Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
WWW-oppimisympäristöjen tuotteistamisesta - Ympäristöverkko ja Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.16.5 Johtopäätökset

Tarkasteltaessa markkinoilla olevien ja KUOMA-oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia on selvää, että WWW-oppimisympäristöt ovat tulleet jäädäkseen. Parhaimmallaan ja osaavasti hyödynnettynä ne tarjoavat uusia välineitä oppimiseen eli niillä voidaan tuottaa lisäarvoa oppijoille ja opettajille.

Oppimisympäristöihin liittyy monia asioita, joihin täytyy löytää toimiva ratkaisu, jotta oppimisympäristöä käytettäisiin. Tällaisia asioita ovat tarvittavien tuotteiden olemassaolo ja saatavuus, tuotteiden hinnoittelu ja asiakkaan kustannusten rahoitus sekä oppimisympäristön käytön edellytykset.

Oppimisympäristöohjelmisto tarvitsee rinnalleen useita muita tuotteita, jotta ohjelmistoa voidaan käyttää tehokkaasti hyödyksi. Tuotteita, joiden järjestäminen jää usein puolitiehen tai kokonaan vaille tarvitsemaansa huomiota ovat: oppimisympäristön käytön pedagoginen tuki, oppimisympäristön tekninen tuki ja sisällön päivitys.

Laadukkaiden oppimisympäristötuotteiden kehitys vaatii huolellista työtä. Oppimisympäristöjen ja aihesisältöjen tuottaminen ei liene erityisen kallista työtä vaikkapa oppikirjatuotantoon verrattuna, mutta aiheuttaa kuitenkin merkittäviä kuluja, jotka on katettava, jotta tuotanto olisi liiketaloudellisesti kannattavaa. Uusina tuotteina oppimisympäristötuotteiden on kasvatettava markkinasijaansa perinteisempien oppimateriaalituotteiden keskuudessa ennen kuin tulovirta kaupallisilla markkinoilla riittää kattamaan tuotannon aiheuttamat menot.

Oppimisympäristötuotteiden vakiintumattomuus markkinoilla on uusien tuottajien kannalta myös mahdollisuus. Mikäli oppimisympäristöohjelmiston tai aihesisällön tuottaja onnistuu hankkimaan merkittävän roolin ja ennen kaikkea parhaimman tunnettuuden nykyisillä, vasta syntymässä olevilla markkinoilla, joutuvat myöhäisemmät kilpailijat markkinataistoon taka-asemasta, tilanteesta, jossa oma markkinaosuus on otettava pois muilta vastaavilta ja tunnetummilta tuotteilta.

Käyttäjien valmiudet vaikuttavat suuresti oppimisympäristöohjelmistojen markkinoiden laajuuteen. Opettajien valmiuksien lisäksi koulujen tietoteknisen laitevalmiuden merkitys on suuri. Laitevalmiuteen vaikuttaa käytettävissä olevat tietokoneet (sekä laatu että määrä), tietoliikenneyhteydet ja näiden ylläpito.

Oppimisympäristöissa on lukuisia toimintoja, joten oppimisympäristöjen tulisi olla mahdollisimman helppokäyttöisiä, jotta niiden käyttö onnistuu sujuvasti. Oppimisympäristön käyttöliittymä ratkaisee paljolti sen, kuinka paljon käyttäjät pystyvät tuotetta hyödyntämään.

Oppimisympäristöjen optimaalinen käyttö kouluympäristössä vaatii opettajilta monen asian sisäistämistä. Optimaalisessa tilanteessa opettaja hallitsee tietokoneenkäytön perusteet hyvin, tuntee oppimisympäristön ominaisuudet ja siihen sijoitetun aihesisällön. Hän on myös ehtinyt sisäistää, kuinka oppimisympäristöä käytetään pedagogisesti parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi. Tähän optimaaliseen tilanteeseen voidaan päästä vaiheittain. Se edellyttänee opettajien kouluttamista, koska monet opettajat ottavat toistaiseksi vasta tietokoneen käytön ensiaskelia. Asioiden sisäistäminen vaatii harjaantumista ja kokemusta, jota on vaikea saada lyhyillä pikakursseilla, joilla koulutuksessa oleva opettaja saattaa päästä tietokoneen ääreen vain muutamaksi tunniksi. Tietokoneohjelmistojen muuttuminen luonnollisiksi työkaluiksi edellyttää pitempiaikaista käyttöä. KUOMA-pilotissa saadun tuntuman perusteella opettajien koulutukseen vaaditaan suuria panostuksia, ennen kuin valtaosa opettajista pystyy tehokkaasti hyödyntämään WWW-oppimisympäristöjä.

Oppimisympäristöjen optimaaliseen käyttöön tarvittavien asioiden määrä ja laajuus, jotka käyttäjän on sisäistettävä, ovat niin suuria, että asioiden omaksumista tulisi helpottaa kaikin tavoin. Jotta KUOMA-ympäristöjen kysyntä ja käyttö laajenisi projektin ulkopuolelle, on ympäristöjen käyttöönotosta ja käytöstä tehtävä yksinkertaisempaa.

Ympäristöverkko- ja Venäjää verkossa -oppimisympäristöille laajempaa käyttöä haluttaessa täytyy:

KUOMA-oppimisympäristöjen tuotteistamista ajatellen tällä hetkellä puuttuu taho, joka ottaisi asian hoitaakseen.

Oppimisympäristöjä yleisemmin ajatellen vaikuttaa siltä, että niitä otetaan laajaan käyttöön ensimmäiseksi yrityksissä, joissa on jo olemassa tietotekniikan hyväksikäytön valmiudet. Yritysmaailmassa ollaan myös useissa tapauksissa tottuneempia nopeisiin käytäntöjen muutoksiin. Koulumaailmassa oppimisympäristöjen käyttöönotto on iso, koulutyön ytimeen osuva muutos ja varojen suuntaamista muutetaan siellä hitaammin. Näin ollen oppimisympäristöjen käyttöönotto tullee koulumaailmassa olemaan hitaampaa kuin nopeasti reagoivissa, isoissa tietotekniikan käyttöön tottuneissa yrityksissä.

Oppimisympäristöohjelmistoista kehitetään vähitellen yhä valmiimpia ja helpompia. Samalla kun ohjelmistojen ominaisuudet lähestynevät toisiaan, kunkin ohjelmiston menestys tulee riippumaan yhä enemmän markkinoinnin onnistumisesta.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava