Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

1.7.1 ETÄKAMUn organisaatio

Etäopetus multimediaverkoissa -hanke jakautuu tutkimus- ja yritysosapuoliin. Yliopistot ja korkeakoulut muodostavat yhdessä hankkeen tutkimusosapuolen. Yritysosapuoli koostuu mittavasta joukosta etäopetusta tarjoavia laitoksia, laitteisto- ja ohjelmistovalmistajia, oppimateriaalin tuottajia sekä tietoliikennealan yrityksiä.

ETÄKAMUn tutkimusosapuolet

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) <URL:http://www.tut.fi/> toimiva Digitaalisen Median Instituutti (DMI) <URL:http://www.dmi.tut.fi/index.html/> on Suomen suurin korkeakoulussa toimiva tutkimusyksikkö. DMI on valittu kaksi kertaa Suomen Akatemian toimesta tutkimuksen huippuyksiköksi. Digitaalisen Median Instituutissa, Matematiikan laitoksella sijaitseva Hypermedialaboratorio <URL:http://matwww.ee.tut.fi/hypermedia/> on toiminut ETÄKAMU-hankkeen koordinaattorina ja muut tutkimusosapuolet sen alihankkijoina. Hankkeen alusta asti mukana ovat olleet seuraavat neljä tutkimusosapuolta: Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus (TaY/TYT) ja Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorio (TaY/HypLab), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan tutkimusinstituutti (JY/TITU) sekä Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus (HY/LaTKK). Vuonna 1997 mukaan tuli viides yliopisto: Teknillinen korkeakoulu ja sen yhteydessä toimiva Opetusteknologiakeskus (TKK/OTK). ETÄKAMUn CERNissä tapahtuvaa tutkimustyötä on hallinnoitu Helsingin yliopiston yhteydessä toimivan Fysiikan tutkimuslaitoksen kautta.

ETÄKAMUn yritysosapuolet

ETÄKAMUssa on ollut mukana mittava määrä yritysosapuolia koko hankkeen ajan. Vuonna 1996 Etäopetus multimediaverkoissa -hankkeessa oli mukana 15 yritystä, joista johtoryhmäyrityksiä olivat: Finnet/TPO, Fujitsu ICL, Helsinki Media, Nokia Telecommunications, Otava, Telecom Finland, Xenex ja YLE. Seurantayritykset olivat: Jarmo Siivari Oy, Kaakkoisen Keski-Suomen kunnat, Kansalais- ja työväenopistojen liitto, KVS-Instituutti, Promentor Solutions, STAKES ja Teleste Educational Ltd. (Ks.»Liite 3.)

Vuonna 1997 ETÄKAMUssa oli mukana kaikkiaan 25 yritystä, joista johtoryhmäyrityksiä olivat: Edita, Finnet/TPO, Helsinki Media, Jyväskylän kaupunki, Koulutuskeskus Dipoli, Nokia Mobile Phones, Otava, Sun Microsystems, Tampereen kaupunki, Telecom Finland, Valmet, WSOY ja Xenex. Seurantayritykset olivat: AAC-opisto, CSC-Tieteellinen laskenta, Jarmo Siivari Oy, Kaakkoisen Keski-Suomen kunnat, Kansalais- ja työväenopistojen liitto, Kasanen Koulutusyhtiöt, KVS-Instituutti, Promentor Solutions, STAKES, Sverigefinska Folkhögskolan, Teleste Educational Ltd ja YLE. (Ks.»Liite 3.)

Kolmantena vuonna ETÄKAMU laajeni edelleen. Yritysosapuolten lukumäärä kasvoi kaikkiaan 32:een mukana olevaan yritykseen. Yrityksistä 16 oli mukana johtoryhmäyrityksenä, joita olivat: Edita, Finnet/HPY, Fysiikan tutkimuslaitos, Helsinki Media, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Nokia Mobile Phones, Otava, Sonera, Sun Microsystems Oy, Tampereen kaupunki, Tampereen Teknologiakeskus Oy, Tietoverkkoinstituutti, TKK/Koulutuskeskus Dipoli, WSOY ja Xenex. Vuonna 1998 ETÄKAMUn 16 seurantayritystä olivat: AAC-opisto, AEL, CSC-Tieteellinen laskenta Oy, Finnet/TPO, Kaakkoisen Keski-Suomen kunnat, KTOL, KVS-instituutti, Mäntän seudun koulutuskeskus, Nokian kaupunki, Promanet Oy, Promentor Solutions Oy, STAKES, Sverigefinska folkhögskolan, Teleste Educational, Valmet ja WM-data Kasanen Oy. (Ks. »Liite 3. ja »Liite 4.)

ETÄKAMUn organisaatiokaavio

ETÄKAMUn organisaatiokaavio on esitetty seuraavassa kuviossa 6.


KUVIO 6. ETÄKAMUn organisaatio

ETÄKAMUn tutkimustyötä on ohjannut johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut apulaisjohtaja Lauri Jäntti Sonerasta. Johtoryhmä on hyväksynyt vuosittain hankkeen tutkimussuunnitelmat. Tutkimustyön vastuullisena johtajana on toiminut professori Seppo Pohjolainen Tampereen teknillisestä korkeakoulusta, ja johtoryhmän sihteerinä ja projektipäällikkönä erikoistutkija Heli Ruokamo. Johtoryhmään on kuulunut edustaja jokaisesta ETÄKAMUssa johtoryhmätasolla mukana olevasta yrityksestä sekä kunkin tutkimusosapuolen edustus. TEKESin edustajana johtoryhmässä on toiminut teknologia-asiantuntija Marja Erola. Johtoryhmä on kokoontunut keskimäärin neljä kertaa vuodessa ja sen kokoonpano vuonna 1998 on esitetty liitteessä 5.

Tutkimustyön toteutuksesta on vastannut tukiryhmä, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet kaikki ETÄKAMUn tutkijat ja edustaja kustakin hankkeessa mukana olevasta tutkimusyksiköstä. Tukiryhmässä on käyty läpi tutkimussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä asioita. Se on kokoontunut tutkimuksen vastuullisen johtajan johdolla keskimäärin kuuden viikon välein. Tukiryhmän kokoonpano vuonna 1998 on esitetty liitteessä 5.

ETÄKAMUun perustettiin kolmantena vuotena tutkimusosapuolet -työryhmä (Ks. »Liite 5. ). Työryhmän tehtävänä on ollut käsitellä ja päättää yhteisistä taloutta ja hallintoa koskevista asioita. Tutkimusosapuolet -työryhmä kokoontui vuonna 1998 noin viisi kertaa ja siihen kuului edustus kustakin tutkimusosapuolesta.

ETÄKAMUn tutkimustoiminta on jakautunut kahteen osaan, tutkimustyöryhmiin ja pilotteihin. Tutkimustyöryhmät ovat tuottaneet tietoa hankkeen toimintaa varten, toimineet pilottien tukena, osallistuneet koulutuksen järjestämiseen ja analysoineet piloteista saatuja kokemuksia. ETÄKAMUn kolmantena vuotena työryhmät tuottivat mm. arviointirungot piloteille aineiston keruuta varten.

Kahtena ensimmäisenä vuonna ETÄKAMUn tutkimustyöryhmät olivat: 1) Tietoverkkotyöryhmä, 2) Materiaalityöryhmä ja 3) Etäopetuksen menetelmät -työryhmä. Kolmantena vuotena ETÄKAMUn tutkimustyöryhmäjakoa muutettiin seuraavaksi: 1) Avoimen oppimisympäristön kehittäminen, A&O-työryhmä (TR1), 2) Oppimisympäristön organisointi, tekninen toiminnallisuus ja materiaalien rakenteistaminen -työryhmä (TR2), sekä 3) Etäopetuksen menetelmät -työryhmä (TR3) (ks. kuvio 6). Jokainen ETÄKAMUn tutkijoista on kuulunut vähintään yhteen kolmesta tutkimustyöryhmästä. Kolmantena vuotena ETÄKAMUn tutkimustyöryhmien toiminnan toteuttamisvastuut jaettiin eri yksiköihin seuraavasti: 1) TR1, TTKK/DMI/HypLab, 2) TR2, TKK/OTK ja 3) TR3, JY/TITU.

ETÄKAMU on toiminut kymmenellä pilotointialueella. Pilottiprojekteja on ollut yhteensä yli kaksikymmentä. Pilotoinnin tavoitteena on ollut kokeilla käytännössä erilaisia etäopetusratkaisuita sekä kerätä opetus- ja käyttökokeiluiden avulla palautetta ja aineistoa kokeiltavien ratkaisuiden toimivuudesta. Aineiston keruussa on hyödynnetty hankkeen tutkimustyöryhmissä tuotettuja arviointirunkoja. Kerätyn aineiston pohjalta on voitu arvioida saavutettuja tuloksia niin pedagogisista kuin teknisistäkin näkökulmista.

Pilotit ovat myös omalta osaltaan osallistuneet koulutuksen järjestämiseen. Jokaisesta pilottiprojektista on vastannut ainakin yksi ETÄKAMUn tutkijoista. Joissakin piloteissa on toiminut samanaikaisesti useita tutkijoita. Jokaista pilottia on käytännössä johtanut ohjausryhmä, johon tutkijan lisäksi on kuulunut edustajia hankkeessa mukana olevista yrityksistä ja tutkimusyksiköistä sekä pilotointiin osallistuneista oppilaitoksista ja organisaatioista.

Hankkeen kolmannen vuoden aikana pilotointialueet pilottiprojekteineen ja vastuuhenkilöineen ovat olleet seuraavat:

Java etäopetuksessa -pilottiprojekti

Pasi Häkkinen, TTKK/DMI

Pythagoras -pilottiprojekti

Heikki Mäenpää, TTKK/DMI

Tay/TYT-kielipilottiprojektit

Riikka Pajunen, TaY/TYT

A2-ranskan videoneuvotteluopetus -pilottiprojekti

Mika Korpi, JY/TITU

Riikka Pajunen, TaY/TYT

Pentti Vertanen, HY/LaTKK

Henkilöstön perehtymisohjelma-pilottiprojekti

Esa Kähäri, TaY/HypLab

Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä -pilottiprojekti

Markus Taina, TKK/OTK

Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa -pilottiprojekti

Auli Posti, HY/LaTKK

Rakenteinen oppimateriaali (ROM) -pilottiprojekti

Rauno Veijola, JY/TITU

Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena -pilottiprojekti

Heli Korte, TTKK/DMI

Ympäristöverkko-pilottiprojekti

Katja Piiksi, TTKK/DMI

Venäjää verkossa -pilottiprojekti

Mari Hämäläinen, TTKK/DMI

Historian -pilottiprojekti

Yhteiskuntaopin -pilottiprojekti

Peik Niemi, JY/TITU

Pertti Siekkinen, JY/TITU

Riitta Rinta-Filppula, CERN

Tämän julkaisun luvun II artikkelit käsittelevät ETÄKAMUn tutkimustyöryhmissä, pilotointialueilla ja pilottiprojekteissa tehtyä tutkimusta tuloksineen.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava