Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
WWW-oppimisympäristöjen tuotteistamisesta - Ympäristöverkko ja Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.16.3 WWW-oppimisympäristöt liiketoiminta-alueena

Haluttaessa liittää WWW-oppimisympäristöihin (mainittu tämän artikkelin jatkossa pelkkinä oppimisympäristöinä) liiketoimintaa on niitä tarkasteltava samalla tavalla kaupalliselta pohjalta kuin mitä tahansa muutakin liiketoiminnan aluetta.

Oppimisympäristön tuottamiseen ja käyttöön liittyy useita eri tuotteita, joista osa on markkinoiden olemassaolon kannalta välttämättömiä ja osa kokonaisuuden toimivuutta tukevia. Jokaiselle oleelliselle tuotteelle täytyy olla tuottaja, joka pystyy tuottamaan ja luovuttamaan tuotteen sellaiseen hintaan, jolla kauppa käy. Tuotteiden tarvitsijoiden täytyy pystyä maksamaan tuotteista itse tai saada maksaja muualta. (Suomessa oppijat joutuvat harvoin maksamaan täysimääräisesti opiskeluun liittyvästä kulutuksestaan julkisten tahojen rahoitusosuuden ollessa erittäin suuri).

Oppimisympäristöihin liittyvien toimijoiden tarvitsemat ja tuottamat tuotteet

Oppimisympäristöihin liittyviä tuotteita voidaan hahmottaa käsittelemällä niitä toimijarooleittain, kuten oheisessa taulukossa 1 on tehty. Taulukon roolit eivät ole toisiaan pois sulkevia, vaan sama organisaatio voi toimia vaikkapa sekä oppimisympäristön kehittäjänä että ylläpitäjänä tai sama henkilö sekä oppiaiheen asiantuntijana että sisällöntuottajana. Kunkin roolin kohdalle on merkitty oleellisimmat tuotteet, joita roolissa toimija tarvitsee tai tuottaa. Sekä roolissa toimijan tarvitsemat että tuottamat tuotteet on jaoteltu roolissa toimijan joka tapauksessa ja vain tietyissä tapauksissa tarvitsemiin/tuottamiin tuotteisiin.

 

Taulukko 1. Oppimisympäristöihin liittyvät roolit sekä rooleissa toimijoiden tarvitsemat ja tuottamat tuotteet.

 

Rooli

 

Tuotteet, joita roolissa toimija

tarvitsee (kuluttaa)

tuottaa

välttämättä

mahdollisesti

välttämättä

mahdollisesti

Oppija
 • ylläpidetty oppimisympäristöalusta
 • oppimisympäristön sisältö
 • opettajan antama ohjaus
 • tuki muilta oppijoilta
 • asiantuntijan aihesisältökohtainen oppimisen tuki
 • oppimisympäristön tekninen tuki
 
 • sisällön tuotanto ja päivitys
 • tuki muille oppijoille

 

Opettaja
 • ylläpidetty oppimisympäristöalusta
 • oppimisympäristön sisältö
 • oppimisympäristön tekninen tuki
 • oppimisympäristön käytön pedagoginen tuki
 • ainedidaktinen tuki
 • ylläpidetty sisällöntuottamisympäristö
 • WWW-viestinnän suunnittelun tuki
 • sisällöntuottamisympäristön tekninen tuki
 • oppimisen ohjaus

 

 • sisällön tuotanto ja päivitys
 • oppimisympäristön käytön pedagoginen tuki (toisille opettajille)
 • ainedidaktinen tuki (toisille opettajille)
Oppiaiheen asiantuntija
 • ylläpidetty oppimisympäristöalusta
 • oppimisympäristön tekninen tuki

 

 • aihesisältökohtainen oppimisen tuki (oppijoille)

 

 • ainedidaktinen tuki (opettajille)
Sisällöntuottaja
 • ylläpidetty oppimisympäristöalusta (sisällön sijoituspaikaksi)
 • ylläpidetty sisällöntuottamisympäristö
 • sisällöntuottamisympäristön tekninen tuki
 • oppimisympäristön tekninen tuki
 • sisällön tuotanto
 • sisällön päivitys
 • opiskelun aihesisältökohtainen tukeminen ja ohjaus (oppijoille)
 • ainedidaktinen tuki (opettajille)
Oppimisympäristön ylläpitäjä
 • oppimisympäristöohjelmisto
 • oppimisympäristön tekninen tuki
 • sisällöntuottamisympäristön tekninen tuki
 • oppimisympäristön tekninen ylläpito
 • oppimisympäristön tekninen tuki
 • oppimisympäristön käytön pedagoginen tuki

 

Oppimisympäristön kehittäjä  
 • sisällöntuottamis-ympäristön tekninen tuki
 • oppimisympäristöohjelmisto
 • oppimisympäristön tekninen tuki
 • oppimisympäristön käytön pedagoginen tuki
Sisällöntuottamisympäristön ylläpitäjä
 • sisällöntuottamisympäristöohjelmisto
 • sisällöntuottamisympäristön tekninen tuki
 • oppimisympäristön tekninen tuki
 • sisällöntuottamisympäristön tekninen ylläpito
 • sisällöntuottamisympäristön tekninen tuki
 • WWW-viestinnän suunnittelun tuki
Sisällöntuottamisympäristön kehittäjä  
 • oppimisympäristön tekninen tuki
 • sisällöntuottamisohjelmisto
 • sisällöntuottamisympäristön tekninen tuki
 • WWW-viestinnän suunnittelun tuki

 

Oppijoilla tarkoitetaan tässä artikkelissa yleisesti koululaitoksen eri asteiden oppilaita ja opiskelijoita, muuhun julkisilla varoilla järjestettyyn opetukseen (kuten avoimeen korkeakouluopetukseen, kansanopistojen tai työllisyyskoulutukseen) osallistuvia ihmisiä, yritysten henkilökuntaa tai asiakkaita ja itse opiskelevia yksityisiä ihmisiä. KUOMAn opetuskokeiluissa oppijat olivat peruskoulun yläasteen ja lukion oppilaita ( Hämäläinen & Muhonen ja Piiksi & Muhonen tässä julkaisussa).

Oppijan näkökulmasta oppiminen oppimisympäristöä hyväksi käyttäen voi sisältää seuraavia vaihtelumahdollisuuksia:

Taulukossa 1 on käytetty termejä oppimisympäristöalusta ja sisältö , joista koostuu oppimisympäristö. Oppimisympäristöalusta sisältää kaikki opiskeltavasta aiheesta riippumattomat oppimisympäristön toiminnot. Näihin toimintoihin kuuluu mahdollisuus tarkastella teksti-, kuva-, video- ja audiomateriaalia, työstää ja julkaista staattisia WWW-sivuja, lähettää ja lukea viestejä, etsiä tietoa hakusanojen avulla, luoda ja julkaista käsitekarttoja, työstää ja julkaista interaktiivisia kyselyitä muille käyttäjille, tarkastella ja julkaista kyselyiden tuloksia jne. Sisällöllä tarkoitetaan oppimisympäristön aihekohtaista materiaalia, kuten KUOMA-oppimisympäristöjen oppiainekohtaisia sisältöjä: ympäristökasvatusta ja venäjää.

Ylläpidetty oppimisympäristöalusta muodostuu, kun kehitetty oppimisympäristöohjelmisto asetetaan käyttäjien käytettäväksi tietoverkkoon, jonne käyttäjillä on pääsy ja ohjelmistoa pidetään toiminnassa.

Uutta oppimisympäristöön sijoitettavaa aihekohtaista materiaalia voidaan tuottaa oppimisympäristön omilla välineillä, kuten oppijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden käyttöön suunnitellulla WWW-editorilla, (-muokkaimella, -julkaisimella). Sisällöntuottamista varten voi olla myös oma, kokonaan siihen tarkoitukseen suunniteltu, oppimisympäristöön liittyvä sisällöntuottamisympäristö , joka on tarkoitettu erityisesti sisällöntuottajien käyttöön ja joka sisältää monipuoliset työvälineet sisällön tehokkaaseen tuotantoon ja hallintaan. Sisällöntuottamisympäristön erillisyys antaa mahdollisuuden käyttää sisällön tuottamiseen paremmin soveltuvia, monipuolisempia ja tehokkaampia teknisiä ratkaisuja kuin WWW-oppimisympäristön osana olisi mahdollista.

Taulukossa ei ole eroteltu mediapalvelimen ylläpitäjää omaksi toimijakseen, vaan mediapalvelimen ylläpito on sisällytetty oppimisympäristön (tai sisällöntuottamisympäristön) ylläpitäjän tehtäviin. Tämä perustuu oletukseen mediapalvelun tarjoamisen jatkuvasta helpottumisesta: video- ja audiomateriaalin sijoituspaikaksi tarvittava levytila halpenee koko ajan samalla, kun materiaalin hallintaan ja esitykseen tarvittavat ohjelmistot tullevat edullisemmiksi ja yleisemmiksi vaikkapa WWW-palvelimien oheisohjelmistoiksi siirtyessään.

Tekninen tuki voi sisältää asennusta, koulutusta, asiakkaan ongelmien ratkaisua sekä asiakkaan kysymyksiin vastaamista. Teknisen tukeen kuuluu sekä sovelluksen tekniikkaan että tekniikan käyttöön liittyvät kysymykset.

Taulukon 1 tuotteet käsitellään toimijaroolikohtaisesti seuraavissa kappaleissa:

Oppija

Tarve

Oppija käyttää oppimisympäristöä: alustaa ja oppiaihekohtaista sisältöä. Usein oppija tarvitsee opettajan ja asiantuntijoiden ohjausta sekä oppimisympäristön teknistä tukea. Varsin tavanomaista on, että oppija hyödyntää oppimisessaan myös muita oppijoita vaikkapa neuvoja kysymällä.

Tuotanto

Kunkin oppijan oppimiseen kuuluu useissa tapauksissa varsin luonnollisena osana toistenkin oppijoiden oppimisen tukeminen muodossa tai toisessa. Oppijan opiskeluun voi sisältyä olemassa olevan sisällön päivitystä ja uuden sisällön tuottamista oppimisympäristöön. Esimerkiksi oppijan yksinään tai ryhmätyönä työstämät raportit voivat olla materiaalia, joka voidaan jättää opiskelun lähdemateriaaliksi seuraaville oppijoille. Tällaisissa tapauksissa on sovittava oppijoiden kanssa materiaalin käyttöoikeuksista ja mahdollisista korvauksista.

Opettaja

Tarve

Pelkän oppimisympäristöalustan käytön lisäksi opettaja voi käyttää sille valmiiksi sijoitettua sisältöä. Mikäli opetus aloitetaan pelkkää oppimisympäristöalustaa käyttäen, opettaja ja/tai oppijat tekevät materiaalia ympäristön sisällöksi. Oppimisympäristöalustan ja sen sisällön lisäksi opettaja voi tarvita oppimisympäristöön liittyvää teknistä tukea, kuten myös opastusta oppimisympäristön pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen, koska tämä voi edellyttää uudentyyppisten opetusmenetelmien omaksumista. On mahdollista, että opetusta suunnitellessaan ja oppijoita ohjatessaan opettaja toimii yhteistyössä aiheen asiantuntijoiden ja/tai toisten opettajien kanssa.

Tuotettaessa WWW-materiaalia on tärkeätä ottaa huomioon WWW-median erikoisominaisuudet, sekä mahdollisuudet että rajoitukset. Välitettävä viesti on puettava muotoon, joka toimii käytettävässä mediassa. Mikäli opettaja tuottaa uutta sisältöä oppimisympäristöön, niin WWW-materiaalin viestinnällisen suunnittelun opastus on monesti hyödyllistä. Opettajan tuottaessa uutta materiaalia erillisessä sisällöntuottamisympäristössä on luonnollista, että opettaja tarvitsee myös siihen liittyvää teknistä tukea.

Opettajien koulutustarpeet on erityisen tärkeätä tunnistaa. Koulutustarpeet voivat sisältää (aikajärjestyksessä):

 1. tietokoneen peruskäytön, joka on luettu taulukossa tekniseen tukeen sisältyväksi,
 2. oppimisympäristön (ja sisällöntuottamisympäristön) eri toimintojen käytön (sisältyy teknisen tukeen),
 3. oppimisympäristön opetuksellisesti toimivan hyödyntämisen, joka on mainittu taulukossa termillä "oppimisympäristön käytön pedagoginen tuki" (sekä WWW-viestinnällisesti toimivan sisällön tuottamisen, joka on mainittu taulukossa termillä "WWW-viestinnän suunnittelun tuki").

Tuotanto

Opettaja ohjaa opiskelua ja voi sen lisäksi tuottaa uutta sisältöä oppimisympäristöön joko oppimisympäristössä tai erillisessä sisällöntuottamisympäristössä.

Oppiaiheen asiantuntija

Tarve

Asiantuntija jakaa aiheen asiantuntemustaan oppijoiden ja opettajien käyttöön oppimisympäristöalustan välityksellä. Oppimisympäristöä koskeva tekninen tuki voi tällöin olla tarpeen.

Tuotanto

Asiantuntija ohjaa oppijoiden oppimista opettajien tukena. Lisäksi asiantuntija voi oman aiheensa asiantuntijana toimia myös opettajien opastajana opetuksen suunnittelussa sekä välittää mahdollisia omia aikaisempia aiheen opetukseen liittyviä kokemuksiaan opettajille.

Sisällöntuottaja

Tarve

Sisällöntuottaja käyttää ylläpidettyä oppimisympäristöalustaa saadakseen tuottamansa aineiston opettajien ja oppijoiden käyttöön. Sisältö voi olla tuotettu monella eri tavalla: yksinkertaisimmillaan oppimisympäristössä, tarkoitusta varta vasten suunnitellussa sisällöntuottamisympäristössä tai jollain muulla tavalla ennen kuin materiaali on siirretty oppimisympäristöön. Sisällöntuottaja voi tarvita sekä oppimisympäristöön että sisällöntuottamisympäristöön liittyvää teknistä tukea.

Tuotanto

Oppimisympäristön sisällön tuottamisen lisäksi sisällöntuottaja voi huolehtia myös sisällön päivityksestä. Laatimalla oppimateriaaliin liittyvän opettajan oppaan sisällöntuottaja antaa opettajalle valmiita malleja materiaalin hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi sisällöntuottaja voi käyttää materiaalin tuottajan asiantuntemustaan oppijoiden ja opettajien opastamiseen myös oppijaksojen aikana.

Oppimisympäristön ylläpitäjä

Tarve

Oppimisympäristön ylläpitäjä tarvitsee teknistä tukea oppimisympäristön kehittäjältä. Mikäli oppimisympäristöön liittyy erillinen sisällöntuottamisympäristö, myös sen tekninen tuki voi olla tarpeen.

Tuotanto

Oppimisympäristön ylläpitäjä huolehtii, että oppimisympäristöohjelmisto on toiminnassa ja sen käyttäjien käytettävissä. Ylläpitäjä tarjoaa teknistä tukea oppimisympäristön käyttäjille ja siihen yhteydessä olevien mahdollisten muiden järjestelmien, kuten sisällöntuottamisympäristön tai oppilaitoksen oppijatietokannan ylläpitäjille. Lisäksi on mahdollista, että oppimisympäristön ylläpitäjän on osattava opastaa opettajia oppimisympäristön pedagogisesti tehokkaassa käytössä.

Oppimisympäristön kehittäjä

Tarve

Mikäli oppimisympäristöön liittyy erillinen sisällöntuottamisympäristö, rajapinnan kehittämisessä tarvitaan sisällöntuottamisympäristön teknistä tukea.

Tuotanto

Oppimisympäristön kehittäjä tuottaa oppimisympäristöohjelmiston. Oppimisympäristön kehittäjä voi tarjota teknistä tukea suoraan oppimisympäristön käyttäjille. Toinen mahdollisuus on, että oppimisympäristön kehittäjä tarjoaa teknisen tuen oppimisympäristön ylläpitäjälle, jolta käyttäjät puolestaan saavat teknisen tuen. Samalla lailla suoraan tai oppimisympäristön ylläpitäjän kautta on tarjottava teknistä tukea oppimisympäristöön mahdollisesti liitettävien järjestelmien kehittäjille ja ylläpitäjille. On mahdollista, että oppimisympäristön kehittäjän on autettava opettajia alkuun oppimisympäristön pedagogisesti tehokkaassa käyttämisessä.

Sisällöntuottamisympäristön ylläpitäjä

Tarve

Sisällöntuottamisympäristön ylläpitäjä tarvitsee teknistä tukea sisällöntuottamisympäristön kehittäjältä. Oppimisympäristön teknistä tukea voidaan tarvita oppimisympäristön ja sisällöntuottamisympäristön liitynnän ylläpitämisessä.

Tuotanto

Sisällöntuottamisympäristön ylläpitäjäorganisaatio huolehtii, että sisällöntuottamisympäristö on toiminnassa ja käytettävissä. Se tarjoaa myös teknistä tukea ainakin ympäristön käyttäjille ja sisällöntuotanto- ja oppimisympäristön liityntää koskien mahdollisesti myös oppimisympäristön kehittäjälle ja ylläpitäjälle. On mahdollista, että sisällöntuottamisympäristön ylläpitäjä opastaa käyttäjiä tuottamaan WWW-materiaalia myös viestinnällisen toimivuuden näkökulmasta.

Sisällöntuottamisympäristön kehittäjä

Tarve

Oppimisympäristön ja sisällöntuottamisympäristön liitynnän kehittämisessä sisällöntuottamisympäristön kehittäjä antaa ja/tai vastaanottaa tietoja oppimisympäristön kehittäjältä.

Tuotanto

Sisällöntuottamisohjelmisto on sisällöntuottamisympäristön kehittäjän tuotantoa. Ohjelmiston ohella sisällöntuottamisympäristön kehittäjä tarjoaa ympäristöön liittyvää teknistä tukea sekä mahdollisesti myös WWW-viestinnän suunnittelun tukea.

Tuotteistuksen lähtökohtia

Taulukossa 1 mainituista tuotteista oppimisympäristöjen käytölle täysin välttämättömiä ovat:

Niiden kaikkien tuotanto on järjestettävä, jotta oppimisympäristön käyttö onnistuu.

Tärkeitä, muttei kaikissa tilanteissa täysin välttämättömiä tuotteita ovat:

Muita oppimisympäristön käyttöä tukevia tuotteita ovat:

Jotta oppimisympäristömarkkinat toimisivat, täytyy vähintäänkin kaikilla välttämättömillä tuotteilla olla tekijä. Tuotteet on lisäksi paketoitava sellaisiksi paketeiksi, että kullekin tuotepaketille löytyy ostaja. Ostohalukkuuteen vaikuttaa tuotepaketin tuotteiden lisäksi markkinointi, josta hinnoittelu on yksi osa. Eri tuotteet voidaan hinnoitella eri tavoin. Esimerkkejä hinnoitteluperusteista vaikkapa oppimisympäristön käytön suhteen ovat:

sekä edellisten yhdistelmät. Osa tuotepaketin tuotteista voi olla ilmaisia, jolloin niiden kulut katetaan tuotepaketin muiden tuotteiden katteesta. Hinnoittelumahdollisuuksia on siis paljon, eikä niitä käsitellä enempää tässä artikkelissa.

Markkinoilla olevista oppimisympäristö- ja sisällöntuottamisohjelmistoista

Eri puolilla maailmaa on kehitetty useita ohjelmistoja, joita voidaan käyttää WWW-oppimisympäristöjen ja niiden oppisisältöjen luomisessa ja ylläpidossa. Liitteessä 1 luetellaan markkinoilla olevia oppimisympäristö- ja sisällöntuottamisohjelmistoja. Lähes kaikki luetelluista ohjelmistoista on kaupallisesti saatavissa olevia tuotteita osan ollessa luonteeltaan enemmänkin epäkaupallisia. Liitteen 1 suuntaaantava luettelo perustuu Ohio Supercomputer Center in linkkilistaan : <URL: http://www.osc.edu/webED/links.html > ja Murdoch Universityn ohjelmistoyhteenvetoon : <URL: http://cleo.murdoch.edu.au/asu/edtech/webtools/compare.html>.

WWW:ssä on julkaistu useita muitakin artikkeleita ohjelmistojen vertailuun liittyen. Hazari ( 1998 ) esittelee ohjelmistojen valintakriteerejä ja kertoo, että

päädyttiin suosittelemaan WebCT:tä. Kristapiazzi ( 1998 ) vertailee seuraavien oppikurssin hallintaan sopivien ohjelmistojen ominaisuuksia:

sekä seuraavien sisällöntuottamiseen sopivien ohjelmistojen ominaisuuksia:

Landon :<URL: http://www.ctt.bc.ca/landonline> on vertaillut seuraavia ohjelmistoja:

McCormack ja Jones :<URL: http://webclass.cqu.edu.au/Tools/Comparisons/index.txt.html>. keskittyvät vertailussaan TopClassiin ja WebCT:hen. The NODE Learning Technologies Networkin tietokanta :<URL: http://node.on.ca/tfl/integrated > sisältää monenlaista ohjelmistoihin liittyvää tietoa. PC Week Online n ( 1997 ) vertailu käsitti seuraavat ohjelmistot:

Oppimisympäristöjen ja niiden sisällön luomiseen suunniteltujen ohjelmistojen kattava ja perusteellinen vertailu edellyttää käyttökokemuksia kaikista vertailtavista ohjelmistoista ja jää tämän artikkelin ulkopuolelle.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava