Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Laps suomen - äidinkielen opetusta ulkosuomalaisille lapsille
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.18.7 Pohdinta

Videoneuvottelu, kuvanlaadullisista heikkouksista huolimatta, toi lisäarvoa vuorovaikutukseen verrattuna esimerkiksi puhelinopetukseen. Videoneuvottelua tukivat viestinnälliset oheisratkaisut, joista varsinkin sähköisen liitutaulun merkitys oli suuri. Yksilölliseen palautteen antoon kaivattiin välineitä. WWW-pohjaisilla oppimisympäristöillä yksilöllinen palautteen antaminen voitaisiin hoitaa. Samalla välineellä voitaisiin pyrkiä myös opettamaan asiasisältöjä, jotka välttämättä eivät tarvitse videoneuvotteluyhteyttä.

Videoneuvottelu ei ole sama asia kuin perinteinen luokkaopetus, vaan se vaatii pedagogisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon välineen vahvuudet ja heikkoudet. Opetus on kohdennettava mahdollisimman yksilölliseksi, jotta oppijan mielenkiinto säilyy eivätkä oppimistilanteet kuluta liikaa niin ajallisia kuin taloudellisiakaan voimavaroja. Jotta etäopetuksesta saataisiin opetuksellisesti mielekästä ja mahdollisimman "tehokasta", tarvitsee videoneuvotteluetäopetus tuekseen muitakin etäopetusvälineitä, kuten WWW-pohjaisen oppimisympäristön. Seuraavassa kuviossa (»KUVIO 57.) on esitetty etäopetusmalli, jossa yhdistetään videoneuvottelu ja WWW-pohjainen oppimisympäristö. Molempien koulutusteknologisten välineiden alle on lueteltu välineellä hoidettavat opetukselliset tehtävät.


KUVIO 57. Etäopetuksessa käytettävien koulutusteknologisten välineiden tehtävät

Etäopetuksen organisaatio vaatii tarkkaa suunnittelua. Tässä pilotissa tarkasteltiin lähinnä opetuksen mielekkyyttä eikä itse organisaatioon kiinnitetty niin suurta huomiota. Etäopetuspalvelun laajentuessa tutkimuksessa esitettyjen toimijoiden välinen työnjako on määriteltävä tarkasti. Organisaation muotoa silloin, kun tutkija on jätetty pois palvelun järjestäjän roolista ja asiakkaita on useita, voidaan havainnollistaa graafisesti (»KUVIO 58.).


KUVIO 58. Etäopetuspalvelun organisaatio

Kuviossa 58. palvelu on suunniteltu siten, että turhia yhteyksiä ei muodostuisi toimijoiden välille, vaan toiminta olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista. Rehtorin rooli tässä organisaatiossa on toimia etäopetuspalvelun hallinnollisena johtajana, joka vastaa koko palvelun toiminnasta. Asiakkaalle palvelun on näyttäydyttävä yhtenä kokonaisuutena, jossa yhteydenpito tiivistyy hallinnollisiin toimiin rehtorin ja asiakasyrityksen välillä sekä opetukselliseen toimintaan opettajien ja perheiden välillä. Palvelun tueksi on luotava tai ostettava tekninen tukipalvelu.

Laps' Suomen -pilotti on toiminnallaan osoittanut etäopetuspalvelun tarpeellisuuden ja koulutusteknologisten ratkaisujen toimivuuden opetuksen välineenä. Jatkossa on paneuduttava syvällisemmin etäopetuksen pedagogiikkaan ja erityisesti organisatorisiin, teknologisiin ja taloudellisiin tekijöihin, jotta pilotoidusta toiminnasta voisi muodostua pysyvä itsensä kannattava etäopetuspalvelu.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava