Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Laps suomen - äidinkielen opetusta ulkosuomalaisille lapsille
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.18.3 Ongelmat

Jokaisella tutkimusongelmalla on oma johdantokappaleensa. Johdantokappaleessa on tiivistettynä tutkimusongelmaan liittyvä viitekehys.

Kieli on yhteydessä yksilön kehitykseen monella eri tasolla. Kaksikielisyydestä on todettu olevan olosuhteista riippuen joko hyötyä tai haittaa. Kaksikielisessä opetuksessa parhaiden tulosten on havaittu syntyvän sellaisissa tilanteissa, joissa molemmat kielet ovat arvostetussa asemassa.

Äidinkielen opetus on käytettävissä olevan ajan ja välineistön takia hyvin rajallista. Äidinkielen opetuksessa ei ole mahdollista huomioida kaikkia äidinkielen osa-alueita tasapuolisesti.

Opetuskokeilussa oli mukana eri-ikäisiä lapsia lukemaan opettelevista yläasteikäisiin. Jokaisella lapsella oli myös omat henkilökohtaiset kielelliset tarpeensa.

Kaksikielisyyteen liittyvä toisen kielen häiritsevä vaikutus ilmenee yleensä siten, että paremmin opittu kieli vaikuttaa heikommin opittuun kieleen. Toisaalta on myös todettu, että yhden kielen osaaminen helpottaa toisen omaksumista.

Oppimisen seitsemän ominaisuutta toteutuvat pitkälti valittavien työtapojen ja toimintaperiaatteiden kautta. Videoneuvottelu viestintävälineenä antaa siihen omia mahdollisuuksiaan ja rajoituksiaan.

Opettajan rooli korostuu videoneuvottelutilanteessa, jos oppilaita on vain etäpisteessä. Videoneuvottelu opetusvälineenä aiheuttaa omia vaatimuksiaan opettajan työlle. Kysymys voi olla lisääntyneestä työmäärästä tai vain työtapojen muuttamisesta.

Videoneuvotteluohjelmisto sisälsi useita viestintävälineitä. Käytettävissä oli liikkuva kuva, ääni, sähköinen liitutaulu, tiedostojen siirtomahdollisuus ja chat. Tässä etäopetuspilotissa itsenäinen opiskelu korostui ja kerran viikossa tapahtuva videoneuvotteluoppitunti oli eräällä tavalla tarkastuspiste, jossa käytiin lävitse edellisellä kerralla esillä olleet asiat ja ohjattiin oppilaita opiskelussaan eteenpäin. Tällaiseen tilanteeseen kasaantuu erilaisia viestinnällisiä tarpeita.

Käytettäessä tekniikkaa opetuksen apuvälineenä nousivat esille myös välineen käytettävyyteen liittyvät asiat. Teknistä osaamista tuettiin käyttökoulutuksella ja käytön aikaisilla tukipalveluilla. Arvioitaessa laitteiden käytettävyyttä on muistettava, että kysymyksessä on monin verroin opetuksellisesti ja viestinnällisesti monimuotoisempi väline kuin esimerkiksi videonauhuri.

Vaikka pilotin painopisteenä olivatkin opetukselliset asiat, koko pilotin onnistumiseen vaikutti paljolti se, miten pilotin järjestelyt oli hoidettu. Tällaisia järjestelyitä olivat esimerkiksi:

Jotta asiakkaan näkökulmasta opetuspalvelun ostaminen on mahdollisimman selkeää ja yksinkertaista on palvelun taustalla toimivan organisaation toimittava saumattomasti yhteen.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava