Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Multi- ja hypermedia historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.19 Multi- ja hypermedia historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa

Peik Niemi, Timo Ovaskainen, Visa Törmälä & Riitta Saranen

peik.niemi@titu.jyu.fi timo.ovaskainen@titu.jyu.fi visa.tormala@titu.jyu.fi riitta.saranen@titu.jyu.fi

Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan tutkimusinstituutti

PL 35, 40351 JYVÄSKYLÄ

ETÄKAMUn Historian ja yhteiskuntaopin pilotissa tutkimuksen tavoitteena oli käytetyn sähköisen materiaalin tekninen ja pedagoginen arviointi kouluympäristössä ja sen kehittäminen vastaamaan mahdollisimman hyvin oppimistavoitteita. Pilotissa käytettiin multimediaa ja Internetiä painetun materiaalin lisäksi. WWW:tä ja multimediaa käytettiin pilotissa projektitöiden tuottamiseen tiedonhaun lisäksi. Tutkimuksen kohderyhmänä oli ala- ja yläasteen luokkien oppilaita ja opettajia Jyväskylästä ja Laukaasta. Oppijat vastasivat lomakekyselyyn, ja opettajille tehtiin puolistrukturoitu haastattelu. Tulosten perusteella pilotissa käytetyt teknologiset apuvälineet antoivat uusia näkökulmia opiskeluun. Oppijat suhtautuivat toteutettuun oppimisympäristöön myönteisesti, ja opettajat kokivat pilotin kaltaisen projektityöskentelyn haastavaksi niin omista kuin oppilaidenkin näkökulmista. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että erilaisia oppimisympäristöjä tulee kehittää ja selkeyttää. Oppijoille on tarjottava riittävästi tukea heidän hankkiessaan informaatiota, tuottaessaan projektitöitä ja kommunikoidessaan verkon välityksellä. Opettajat puolestaan tarvitsevat teknistä ja pedagogista tukea ohjatessaan oppijoita uusissa oppimisympäristöissä.

2.19.1 Johdanto

2.19.2 Monimuotoinen oppimisympäristö

2.19.3 Historian ja yhteiskuntaopin pilotin kuvaus

2.19.4 Tutkimusongelmat

2.19.5 Tutkimusmenetelmät

2.19.6 Historian pilottiprojektin tulokset

2.19.7 Yhteiskuntaopin pilottiprojektin tulokset

2.19.8 Pohdinta

Lähteet

Liite 1. Historian pilotin oppilaskyselyn tuloksissa esiintyvät väittämät


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava