Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

1.9.2 Pedagogiset johtopäätökset

Etäopiskelussa oppimistavoitteiden saavuttaminen edellyttää kehittyneen teknologian lisäksi tarkoituksenmukaista pedagogiikkaa sekä sisältöjä - näiden on palveltava samaa oppijakeskeisen oppimisen päämäärää. Uusi teknologia on antanut mahdollisuuksia myös pedagogiikan kehittymiselle ja pedagogisten uudistusten toteutumiselle. Olemassa olevien teknisten mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen edellyttää pedagogista tutkimusta. Tehokkain ja mielekkäin oppimisympäristö sitoo oppijat aktiiviseen tietojen rakentamiseen, niiden uudelleen tuottamisen sijaan. Se sitoo oppijat myös oppimisprosessin osapuolten väliseen keskusteluun, vuorovaikutukseen, yhteistoimintaan ja reflektointiin, tiedon yksipuolisen vastaanottamisen tai toistamisen asemasta. Oppimisympäristön sisällöt tulee sitoa oppijoille mielekkäisiin konteksteihin ja tilanteisiin, joissa voidaan hyödyntää aiemmin opittuja tietoja ja taitoja sekä soveltaa niitä edelleen muissa tilanteissa.

ETÄKAMU-hankkeessa kehitetty pedagoginen arviointirunko osoittautui toimivaksi oppimisympäristöjen arvioinnissa. Sitä voidaan hyödyntää myös oppimisympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä oppimisen tukena. Seitsemästä oppijakeskeisen oppimisen ominaisuudesta konstruktiivisuuden, intentionaalisuuden ja reflektiivisyyden koettiin toteutuvan parhaiten projektityöskentelyn mahdollistavissa oppimisympäristöissä. Oppimisympäristöt koettiin myös kontekstuaalisiksi ja siirtovaikutuksen huomioiviksi. Aktiivisuus ja yhteistoiminnallisuus koettiin haasteiksi monissa ympäristöissä: ongelmalliseksi osoittautui se, miten saada oppijat motivoitumaan ja sitoutumaan oppimistehtäviin sekä aktiivisesti hyödyntämään toistensa tietoja ja taitoja.

Tänä päivänä käytettävissä olevat teknologiat mahdollistavat aivan uudenlaisia oppimisprosesseja. Näihin prosesseihin osallistuu perinteisten toimijoiden (opettajien, oppilaitosten ym.) ohella suuri joukko uusia toimijoita ja palvelujen tuottajia, kuten teleoperaattoreita, teknillisten tukipalvelujen tuottajia, verkkomateriaalin tuottajia, tuotannon koordinoijia jne. Teknisesti ja pedagogisesti toimivien oppimisympäristöjen tehokas hyödyntäminen edellyttää oppimisprosessien kokonaisvaltaista hallintaa. Pilotteina kehitettyjen koulutusteknologiapalvelujen levittäminen ja skaalaaminen laajempaan käyttöön on yleismaailmallinen ongelma. Koulutusteknologioiden, sisältöjen ja palvelujen tehokas levittäminen edellyttää yhteisistä pelisäännöistä sopimista. Tämä voi tapahtua levittämällä laajemmalle parhaita käytänteitä ( best practices ) sekä joustavalla standardoinnilla.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava