Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

1.9.1 Tekniset johtopäätökset

Tutkimushankkeessa kehitettiin ja hyödynnettiin monia erilaisia oppimisympäristöjä eri kohderyhmille ja oppisisällöille sekä suoritettiin mittava joukko opetuskokeiluita. Videoneuvottelua käytettiin etäopetuksessa sekä kansainvälisiä että kansallisia laajakaistaisia tietoverkkoja hyödyntäen. Valtaosa oppimisympäristöistä oli Internetin kautta käytettävissä. Ne hyödynsivät WWW:n hypermediaominaisuuksia, situaatioiden ja simulaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Ympäristöihin rakennettiin lisäksi kommunikoinnin ja yhteistoiminnan välineitä, kognitiivisia sekä materiaalin tuottamisen työkaluja. Oppimisympäristöjen toiminta ja niillä toteutetut käyttökokeilut olivat onnistuneita ja osoittivat uuden teknologian hyödyn ja merkityksen koulutuksessa. Osoittautui, että tekniikan avulla voidaan rakentaa pedagogisesti tarkoituksenmukaisia ympäristöjä ja oppimista tukevia työvälineitä.

Tekniikan nopeasta kehityksestä on seurannut eräitä ongelmia. Tietoverkkoympäristö ei ole vielä stabiili selainten, ohjelmalaajennusten, skripti- ja ohjelmointikielten ja sovellusten kehittyessä nopeasti. Seurauksena on se, että olemassa olevaa ympäristöä on jatkuvasti päivitettävä, jotta sen toiminnallisuus voitaisiin taata. Ongelma voi lieventyä tulevaisuudessa, jolloin kehitys osin tasaantuu kaupallisten ohjelmistojen vallatessa markkinoita.

Vaikka hypermedia mahdollistaa dokumenttien rakenteistamisen ja adaptiivisuuden, ei pedagogisesti ja didaktisesti tarkoituksenmukaisen oppimateriaalin rakenteesta ole vielä tarjolla systemaattisia malleja, joita voisi laajemmin ottaa käyttöön. Dokumenttien rakenteen standardointi mahdollistaisi sisältöjen käytön eri ympäristöissä ja helpottaisi sisältöjen joustavaa yhdistelyä sekä tiedonhakua. Sekä sisällöntuottajien että oppijoiden itse tuottama materiaali muodostaa tärkeän osan oppimisympäristöä. Sisällöntuotanto lisääntyisi huomattavasti, mikäli tuottajilla olisi helppokäyttöinen rakenteistetun multimediamateriaalin tuottamiseen tarkoitettu työkalu.

Oppimisympäristöjen käytön laajentumisen eräänä esteenä on niiden käytön hankaluus. Hankaluus ilmenee sekä käyttämisen vaikeutena että ylläpidon tarpeena. Käytettävyyden parantuminen kaikkien toimijoiden kannalta merkitsee sekä käyttöliittymien parantamista että kaikkien tarvittavien välineiden ja työkalujen integroimista samaan oppimisympäristöön.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava