Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Laps suomen - äidinkielen opetusta ulkosuomalaisille lapsille
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.18.5 Tutkimuksen toteuttaminen

Palvelun kehittäminen on ollut toimintatutkimuksellinen prosessi, jossa tätä artikkelia voidaan pitää koko prosessin ensimmäisen syklin kuvauksena. Raporttia ei kuitenkaan ole kirjoitettu toimintatutkimuksellisesti vaan noudattaen perinteisempää tutkimusraportoinnin periaatetta ( Hirsjärvi , Remes & Sajavaara 1997 , 238-250).

Kaikki, esimerkiksi luvussa »2.18.4 Toiminnan ja oppimisympäristön suunnittelu kuvatut ratkaisut, on tehty aina asiaan liittyvien henkilöiden kanssa neuvotellen. Kysymys ei ole siis ollut perinteisestä tutkimuksesta, jossa tutkija suunnittelee tutkimusasetelman ja mittarit, hakee kohderyhmän ja suorittaa tutkimuksensa. Tavoitteena on ollut toiminnan käynnistäminen ja sen edelleen kehittäminen, eikä pelkästään halu saada vastauksia pedagogisiin tai teknisiin tutkimusongelmiin.

Artikkeli perustuu käytyyn kirjeenvaihtoon, palaverimuistioihin, tutkijan päiväkirjoihin sekä itse opetuskokeilun aikaisiin mittauksiin. Opetuskokeilun aikana tutkija seurasi jokaisen oppitunnin ja teki muistiinpanoja niistä. Opettajia haastateltiin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Thaimaassa oleville perheille lähetettiin kyselylomakkeet, jotka pyydettiin täyttämään yhdessä oppilaiden kanssa. Lomake sisälsi myös erityisesti vanhemmille tai oppilaille suunnattuja kysymyksiä, joihin pyydettiin vastaamaan itsenäisesti ilman yhdessä käytävää keskustelua. Vanhempien rooli oli kuitenkin tässä pilotissa niin keskeinen, että katsottiin, ettei ollut perusteltua kerätä tietoa ainoastaan oppilailta. Jokaisella tunnilla Thaimaassa oli läsnä myös vanhempia, ja he toimivat etäpisteessä tarvittaessa niin teknisenä kuin opetuksellisenakin tukena, joten heille oli muodostunut hyvä käsitys pilotin opetuskokeilusta.

Kysymyslomakkeen kysymykset olivat yleensä avoimia joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Joihinkin kysymyksiin liittyi kappaleen mittainen johdanto, jotta perhe olisi pystynyt vastaamaan esimerkiksi oppimisen ominaisuuksia käsitteleviin kysymyksiin.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava