Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Multi- ja hypermedia historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.19.5 Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen kohderyhmä

Historian pilotissa tutkimuksen kohderyhmänä oli neljä yläasteen 7. luokkaa ja kaksi luokkaa ala-asteelta Jyväskylän ympäristöstä. Jokaisen luokan opettajaa haastateltiin ja yhden yläasteen luokan oppilaille tehtiin kysely.

Yhteiskuntaopin pilottiin kuului kolme yläasteen luokkaa Jyväskylästä. Opettajille suoritettiin haastattelut ja kahden luokan oppilaille tehtiin kyselyt.

Tutkimuksen suorittaminen

Mukana olleille opettajille tehtiin puolistrukturoitu haastattelu. Pilotin tutkimuksessa menetelmänä käytettiin standardoidun avoimen haastattelun ja teemahaastattelun yhdistelmää. Pattonin ( 1990 ) mukaan standardoidussa avoimessa haastattelussa jokaiselta tutkittavalta kysytään etukäteen laaditut, kokeilukohtaisesti täsmälleen samanlaiset kysymykset. Aineiston analysointi on helppoa, mutta itse haastattelu voi muodostua kaavamaiseksi. ( Patton 1990 , 280-281; ks. myös Syrjälä & Numminen 1988 , 100.) Siksi tutkittaville tehtiin tarkentavia kysymyksiä heidän vastaustensa perusteella, joten tältä osin haastattelut muistuttivat teemahaastattelua.

Molemmissa osioissa oppilaiden näkemyksiä kartoitettiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Historian osiossa kyselylomake noudatti Likertin asteikkoa (1-5). Aineistosta laskettiin jakaumat ja mediaanit (Md). Mitä korkeampi tuloksissa esitetty väittämäkohtainen mediaani on, sitä yhtenevämmin oppilaat ovat samaa mieltä väittämän paikkansa pitävyydestä.

Yhteiskuntaopin osiossa tutkimustietoja kerättiin kolmella eri kyselylomakkeella: oppilaiden taustatietoja kartoittavalla alkumittauksella, toteutettua oppimisympäristöä arvioivalla mielipidelomakkeella ja avoimia kysymyksiä sisältäneellä sähköpostilomakkeella. Mielipidelomake sisälsi 32 väittämää, joihin oppilaiden piti ottaa kantaa Likertin asteikolla (1-5) ja ilmaista olivatko he eri mieltä vai samaa mieltä väittämän kanssa. Ryhmien keskiarvojen eroja testattiin t-testillä, ja keskenään korreloivien muuttujien löytämiseksi suoritettiin faktorianalyysi.

Seuraavassa kahdessa kappaleessa on esitelty tutkimuksen tulokset yhteenvetoineen. Pilottiprojektien erilaisuudesta johtuen tulokset on esitelty omina kappaleinaan


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava