Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Multi- ja hypermedia historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

Lähteet

Brusilovsky, P . 1996 . Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction 6 .

Collins, A ., Brown, J.S . & Newman. 1989 . Cognitive apprenticeship: Teaching the craft of reading, writing, and mathematics . Teoksessa L. Resnick (toim.), Knowing, Learning, and Instruction: Essays in honor of Robert Gleaser. Hillsdale, N.J: Lawrence Erlbaum, 453-494

Hedberg, J ., Brown, C . & Arrighi, M . 1997 . Interactive Multimedia and Web-Based Learning: Similarities and Differences. Teoksessa B.H. Khan (toim.) Web-Based Instruction. Educational Technology Publications. NJ: Englewood Cliffs, 47-58.

Kanervisto, S . & Vähätalo, P . 1991 . Peruskoulun projektityöskentely . Teoksessa A. Salonen (toim.) Koulusta kouluun . Ala-asteen kokeilut kertovat. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 51-58.

Kommers, P . 1996 . Hypermedia and Multimedia Concepts . Teoksessa P. Kommers , S. Grabinger , & J. Dunlap (toim.) Hypermedia Learning Environments . Instructional Design and Integration. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1-12.

Kynäslahti, H . 1997 . Virtuaaliluokkaa etsimässä. T eoksessa J. Salminen (toim.) Etäopetus koulussa Kilpisjärvi-projekti 1994-1997 . Helsingin II normaalikoulun julkaisu 1. Helsinki: Yliopistopaino, 48-61.

Lehtinen, E . 1997 . Tietoyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet oppimiselle . Teoksessa E. Lehtinen (toim.) Verkkopedagogiikka. Helsinki: Edita, 12-40.

Multisilta, J . 1997 . Miltä näyttää WWW-maailma oppimisympäristönä . Teoksessa E. Lehtinen (toim.) Verkkopedagogiikka . Helsinki: Edita, 101-111.

Patton, M . Q. 1990 . Quolitative evaluation and research methods . 2. painos. London: Sage Publications.

Rahikainen, M ., Hakkarainen, K ., Lipponen, L ., Muukkonen, H ., Ilomäki, L . & Tuominen, T . 1998 . Peruskoulun ja lukion tieto- ja viestintätekniikan osaaminen . Teoksessa L. Huovinen (toim.) Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa . Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen nykytila ja tulevaisuudennäkymät. Osaraportti 3. Helsinki: Sitra 191, 29-55.

Rauste-von Wright, M . & von Wright, J . 1995 . Oppiminen ja koulutus . Juva: WSOY.

Silfverberg P . 1996 . Ideasta projektiksi . Projektisuunnittelun käsikirja. Hallinnon kehittämiskeskus. Helsinki: Edita.

Sinko, M ., Lehtinen, E . 1998 . Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa: Osaamisen haasteet ja tietotekniikan mahdollisuudet . Teknologian arviointeja 2. Eduskunnan kanslian julkaisu 1998, 2. Helsinki: Edita.

Syrjälä, L . & Numminen, M . 1988 . Tapaustutkimus kasvatustieteessä . Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 51.

von Wright, J . 1994 . Oppimiskäsitysten historiaa ja pedagogisia seurauksia . Helsinki: Opetushallitus.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava