Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Lähteet

Ahonen, M . 1996 . Videoneuvottelujärjestelmien käyttö opetuksessa [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/video.htm>.

Ahonen, M. Isokangas, J., Peltoniemi, J. Tahvanainen, V.-P. & Vertanen, P. 1996 . Etäopetusprojektien ja -laitteistojen sekä tietoverkkojen kartoitus [online] . [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/rap2.htm>.

Basic Support for Cooperative Work. 1998 . BSCW Web Site [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://bscw.gmd.de/>.

Bates, A. W. 1995 . Technology, Open Learning and Distance Education. London: Routledge.

Brusilovsky, P. 1996 . Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia . User Modeling and User-Adapted Interaction 6, 87-129.

Carley, S. S. & Dailey, M. P. 1998 . A Futurist Perspective on Education and Technology . (Proceedings of the IASTED International Conference.) Computers and Advanced Technology in Education (CATE ´98). May 27-30, 1998. Cancun, MEXICO, 177-180.

Engeström, Y. 1996 . Perustietoa opetuksesta . 10. Painos. Helsinki: Edita.

FUNETin mediaserveri. 1998 . Funet-TV Mediapalvelin. Kotisivu [online]. [viitattu 17.10.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://mbase.funet.fi/>.

Hegarthy, M., Phelan, A. & Kilbridgen, L. (eds.) 1998 . Classrooms for Distance Teaching & Learning: A Blueprint . Dublin: University College, Audio Visual Centre.

Hein, I. 1998 . Oppiminen verkossa omaksi. Opetus ja opiskelu modernissa viestintäympäristössä . Espoo: Dipoli. Julkaisematon lähde.

Himanen, P. (Toim.) 1998 . Verkkoyliopistostrategia 1. Oppiminen tietoyhteiskunnassa . Sitra 165. Helsinki.

Häkkinen, P., Lahtinen, M. & Luodeslampi, T. 1997. Äänen ja videon esitysmuodot WWW:ssä [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matriisi.ee.tut.fi/~ph/HyperMedia/>.

Internet Industry Almanac . 1998 . Internet Industry Almanac Homepage [online]. [viitattu 02.12.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.c-i-a.com/>.

Isokangas, J. 1998 . Etäopetus multimediaverkoissa [online]. Diplomityö. Tietotekniikan osasto, Matematiikan laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/opinnayte/d.doc>.

Isokangas, J., Suvanto, J., Ahonen, M., Tahvanainen, V.-P. & Vertanen, P. 1997 . Selvitys koulujen verkkoyhteyksistä [online]. Lokakuu 1997. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/verkkoyhteydet.rtf>.

Johdatus korkeakoulumatematiikkaan . 1998 . [online]. Tampere: TTKK. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://matwww.ee.tut.fi/jkkm>.

Jonassen, D. H. 1995 . Supporting Communities of Learners with Technology: A Vision for Integrating Technology with Learning in Schools . Educational Technology 35 (4), 60-63.

Järvelä, S. 1993 . Opetusvuorovaikutuksen uudet haasteet . Kasvatus 24 (2), 126-133.

Järvinen, J., Piiksi, M., Ruokamo-Saari, H. & Suvanto, J. 1996 . Koulu tiedon valtatiellä -projektin väliraportti [online] . [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/kouva.htm>.

Kairamo, A.-K. (ed.). 1998 . Environmental management. Guide for the Learning Support Network . Espoo: Dipoli, ENVIMAN Project. Unpublished.

Karjalainen, A. 1997 . Etäoppimateriaalin rakenteistaminen [online] . Tietojärjestelmätieteen pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.jyu.fi/~ankarjal/Gradu/>.

Karjalainen, K., Komu, T., Multisilta, J. & Urponen, M. 1996 . Opetusdokumenttien rakenne ja konversiotyökalut [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/rap1_sisalto.html>.

Karjalainen, A. & Mäkitalo, I. 1996 . Oppimateriaalin rakennemalli etäopetuksessa [online] . [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/rakmal.htm>.

Koppinen, M.-L. & Pollari, J. 1995 . Yhteistoiminnallinen oppiminen - tie tuloksiin. 1.-2. Painos. Juva: Wsoy.

Komu, T. 1997 . NTC-Yrityspilotti - Loppuraportti. [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/nokia_loprap.html>.

Korpi, M. 1998 . Multipoint desktop video-conferencing in language teaching among primary pupils . Teleteaching '98 - Distance Learning, Training and Education. Proceedings of the15th IFIP World Computer Congress, August 31th - September 4th 1998 Wien/Austria and Budabest/Hungary. Part III page 73.

Koskelainen, P, Rakkolainen, I., Soininen, R., Suvanto, J. 1996a . ATM-based Multimedia. Trial in Comprehensive Schools . Telematics for Future Education and Training: Proceedings of the EAEEIE ´96 Seventh Annual Conference June 12-14, 1996, Oulu, Finland, 23-25.

Koskelainen, P, Rakkolainen, I., Soininen, R., Suvanto, J. 1996b . SISU - Schools to Information Superhighway . In: S. Rao et al. (Eds.) Global Information Infrastructure (GII) Evolution, Interworking Issues. IOS Press, 651-654.

Kurki, M. & Mäki-Komsi, S. 1996 . Oppiminen tietokoneavusteisessa oppimisympäristössä [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/oppimi.htm>.

Lehtinen, E. 1984 . Motivating students towards planning and controlling of thinking activities. A constructivist approach to learning . Turun yliopisto. Annales Universitatis Turkuensis. Ser. B, vol. 164.

Lehtinen, E. (Toim.) 1997 . Verkkopedagogiikka . Helsinki: Edita.

Lehto, T . 1997 . Kyrilliikkaohje [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/venaja/kyrohje0.html>.

Lehto, T. & Suvanto, J. 1997 . Schools to the Information Superhighway (SISU): A Virtual Russian Class Course Trial by Using the ATM-Technology . LeTTET '96 proceedings, International Symposium on Learning Technology and Telematics in Education and Training 1996, University of Joensuu, Finland, December 10-11, 1996, 51-55.

Leino, J. 1993 . Konstruktivismi ja matematiikan opetus . Teoksessa J. Paasonen, E. Pehkonen & J. Leino (toim.) Matematiikan opetus ja konstruktivismi -- teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 116, 11-20.

Leinonen, T. 1997a. KUOMA -projektioppimisen oppimisympäristön suunnitteluperusteista [online]. Kesäkuu 1997. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/ymparistoverkko/apua/kuoma.html>.

Leinonen , T. 1997b . Peruskoulun yläasteen opettajille ympäristökasvatuksen toteuttamisesta suoritetun Internet -kyselyn tuloksien yhteenveto [online]. Kesäkuu 1997. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/teemunraportti.doc>.

Matriisilaskenta I . 1998 . [online]. Tampere: TTKK. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://matwww.ee.tut.fi/matriisi>.

Microsoft Netmeeting. 1998 . Microsoft Netmeeting Web Site [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://www.microsoft.com/netmeeting>.

Miettinen, T. 1997 . Teleläisten kokemuksia monimuotoisesta kielikurssista ja sen opiskeluvälineistä. Loppuraportti Telen kielipilotista 1996-1997 [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/tarjam1.htm>.

Moore, M. G. & Kearsley, G. 1996 . Distance Education. A System View. Wadsworth.

Multisilta, J. 1996 . Hypermedia Learning Environment for Mathematics . Thesis for the degree of Doctor of Technology. Tampere University of Technology. Publications 183.

Nykänen, O. & Ala-Rantala, M. (In Print). A Design for a Hypermedia-Based Learning Environment . To be published in the EIT Special Issue "Virtual laboratories: Simulations, Models, Microworlds" of the IJCEELL Volume 9, No 2.

Nykänen, O. & Pohjolainen, S. 1998 . Using General Purpose Computer Algebra System Maple in WWW-Based Open Learning Environments . In Proceedings of the LeTTET '98 and MaTILDA'98 Joint Conference, Pori, Finland, May 11-12, 1998, 73-80.

Peltoniemi, J. 1996 . Etäopetusprojekteja Suomessa ja maailmalla [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/etaproj.html >.

Pohjolainen, S., Ala-Rantala, M., Nykänen, O. & Ruokamo, H. (In Print). On the Design and Evaluation of an Open Learning Environment . To appear "Micro Worlds for Education and Continuous Learning". (Special Issue guest editors Darina Dicheva and Piet Kommers). In: International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning. ISSN 0957-4344. Volume 9, No 2.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1998a . Etäopetus multimediaverkoissa: avoimen oppimisympäristön malli . ITK 98, Tuntematon tietoyhteiskunta. Interaktiivinen teknologia koulutuksessa konferenssi 17.-18.4.1998. Hämeenlinna, Aulanko, 74-77.

Pohjolainen, S. & Ruokamo, H. 1998b . Distance Learning in Multimedia Networks Project: Current State of the Art and Perspectives for Future . (Proceedings of the IASTED International Conference.) Computers and Advanced Technology in Education (CATE ´98). May 27-30, 1998. Cancun, MEXICO, 91-95.

Proost, K. 1998 . Telematic Learning Environments: Description and Dimensions. Teoksessa: Research Perspectives on Open Distance Learning. Collection of research papers from the four projects supported by the EU Joint Action on Open Distance Learning. Bologna: SCIENTER.

Rauste-von Wright, M. & von-Wright, J. 1994 . Oppiminen ja koulutus . Juva: WSOY.

Reeves, T. C. 1997 . The Internet and Multimedia in Teaching and Learning: Cognitive Tools for the 21st Century . Entäs nyt tietoyhteiskunta? - Interaktiivinen teknologia koulutuksessa, 4.-5.4.1997 Konferenssijulkaisu.

Reusser, K. 1991a . Intelligent technologies and pedagogical theory: Computers as tools for thoughtful teaching and learning . Paper presented at the Fourth European Conference for Research on Learning and Instruction EARLI, held at Turku, Finland, 24-28 August, 1991.

Reusser, K. 1991b . Tutoring systems and pedagogical theory: Representational tools for understanding, planning and reflection in problem-solving . Universität Bern. Abteilung Pädagogische Psychologie. October. Forschungsbericht/Research report No.9.

Reusser, K. 1993 . Tutoring systems and pedagogical theory: Representational tools for understanding, planning, and reflection in problem solving. In S.P. Lajoie & S.J. Derry (Eds.), Computers as cognitive tools. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 143-177.

Reusser, K. 1995 . From Cognitive Modeling to the Design of Pedagogical Tools . In S. Vosniadou, E. De Corte, R. Glaser & H. Madl (Eds.). International Perspectives on the Design of Technology-Supported Learning Environments. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 81-103.

Rinta-Filppula, R . 1997 . Experiments on videoconferencing over ATM between CERN and Finland [online]. [viitattu 17.10.1998]. <URL: http://wwwcs.cern.ch/ >, Projects, Web University, Publications.

Rinta-Filppula, R. 1998 . Web University - Experiments on videoconferensing over ATM . Teleteaching '98 - Distance Learning, Training and Education. Proceedings of the 15th IFIP World Computer Congress, August 31th - September 4th 1998 Wien/Austria and Budabest/Hungary. Part II pages 845-850.

Rinta-Filppula, R. & Salminen, H. 1997 . Web University [online]. NORDUnet '97 - 16th Nordic Internet Conference. Reykjavik, Iceland June 29th - July 1st 1997 [viitattu 17.10.1998]. <URL: http://wwwcs.cern.ch/ >, Projects, Web University, Publications.

Ruokamo-Saari, H. 1996a . Designing Hypermedia Learning Environment for Solving Complex Mathematical Word Problems. In L. Aho (Ed.) Learning in Multiple Contexts. Papers and posters presented at the First Joensuu Symposium on Learning and Instruction. Bulletins of the Faculty of Education, University of Joensuu, N:o 62, 141-158.

Ruokamo-Saari, H. 1996b . Hypermedia Learning Environment for Especially Mathematically Gifted Students for Mathematical Word Problem-Solving . In: P. Carlson & F. Makedon (eds.) Educational Multimedia and Hypermedia, 1996. Proceedings of ED-MEDIA 96-World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia. Boston, Mass., USA; June 17-22, 1996, 804.

Ruokamo-Saari, H. 1996c . Matemaattinen lahjakkuus ja teknologiaperustainen oppimisympäristö matemaattiseen sanalliseen ongelmanratkaisuun . Kasvatustieteen lisensiaatin tutkimus. Tampereen yliopisto.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. 1998 . Pedagogical Principles for Evaluation of Hypermedia-Based Learning Environments in Mathematics. In JUCS - Journal of Universal Computer Science [online], Vol. 4 N:o 3, 292-307. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://www.iicm.edu/jucs_4_3/>.

Sahlberg, P. & Leppilampi, A. 1997 . Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessäoppimisen mahdollisuuksia etsimässä. 3. Painos. Yliopistopaino: Helsinki.

Siekkinen, P., Vertanen, P, Leinonen, T., Valtanen, J. & Mäkitalo, I. 1997 . Oppimisprosessin tukeminen tietokone ja tietoverkkoavusteisessa opetuksessa [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/pertti_co/index.html>.

Sinko, M. & Lehtinen, E. (Toim.) 1998 . Bitit ja pedagogiikka . Juva: Wsoy.

Tahvanainen, V.-P. 1996 . Kaakonseudun oppimiskeskus - tietokoneavusteisen etäopetuksen mahdollisuuksia [online]. [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/selvit.htm>.

Taina, M. 1998 . Open and Distance Learning Model for Research and Development Personnel . Master Thesis. Espoo: Helsinki University of Technology.

Vertanen, P. 1997 . Viestinnän opiskelijat verkossa: mielipiteitä tietoverkkopohjaisesta opiskelusta [online] . [viitattu 29.11.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/kokotutk.rtf>.

Vygotsky, L. S. 1978 . Mind in Society. The development of higher psychological processes . Harvard University Press, Cambridge: Massachusetts.

Web University. 1998 . Web University Homepage [online]. [viitattu 17.10.1998]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://wwwcs.cern.ch/ >, projects, Web University.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava