Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
WWW-oppimisympäristöjen tuotteistamisesta - Ympäristöverkko ja Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.16 WWW-oppimisympäristöjen tuotteistamisesta - Ympäristöverkko ja Venäjää verkossa

Tommi Sukuvaara

tommi.sukuvaara@hamkk.fi

Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio

PL 692, 33101 Tampere

WWW-oppimisympäristöihin liittyy lukuisia tuotteita, jotka kaikki vaativat oman tuotteistuksensa. Käytölle täysin välttämättömiä tuotteita ovat: oppimisympäristöohjelmisto ja sen ylläpito sekä sisältö, jonka tuotannon ja päivityksen täytyy myös olla kunnossa. Tärkeitä, muttei täysin välttämättömiä WWW-oppimisympäristötuotteita ovat: opettajan ja toisten oppijoiden antama ohjaus oppijoille ja oppimisympäristön tekninen tuki sekä oppimisympäristön käyttöön liittyvä pedagoginen opastus. WWW-oppimisympäristön käyttöä tukevia tuotteita ovat: asiantuntijan antama tuki oppijalle, opiskelun ohjauksen aihesisältökohtainen tuki (opettajalle), sisällön tuottamiseen suunniteltu mahdollinen erillinen ohjelmisto, tämän ohjelmiston muodostaman sisällöntuottamisympäristön ylläpito ja tekninen tuki sekä sisällön tuottamisen WWW-viestinnällinen tuki. Kullekin tuotteelle tarvitaan tuottaja ja maksukykyinen sekä -haluinen ostaja. Tuotteiden tarvitsija- ja tuottajarooleihin kuuluvat: oppija, opettaja, oppiaiheen asiantuntija, sisällöntuottaja, oppimisympäristön kehittäjä ja ylläpitäjä sekä sisällöntuottamisympäristön kehittäjä ja ylläpitäjä.

Etäopetus multimediaverkoissa -hankkeen Koulun uudet oppimateriaalit -pilotissa kehitetyt ja peruskoulun yläasteilla sekä lukioissa kokeillut ympäristökasvatuksen ja venäjän WWW-oppimisympäristöt (Ympäristöverkko ja Venäjää verkossa) ovat varsin laajoja ja käyttävät hyödyksi tuoreita teknisiä mahdollisuuksia. Ympäristöjen pedagogisesti tehokas käyttö vaatii nopeita tietoliikenneyhteyksiä, tehokkaita tietokoneita ja opettajan osaamista. Mikäli ympäristöjen käyttöä halutaan laajentaa pilotin lukiossa ja yläasteilla tehtyjä opetuskokeiluja laajemmalle, on oppimisympäristöjä kehitettävä. Ympäristöverkon sisällön kehitys on järjestettävä aiheen asiantuntijoita käyttäen. Ympäristöjen tunnettuutta on lisättävä erityisesti potentiaalisten käyttäjien ja käytöstä päättävien opetusviranomaisten keskuudessa. Ympäristöjen koulukäyttöä tukemaan on tehtävä opettajan oppaat. Opettajia on koulutettava tietokoneen ja WWW-oppimisympäristöjen käytössä.

2.16.1 Johdanto

2.16.2 Tuotteistamisselvityksen tausta ja tavoitteet - kokeiluista kaupallisiin tuotteisiin?

2.16.3 WWW-oppimisympäristöt liiketoiminta-alueena

2.16.4 KUOMA-oppimisympäristöihin liittyvät tuotteet

2.16.5 Johtopäätökset

2.16.6 Kiitokset

Lähteet

Liite 1. Oppimisympäristö- ja sisällöntuottamisohjelmistoja


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava