Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Liite 2. Arviointirunko oppimisympäristöjen organisoinnin ja teknisen toiminnallistamisen arviointiin ( Tuovi Manninen, Saara Brax, Irene Hein, Anna-Kaarina Kairamo, Kari Salkunen, Tuomo Rintamäki ja Ilkka Larjomaa )

Arviointirungolla tarkoitetaan tässä arvioinnin välineenä käytettävää rakennetta, jonka avulla kohteen ominaisuuksia voidaan jäsentää ja purkaa. Arviointirunkoa voi hyödyntää myös oppimisympäristön suunnittelussa, se ohjaa toimijoita ottamaan huomioon organisoinnin eri puolia. Arviointirunko jakautuu jäsentäjien mukaisesti seuraavasti: 1) lähteet, 2) johtaminen ja hallinto, 3) opetuksen ja oppimisen suunnittelu ja toteutus, 4) sisällön tuotanto, 5) jakelu, 6) tekninen tuki, 7) vuorovaikutus, 8) tila sekä 9) arviointi. Jäsentäjien alaluokkana on osajäsentäjät, jotka esitetään seuraavissa kappaleissa kysymysten avulla.

1. Lähteet

Lähteillä tarkoitetaan niitä tahoja, joiden koulutustarpeet tulisi ottaa huomioon koulutusta suunniteltaessa.

2. Johtaminen ja hallinto

Johtaminen ja hallinto tarkoittaa oppimista organisoivan ja koulutusta järjestävän yrityksen, oppilaitoksen tai muun organisaation filosofiaa ja hallinnointitapaa. Erityisen tärkeä on se koulutusfilosofia, jota organisaatio edustaa. Seuraavassa käytetään rinnakkain kahta käsitettä, prosessia ja projektia. Tässä ajatellaan, että suunnittelun ja hallintaan ottamisen kautta "prosessi" muuttuu "projektiksi".

Johtaminen

Hallinto

3. Opetuksen ja oppimisen suunnittelu

Opetuksen ja oppimisen suunnittelu tarkoittaa sitä kokonaisuutta, jossa mietitään, ketkä ovat mukana koulutusprosessissa, mitä opetetaan, miten oppimista tuetaan, mitä opetusmenetelmiä käytetään ja mitä opetusteknologioita sovelletaan. Opetuksessa käytettävien teknologioiden pedagogista soveltuvuutta voidaan tarkastella seuraavien, Bates :in ( 1995 ) ACTIONS-malliin perustuvien osajäsentäjien kautta:

4. Sisällön tuotanto

Sisällön tuotanto -jäsentäjä voidaan jakaa eri osiin. Olennaista on oppisisältöjen miettiminen. Median valinnassa määritellään, halutaanko ääntä, liikkuvaa kuvaa, grafiikkaa jne. Median valinta samoin kuin jakelukanavan valintakin (ks. Jakelu) vaikuttavat siihen, millaisia sisällön tuotannon työkaluja valitaan. (P. Lähdesmäen haastattelu 10.9.1998.)

Oppisisällöt

Median valinta

  1. Materiaali: Millaista materiaalia halutaan saada aikaan?
  2. Teksti: tekstipohjaista materiaalia?

    Kuva: grafiikkapohjaista materiaalia?

    Audio: ääneen perustuvaa materiaalia?

    Video: liikkuvaan kuvaan ja ääneen perustuvaa materiaalia?

  3. Sisällön tuotannon työkalut
  4. Työkalut: Millaisilla työkaluilla sisältöjä tuotetaan (testinkäsittely, taulukkolaskenta, grafiikkaohjelmat...)? Millaisia materiaalin tuottamisen työkaluja käytetään?

Edellä esitetty sisällön tuotannon malli on produktilähtöinen, eli siinä tuotetaan valmis paketti. Prosessilähtöistä materiaalintuotantoa sovelletaan useimmiten silloin, kun verkko on pääasiallinen opiskelun väline. Prosessilähtöinen materiaali tuotetaan osaksi ennen opetusta, suureksi osaksi opiskelun ja opetuksen aikana sekä opiskelun ja opetuksen päätyttyä. Tässä mallissa usein opettaja tai tutor materiaalin tuottaja. Myös opiskelija voi osallistua materiaalin tuottamiseen. Prosessilähtöisen materiaalin perustana on aito dialogi. Prosessilähtöiseen materiaalintuotantoon on vaikeampaa antaa yksityiskohtaisia ohjeita. Useasti opettajat aloittavat hyvinkin rajatulla sähköpostikeskusteluilla, joista myöhemmin muodostuu pohja oppimateriaalille ja oppimisprosessille. Opettajakaan ei koulutuksen alussa vielä tiedä, mitä materiaalia käytetään ja milloin. Tämä edellyttää sellaisia taitoja kuten joustavuutta, aktiivista paneutumista ja tietyllä tavoin epävarmuuden sietokykyä. ( Hein 1998 .)

5. Jakelu

Jakelu tarkoittaa jakelukanavan l. teknologian valintaprosessia ja teknistä soveltuvuutta.

Jakelukanavan valintaprosessi

Tekninen soveltuvuus

Jakelukanavien teknistä soveltuvuutta voidaan arvioida esim. sen perusteella, millaista informaatiota halutaan (esim. tekstiä, kuvaa...) tai millaista osallistujamäärää tavoitellaan. Näitä asioita voi miettiä täyttämällä taulukkoa 3.. Teknistä soveltuvuutta voidaan tarkastella myös sen perusteella, millaista tekniikkaa on käytetty, kuten:

TAULUKKO 3. Jakelukanavien tekninen soveltuvuus ( Proost 1998 )

 

Informaation muoto (median valinta)

Lineaarisuus

Osallistuja-määrä

Aikariippuvuus

Paikkariippuvuus

Kirjallinen materiaali

Kuva, teksti

 

 

 

 

Radio/ TV

 

 

 

 

 

Ääni/ videonauha

 

 

 

 

 

CD-ROM

 

 

 

 

 

Puhelin

 

 

 

 

 

Video-neuvottelu

Video, audio, grafiikka, non-verbaalinen informaatio

Lineaarinen

-Yhdeltä yhdelle,

-Yhdeltä monelle

-Monelta monelle

Synkroninen

Jne...

Audio-neuvottelu

 

 

 

 

 

Sähköposti

 

 

 

 

 

Keskustelu-ryhmä

 

 

 

 

 

WWW

 

 

 

 

 

6. Tekninen tuki

Tekninen tuki on otettu pääkriteeriksi, koska sillä on tärkeä rooli oppimisympäristön toiminnassa. Teknistä tukea tarkastellaan perehdyttämiskoulutuksen, ylläpidon, markkinoiden seurannan ja käyttäjätuen valossa.

7. Vuorovaikutus

Vuorovaikutus tarkoittaa opiskelijan ja opiskelukanavan sekä prosessissa mukana olevien toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

8. Tila

Opiskelutilan arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppimisympäristön tilan fyysiseen suunnitteluun, rakentamiseen ja testaukseen sekä oppimisympäristön sijaintiin.

Fyysinen tila: Miten fyysinen tila on valittu? Miten on voitu ottaa huomioon arkkitehtuuriset, tekniset ja sisustukselliset ratkaisut?

Ilmapiiri: Miten oppimistilan suunnittelussa on voitu ottaa huomioon kalustus- ja valaistusratkaisut sekä ergonomiset asiat?

Laitteiston valinta: Millainen laitteisto on valittu/ saatavilla: vastaanotto- ja lähetyslaitteistot, näyttimet, liitynnät verkkoihin, työasemat, työkaluohjelmistot, vuorovaikutuksen ohjaus, jne.?

Laitteiston hankkiminen: Miten on huomioitu määrät, merkit, yhteensopivuudet, huolto, tuleva kehitys, jne.?

Muut hankinnat: Mitä muita hankintoja tulisi suorittaa: kalusteet, liitutaulu/ fläppitaulu, piirtoheitin, sisustuskankaat, verhot, turvallisuusasiat kuten lukot, kaapelit, piuhat, kytkennät, valaistus, ilmastointi, akustiikka?

9. Arviointi


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava