Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Liite 1. Arviointirunko oppimisympäristöjen pedagogiseen arviointiin oppijakeskeisen oppimisen näkökulmasta ( Mari Hämäläinen, Mika Korpi, Esa Kähäri, Peik Niemi, Timo Ovaskainen, Riikka Pajunen, Katja Piiksi, Auli Posti, Heli Ruokamo, Pertti Siekkinen ja Markus Taina )

Arviointirungossa (»TAULUKKO 2.) kukin seitsemästä oppimisen ominaisuudesta esitetään omana kokonaisuutenaan siten, että taulukon ensimmäisellä rivillä esitetään oppimisen ominaisuus ja siihen liittyvä tutkimusongelma, vasemmassa sarakkeessa esitetään ominaisuudesta johdetut kysymykset, jotka kuvaavat ominaisuuteen liittyviä oppimisympäristön kannalta olennaisia pedagogisia ominaisuuksia. Keskimmäinen sarake esittelee opettajan toimintaan ja oikeanpuoleinen sarake oppijan toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Arviointirunko on esitetty kysymysten muodossa. Kysymykset on esitetty mahdollisimman yleisellä tasolla, niin ettei yhteys käytännön oppimistilanteeseen katoaisi. Arviointirunkoa voidaan käyttää oppimisympäristön arviointiin siten, että kysymykset toimivat yläkäsitteinä, joita tarpeen mukaan puretaan yksityiskohtaisempiin kysymysjoukkoihin, joita voidaan hyödyntää varsinaisen arvioinnin - kysely, haastattelu tai havainnointi - toteutuksessa. Arviointirungossa opettaja tarkoittaa kaikkia oppijan oppimista tukevia henkilöitä. Oppija tarkoittaa oppimisympäristössä toimivia oppilaita ja opiskelijoita.

TAULUKKO 2. Arviointirunko oppimisympäristöjen pedagogiseen arviointiin oppijakeskeisen oppimisen näkökulmasta

 

OPETTAJA

OPPIJA

1. Konstruktiivisuus. "Tukeeko oppimisympäristö oppijoiden aktiivista uuden tiedon rakentamista aikaisemman tiedon pohjalta?"

Onko yksilöllinen tiedon rakentaminen ja jäsentäminen mahdollista oppimisympäristössä?

 • Voiko opettaja rakentaa oppimistilanteen oppijalle yksilölliseksi?
 • Voiko opettaja ohjata oppijoita oppimisympäristössä itsenäiseen tiedon hakuun?
 • Pystyykö opettaja järjestämään oppimistilanteen niin, että oppiminen rakentuu oppijan aikaisemmille tiedoille?
 • Huomioidaanko oppimisympäristössä oppijan yksilölliset ominaisuudet?
 • Voiko oppija hankkia itsenäisesti uutta tietoa oppimisympäristössä?
 • Voiko oppija käyttää aikaisempia tietojaan ja taitojaan oppimisen tukena?
 • Pystyykö oppija vaikuttamaan tehtävien luonteeseen oppimisympäristössä?

Onko oppimisympäristössä tiedon rakentamista ja jäsentämistä tukevia kognitiivisia välineitä?

 • Pystyykö opettaja hyödyntämään kognitiivisia välineitä oppimisympäristössä?
 • Ovatko kognitiiviset välineet opettajan mielestä toimivia?
 • Onko oppimisympäristössä oppijalle tarkoitettuja kognitiivisia välineitä?
 • Ovatko kognitiiviset välineet oppijan mielestä toimivia?

Huomioidaanko oppimisympäristössä oppijan yksilölliset taidot kurssin eri vaiheissa?

 • Tiedotetaanko kurssin tavoitteista ja osaamistasovaatimuksista etukäteen?
 • Suorittaako opettaja alkukartoituksen oppijoiden tiedoista ja taidoista?
 • Voiko opettaja seurata oppijoiden yksilöllistä edistymistä opintojakson aikana?
 • Voiko opettaja mukauttaa oppimisympäristössä tapahtuvaa toimintaa oppijan yksilöllisten tarpeiden mukaan?
 • Huomioidaanko oppimisympäristössä oppijoiden yksilöllinen lähtötaso?
 • Seurataanko oppijan yksilöllistä edistymistä opintojakson aikana?

 

OPETTAJA

OPPIJA

2. Aktiivisuus. "Onko oppijoiden rooli aktiivinen ja ovatko he vastuullisia toimijoita oppimisympäristössä?"

Tukeeko oppimisympäristö oppijan aktiivisuutta?

 • Pystyykö opettaja seuraamaan, arvioimaan ja tukemaan oppijan aktiivisuutta?
 • Onko oppimisympäristössä opettajalle välineitä, joilla hän voi sitouttaa oppijan oppimisprosessiin?
 • Voiko opettaja tehdä oppimisympäristön tehtävistä riittävän haastavia ja mielekkäitä?
 • Pystyykö oppija toimimaan oppimisympäristössä aktiivisesti ja vaikuttamaan opiskelun etenemiseen?
 • Onko oppija itsenäisesti vastuussa oppimisestaan?
 • Onko oppimisympäristössä oppijalle riittävän haastavia tehtäviä?
 • Onko oppimisympäristössä oppijan omaa aktiivisuutta edellyttäviä oppimisvälineitä?

 

OPETTAJA

OPPIJA

3. Yhteistoiminnallisuus. "Voivatko oppijat työskennellä yhdessä ja rakentaa uutta tietoa toistensa taitoja hyödyntäen?"

Onko oppimisympäristössä yhteistoiminnallisuutta tukevaa teknologiaa (synkroniset ja asynkroniset viestintävälineet)?

 
 • Onko opettajan mahdollista hyödyntää yhteistoiminnallisuutta tukevia välineitä oppimisympäristössä?
 • Voiko opettaja toimia oppimisympäristössä yhdessä muiden osallistujien, esimerkiksi opiskelijoiden, opettajien, tutorien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden, kanssa?

 

 • Pystyykö oppija hyödyntämään yhteistoiminnallisuutta tukevia välineitä oppimisympäristössä?
 • Voiko oppija toimia oppimisympäristössä yhdessä muiden osallistujien, esimerkiksi opiskelijoiden, opettajien, tutorien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden, kanssa?

Käytetäänkö oppimisen tukena yhteistoiminnallisia välineitä?

 • Voiko opettaja saada palautetta muilta osallistujilta ja hyödyntää sitä edelleen toiminnassaan?
 • Ovatko yhteistoiminnalliset välineet rakennettu siten, että ne tukevat opettajan työtä?
 • Voiko opettaja antaa palautetta ja kommentteja oppijoille?
 • Voiko oppija saada palautetta muilta osallistujilta ja hyödyntää sitä edelleen etenemisessään?
 • Voiko oppija voi antaa palautetta ja kommentteja toisille oppijoille ja opettajalle?
 • Voiko oppija hyödyntää oppimisprosessissaan toisten oppijoiden taitoja?

Ovatko yhteistoiminnalliset välineet ominaisuuksiltaan riittäviä?

 • Soveltuvatko käytettävissä olevat yhteistoiminnalliset välineet opettajan työtapoihin ja tehtäviin?
 • Soveltuvatko käytettävissä olevat yhteistoiminnalliset välineet oppijoiden tarpeisiin?

 

OPETTAJA

OPPIJA

4. Intentionaalisuus. "Onko oppimisympäristössä otettu huomioon oppijoiden päämääriä ja tukeeko se heidän henkilökohtaisten tiedollisten tavoitteidensa saavuttamista?"

Asetetaanko oppimisympäristössä opiskelulle omat yksilölliset tavoitteet (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS)?

 • Vaikuttaako opettaja HOPS:n muotoutumiseen?
 • Ohjaako oppimisympäristö oppijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä?

Otetaanko oppimisessa huomioon opiskelijan intentiot?

 • Ohjaako opettaja käyttämään HOPS:aa opiskelun etenemisen tukena?
 • Seurataanko oppimisympäristössä opiskelijan asettamien tavoitteiden toteutumista?
 • Ohjaako tavoitteiden seuranta opiskelun etenemistä?
 • Mukautuvatko oppimistilanteet oppijan omien taitojen, intressien ja tavoitteiden mukaiseksi?

 

OPETTAJA

OPPIJA

5. Kontekstuaalisuus. "Onko oppimistehtävät sijoitettu oppijan reaalimaailmaan todellisina tai simuloituina tilanteina?"

Onko oppimateriaali ja oppimistehtävät sijoitettu oppijan kannalta mielekkäisiin reaalimaailman tilanteisiin?

 • Voiko opettaja rakentaa oppimisympäristössä oppimistilanteita, jotka liittyvät arkielämän konteksteihin ja todellisten ongelmien ratkaisemiseen?
 • Sisältääkö oppimisympäristö oppimateriaalia ja tehtäviä, joilla on oppijalle merkitystä ja käyttöä myös arkielämässä?
 • Voiko oppija tuoda oppimisympäristöön sisältöjä omasta reaalimaailmastaan?

Onko ongelmia simuloitu tapauskohtaisten tai reaalielämän esimerkkien avulla?

 

 • Voiko opettaja käyttää simuloituja tai aitoja tilanteita?
 • Onko oppijalla mahdollisuus käyttää opiskelun tukena aitoja tai simuloituja tilanteita ja tehtäviä?

 

OPETTAJA

OPPIJA

6. Siirtovaikutus. "Voivatko oppijat siirtää opittuja tietoja ja taitoja todelliseen elämään ja uusiin oppimistilanteisiin?"

Onko oppimisympäristössä mahdollisuus yleisten periaatteiden oppimiseen?

 • Onko opettajan mahdollista tukea asioiden luontevaa siirtämistä todelliseen elämään?
 • Voiko oppija hyödyntää oppimisympäristössä opittuja asioita muissa vastaavissa tilanteissa?
 • Onko opituista asioista oppijalle käytännön hyötyä?

Voiko opittuja tietoja ja taitoja soveltaa uusiin oppimistilanteisiin?

 • Onko opettajan mahdollista rakentaa oppimistilanteet siten, että ne tukevat oppijaa vastaavissa oppimistilanteissa?
 • Pystyykö oppija hyödyntämään oppimisympäristössä opittuja tietoja ja taitoja uuden oppimisessa?
 • Omaksuvatko oppijat oppimisympäristöstä jonkun mallin, jonka avulla he osaavat jäsentää paremmin vastaavanlaisia ongelmatilanteita opiskelussa?

 

OPETTAJA

OPPIJA

7. Reflektiivisyys. "Voivatko oppijat reflektoida omaa oppimistaan koko oppimisprosessin ajan?"

Onko oppimisympäristössä välineitä, joilla voidaan arvioida ja ohjata oppimista?

 • Onko oppimisympäristössä välineitä, joilla opettaja voi ohjata oppijaa arvioimaan omaa opiskeluaan?
 • Voiko opettaja antaa palautetta oppimisympäristössä?
 • Voiko opettaja seurata ja dokumentoida oppijan oppimisprosessia ja verrata sitä HOPS:aan?
 • Voiko oppija itse selittää ja kommentoida omaa oppimisprosessiaan?
 • Onko oppijoilla välineitä oman osaamisensa testaamiseen?
 • Voiko oppija verrata oppimisprosessinsa edistymistä HOPS:aansa?
 • Voiko oppija seurata omaa oppimisprosessiaan yhdessä opettajan kanssa?

Tukevatko oppimisympäristön muut toimijat oppijaa oppimisprosessin ymmärtämisessä ja oman toimintansa ohjaamisessa?

 

 • Voiko oppija seurata ja kommentoida toisten oppimista oppimisympäristössä?

Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava