Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Multi- ja hypermedia historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.19.8 Pohdinta

Vaikka teknologian käytölle oppimisympäristöissä on yhä paremmat edellytykset, on vaarana teknologian pinnallinen käyttö. Teknologian asema ei saisi korostua sisältöjen kustannuksella. Siksi uusien välineiden käytössä olisi oltava innovatiivinen mutta samalla realistinen. Teknologian kehitys tuskin hidastuu, joten uusissa oppimisympäristöissä toimivilla olisi oltava valmiuksia tämän haasteen vastaanottamiseksi.

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä vaihtoehtoja erilaisten uusimuotoisten oppimisympäristöjen tehokkaaseen hyödyntämiseen.Seuraavan kuvion (»KUVIO 64.) avulla visioidaan oppimisympäristössä olevia eri osatekijöitä.


KUVIO 64. CD-ROMin ja Internetin roolit osana oppilaan oppimis- ja toimintaympäristöä

Kuten aikaisemmin todettiin, jo nyt CD-ROMin ja WWW:n lähentyminen tarjoaa mahdollisuuden myös oppimisympäristöjen kehittämiselle. CD-ROM tulee säilymään merkittävänä viestinnän välineenä opiskelussa vielä pitkään. Sen rinnalle on kuitenkin mahdollista kehittää erilaisia tukipalveluja. Koska CD-ROMin sisältöön on jälkeenpäin vaikea vaikuttaa, olisi mielekästä, jos verkossa olisi aiheeseen liittyvää päivitettävää materiaalia. Näin CD-ROMia voisi hyödyntää opiskelussa monipuolisemmin ja samalla tuotteen käyttöikä kasvaisi.

Tällä hetkellä Internetistä löytyvä tieto on kokonaisuudessaan hajanaista ja vaikeasti jäsennettävää. Opiskelussa käytettävälle verkkomateriaalille on asetettava tiettyjä vaatimuksia. Jotta oppimisprosessi olisi mahdollisimman tehokas, tulisi materiaaliympäristöjen olla selkeitä ja keskitettyjä. Tällä tavalla epämääräinen harhailu verkossa vähenee. Materiaalin tulee olla myös sellaista, että se tukee oppijan tiedon rakentumista. Jos verkosta löytyvää tietoa siirretään omiin projektitöihin suoraan leikkaa-liitä-menetelmällä, jää oppiminen todennäköisesti hyvin pinnalliseksi. Materiaalia on siis suunniteltava siten, että oppija joutuu prosessoimaan tietoa erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

Kun verkosta tai CD-ROMista löytyvää materiaalia hyödynnetään projektitöissä, nousevat esiin tekijänoikeusongelmat. Tällä hetkellä esimerkiksi käytettävissä olevaa vapaata kuvamateriaalia on olemassa niukasti, tai ainakin sitä on vaikea löytää. Myös tässä pilotissa ongelma oli esillä. Tämä asia olisi hyvä ratkaista, sillä projektitöistä tulisi sisällöllisesti paljon rikkaampia, jos materiaalia olisi enemmän tarjolla.

Kuviossa esitetyt oppimisympäristön eri ominaisuudet vaativat uusia taitoja eri toimijoilta (»KUVIO 64.). Oppijalle on tarjottava riittävästi tukea esimerkiksi hänen hankkiessaan informaatiota, tuottaessaan projektitöitä ja kommunikoidessaan verkon välityksellä. Toisaalta oppijalla voi olla ominaisuuksia, joita muut oppimisympäristössä työskentelevät voivat hyödyntää. Tulevaisuudessa jaettua asiantuntijuutta olisi hyödynnettävä myös tältä osin.

Erilaisten oppijoiden toimintaedellytysten turvaamiseksi uusien oppimisympäristöjen olisi huomioitava erilaiset käyttäjät. Tähän voisi tarjota ratkaisuja esimerkiksi rakenteinen oppimateriaali, jota koskeva pilotti on myös kuvattu tässä luvussa (ks. Ovaskainen, Karjalainen, Rinteelä, Siekkinen & Veijola). Tärkeä näkökohta on myös ohjata oppilaita arvioimaan verkosta löytyvää tietoa kriittisesti, sillä materiaalin todenperäisyyttä on usein vaikea todistaa.

Jotta oppijoiden tehokas tukeminen olisi mahdollista, uudet toimintaympäristöt edellyttävät oppimisen ohjaajilta koulutusteknologisia näkökulmia huomioon ottavia ominaisuuksia ja taitoja. Nykyään varsinkin opettajien tekninen osaaminen on hyvin epätasaista. Tästä johtuen on tarvetta palveluille, jotka tukevat opettajien toimintaa. Myös oppimateriaalien valmistajien tulee ottaa opettajien tarpeet huomioon.

Koulutusteknologian mahdollisuuksien hyödyntämisessä yksi suuri ongelma on ollut koulujen laitevarustus. Vaikka koulujen laitekanta on koko ajan kasvamassa, vaatii monimuotoisen oppimisympäristön suunnittelu useiden asioiden huomioimista. Erilaisten keskusteluympäristöjen ja materiaalipankkien avulla opettajat voisivat vahvistaa omaa didaktista ja teknistä osaamistaan. Rakentavan kokemustenvaihdon myötä opettajilla olisi varmasti paremmat edellytykset ohjata oppimisprosesseja. Opettajat voisivat esimerkiksi vaihtaa mielipiteitä eri materiaaliympäristöistä ja projektien vetämisestä yleensä.

On kuitenkin syytä muistaa, ettei mikään väline voi ainakaan vielä yksinään tarjota riittävää toimintaympäristöä oppimisen kannalta. Tavalliset oppikirjat tulevat olemaan peruskouluopetuksen pohjana vielä pitkään. Uusien ja vanhojen välineiden yhteiskäyttö tulisikin järjestää siten, että ne tukisivat toisiaan antamalla mielekkyyttä ja lisäarvoa oppimisprosessille.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava