Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
A2-kielen monipistevideoneuvotteluopetusta lähiverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.17.6 Pohdinta ja johtopäätökset

Kokeilussa käytössä ollut oppimisympäristö antoi periaatteessa mahdollisuuden laadukkaalle ja mielekkäälle oppimiselle, mutta toisaalta asettaa suuria vaatimuksia niin oppilaille kuin opettajallekin. Tämä kaikki johtui vähäisestä etäopetuksen järjestämisestä saadusta kokemuksesta. Etäopetus ei ole mikään taikakeino, jolla oppijat saadaan oppimaan vähällä vaivalla ja helposti. Kolmessa eri pisteessä olevat ala-asteikäiset oppilaat vaativat paljon huomiota ja ohjausta, varsinkin kun kaksi ryhmistä on vielä opettajasta fyysisesti erillään.

Huono äänen kuuluvuus on ollut ongelmana varsinkin kielenopetuskokeiluissa (Valinnaisen ranskan etäopetus kolmelle Korpilahden ala-asteelle 1997 ; Vauhkonen 1998 ; Lehto 1998 ; Bell 1996 ; Rönkä 1997 ), ainakin jossain vaiheessa. Yleensä suurimmat ongelmat ovat poistuneet, kun laitteita on opittu säätämään ja sijoittelemaan kunnolla, tai hankittu parempia mikrofoneja. Langattomat kuulokkeet ja mikrofonit ovat kalliita, mutta vakituiseen käyttöön melko pakollinen hankinta. Tosin Hipernet-projektissa kuulokkeet olivat joidenkin mielestä epämukavia käyttää ( McAndrew 1996 ).

Äänen huonon kuuluvuuden lisäksi myös muut erilaiset tekniset ongelmat, esimerkiksi yhteyksien katkeaminen tai koneiden kaatuminen, aiheuttivat katkoksia tunteihin ja saivat osallistujien keskittymisen herpaantumaan. Luokissa olisi ollut myös hyvä olla puhelin, jolla olisi voitu ottaa yhteyttä koneiden reistaillessa. Teknisten ongelmien ja opettajan vähäisen kokemuksen vuoksi opetus oli lisäksi hyvin autoritääristä, mikä oli omiaan vähentämään oppilaiden motivaatiota. Pitkäaikainen opettajan seuraaminen ruudulta oli oppilaista raskasta ja myös tehtävien tarkistamiseen meni usein liian paljon aikaa ja voimia. Ratkaisuna voisi olla nopeampi rytmi tunteihin sekä eriyttäminen lähi- ja etäryhmän välillä. Lähiryhmällä voisi olla esimerkiksi pidempi tunti, jolloin voitaisiin keskittyä enemmän vaikka ääntämiseen. Etäryhmät keskittyisivät tuntien aikana enemmän erilaisten tehtävien tekemiseen joko perinteistä kirjamateriaalia hyödyntäen tai esimerkiksi virtuaalista oppimisympäristöä tai CD-ROM-tuotteita käyttäen. Tällöin opetuksen voisi suunnitella selkeästi kolmen viikon jaksoihin, jolloin yhden jakson aikana kullakin ryhmällä olisi neljä etätuntia ja kaksi lähituntia. Toinen ratkaisu tuntien tehostamiseksi olisi ottaa enemmän koneita käyttöön. Tällöin videoneuvotteluopetuksen rinnalle voisi ottaa vakituiseen käyttöön TopClassin tyylisen virtuaalisen oppimisympäristön, jossa olisi valinnaisia tehtäviä ja ohjeita. Kokeilussamme yhden koulun etäopetuslaitteet olivat tietokoneluokassa, jossa on mahdollisuus käyttää myös muita koneita.

Ongelmana oli myös se, että opettaja ja oppilaat eivät tavanneet toisiaan kuin tuntien aikana. Tuntien välillä tapahtuvan kommunikaation voisi ratkaista, jos oppilailla olisi mahdollisuus käyttää laitteita esimerkiksi välituntien aikana, jolloin he voisivat vaikka tietyltä WWW-sivulta tarkistaa kotitehtävät tai opettajan tiedotukset vaikkapa seuraavaan tunnin ohjelmasta. Oppilaiden vapaa pääsy koneille silloin, kun se heille parhaiten sopii, vaatisi kuitenkin taas erityisiä järjestelyitä esimerkiksi tietokoneluokkaan pääsyssä. Monta kertaa koneet ovat kuitenkin käyttäjien ulottumattomissa erilaisten ongelmien takia (ks. Tella 1994 , 43−44; McAndrew 1996 ).

Videoneuvotteluopetus on rankempaa niin opettajalle kuin oppilaillekin, se vaatii keskittymistä ja korkean opiskelumotivaation. Vuorovaikutus ei aina ole riittävä, varsinkin jos opettaja ja oppilaat eivät tunne toisiaan ennestään. Itseohjautumisen tukeminen ja henkilökohtainen opastus on hankalaa etäryhmille, sitä täytyisi korostaa lähiopetustilanteessa.

Perinteisen opetusmateriaalin käyttö onnistui kohtuullisesti, mutta sen käyttö vaatii tiettyjä ratkaisuja esimerkiksi tehtävien tarkistamisen suhteen. Lisänä olisi hyvä olla valmista materiaalia digitaalisessa muodossa, jota olisi helppo siirtää suoraan valkotaululle tai verkkoympäristöön. Kokeilussa muutamia tehtäviä tehtiin TopClass-ympäristössä, ja ne koettiin hyvin toimiviksi. Tarkistuskirjojen käyttö etäpisteissä olisi nopeuttanut tehtävien tarkistamista ja helpottanut tunnin sujumista. Etäopettajalla tulisi olla mahdollisuus perehtyä etukäteen ja saada koulutusta etäopetuksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Kylmiltään opettaja on liian kovan haasteen edessä ja tekniikan armoilla.

Jo olemassa olevia etäopetuslaitteita olisi hyvä ottaa myös muuhun käyttöön kouluilla. Esimerkiksi opettajien väliset palaverit, erilaisten töiden esittely muiden koulujen oppilaille ja erilaisten erikoiskurssien käyminen jonkun opettajan erikoisosaamisen pohjalta voitaisiin jakaa muille kouluille kätevästi videoneuvottelun kautta. Varsinkin kielenopiskeluun toisivat hyvän lisän yhteydet ulkomaille, esimerkiksi kontaktit ranskaa äidinkielenään puhuviin.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava