toteutettiin oma Astoria-asiakassovellus, joka käyttää laitteiden väliseen kommunikointiin TCP/IP-verkkoprotokollan mukaista socket-liittymää. Tämä yhdyskäytäväsovellus tukee suppeata komentovalikoimaa, jonka avulla tietokannasta voidaan hakea yksittäisen luvun sisältö, erilaisia sisällysluetteloita sekä suorittaa sanahakuja.

Yhdyskäytäväsovellus muuntaa myös SGML-muotoisen materiaalin HTML-muotoon esitystä varten. Muunnoksessa käytetään DSSSL-kielen mukaista tyylimääritystä sekä jade-nimistä DSSSL-toteutusta (Clark 1998 ).


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava