Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Rakenteinen oppimateriaali - hallittua hypertekstiä?
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.2 Rakenteinen oppimateriaali - hallittua hypertekstiä?

Timo Ovaskainen, Anne Karjalainen, Kimmo Rinteelä, Pertti Siekkinen, Rauno Veijola

timo.ovaskainen@titu.jyu.f i, anne.karjalainen@titu.jyu.fi , kimmo.rinteela@titu.jyu.f i, pertti.siekkinen@titu.jyu.fi rauno.veijola@titu.jyu.fi

Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan tutkimusinstituutti

PL 35, 40351 JYVÄSKYLÄ

ETÄKAMUn pilottiprojektissa Rakenteinen oppimateriaali tavoitteena oli luoda malli, jolla informaatioteknologian alalla toimivat yritykset voivat tuottaa, hallita ja jakaa rakenteista digitaalista oppimateriaalia. Tämän lisäksi tutkittiin materiaalin rakenteisuuden oppimisympäristölle antamaa lisäarvoa. Tätä varten toteutettiin testioppimateriaali, jonka aiheena oli videoneuvottelu. Laadittua rakenteista materiaalia testasi viisi henkilöä itsenäisesti annettujen ohjeiden pohjalta. Ympäristön arvioinnissa käytettiin avoimia kysymyksiä sisältävää lomakekyselyä ja tutkijoiden osallistuvaa havainnointia. Arvioinnin sisältörakenne pohjautui Etäkamun työryhmä 3:n laatimaan pedagogiseen arviointirunkoon.

Pilottiprojektissa saavutettiin sille asetetut keskeiset tavoitteet - tuotettiin rakenteinen testausmateriaali oppimisympäristöön, jossa materiaali tarjotaan oppijalle rakenteisessa muodossa. Rakenteisuus mahdollistaa erilaisten opiskelukokonaisuuksien rakentamisen, opiskelijan henkilökohtaisten seurantatietojen huomioimisen ja mahdollisuuden määritellä materiaalin ulkoasua ja jakelua. Tulosten perusteella rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen ei sisällön osalta välttämättä vaadi enempää työtä kuin hypertekstimateriaalin tuottaminen. Sitä vastoin määrittely lisää työmäärää työskentelyn alkuvaiheessa, mutta materiaalin määrän kasvaessa rakenteisuudesta saatavat edutkin lisääntyvät. Saatujen kokemusten pohjalta luotiin rakenteisen oppimateriaalin tuottamisen malli, joka kuvaa yleisesti rakenteisen materiaalin tuottamisprosessia ja sellaisen käyttöä avoimessa oppimisympäristössä.

2.2.1 Johdanto

2.2.2 Rakenteinen oppimateriaali oppimisympäristössä

2.2.3 Esimerkki rakenteisen oppimateriaalin tuotantoprosessista

2.2.4 WCB -oppimisympäristö ja SGML-sovellus

2.2.5 Arviointimenetelmät

2.2.6 Pilottiprojektin arviointi

2.2.7 Pohdinta ja johtopäätökset

Lähteet

Liite 1. Pilottiprojektin oppimateriaalin rakennemäärittely

Liite 2. Rakenteinen oppimateriaali -pilottiprojektin graafinen kuvaus

Liite 3. Näkymä WWW-oppimisympäristöstä


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava