Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Rakenteinen oppimateriaali - hallittua hypertekstiä?
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.2.1 Johdanto

Oppimisympäristön tärkein tehtävä on oppimisprosessin tukeminen. Tukeakseen konstruktivismin mukaista yksilöllistä oppimisprosessia tulee oppimisympäristön ja erityisesti siinä käytettävän materiaalin soveltua erilaisten oppijoiden käyttöön.

Digitaalisella oppimateriaalilla tarkoitetaan oppimiseen tai opettamiseen tarkoitettua aineistokokonaisuutta, joka on digitoitu CD-ROMille, tietoverkkoon (WWW) tai tietokonepohjaisiin oppimisympäristöihin (Maisala, Kuokkanen & Pelkonen 1998 , 4).

Sekä perinteinen oppimateriaali (kirja) että yleisesti käytössä olleet multi- ja hypermediaa hyödyntävät tuotteet on laadittu sisältö ja esitystapa kiinteästi yhdistäen (Karjalainen & Mäkitalo 1996 ). Koska esitystapaa ei voi irrottaa sisällöstä, on saman materiaalin hyödyntäminen erilaisissa oppimistilanteissa vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Jos sovelluksen dokumenteille määritellään sisällön lisäksi rakenne, voidaan siihen liittää erilaisia ulkoasuja. Rakenteen määrittely voidaan tehdä esimerkiksi SGML-standardin (Standard Generalized Markup Language, ISO/IEC 8879:1986) mukaisella määrittelykielellä (Goldfarb 1990 ), kuvaten dokumenttien rakenne niiden yhteisen käyttötarkoituksen mukaisesta näkökulmasta. Liitettäessä ulkoasu dokumentin rakenteeseen sisällön sijasta voidaan samasta dokumentista tuottaa erimuotoisia tai eri tavoin rajattuja esityksiä (Lyytikäinen 1997 , 19). Tällöin dokumentti ei liity vain yhteen tarkoitukseen vaan käytettävyys laajenee määrittelyn antamissa rajoissa. Seuraava kuvio (»KUVIO 10.) kuvaa tilannetta, jossa oppija voi valita erilaisiin oppimisprosesseihin räätälöityä materiaalia.


KUVIO 10. Oppimateriaalin suhde oppimisprosesseihin ja oppimisympäristöön Karjalaista ja Mäkitaloa ( 1996 ) mukaillen.

Jos oppimateriaali on sidottu oppimisympäristöön ja vain tiettyyn oppimisprosessiin, kuvion kaltainen tilanne ei toteudu. Useat oppimisprosesseista ovat sellaisia, ettei oppijan tarvitse opiskella koko materiaalia. Rakenteisesta materiaalista voidaan esimerkiksi koota erilaisia dokumentteja eri oppimistavoitteita varten. Hakutoimintoja käytettäessä rakenteisuuden avulla voidaan hakuja kohdentaa esimerkiksi kuviin, äänitiedostoihin ja tekstin eri ominaisuuksiin. Rakenteistaminen tarjoaa siis uusia mahdollisuuksia oppimateriaalien käsittelyyn esimerkiksi yritys- ja koulutusorganisaatioille. Jos materiaalia on paljon, sen tehokas hyödyntäminen on mahdotonta. Jotta organisaatio pystyisi toimimaan tehokkaasti, rakenteistaminen on perusteltua.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava