Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tilastomatematiikkaa verkossa - Pythagoras-oppimisympäristö
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.15.5 Opetuskokeilut

Ympäristön käyttö

Pythagoras-oppimisympäristöä käytettiin useissa kouluissa keväällä 1998. Mukana oli oppilaita seuraavista kouluista: Ylöjärven lukio, Moision yläaste, Hattulan yläaste, Parolan lukio, Kaurialan lukio, Kaukajärven, Pyynikin ja Teiskon yläasteet. Kokeilijoita oli yhteensä 135, josta poikia 84 ja tyttöjä 51. Ympäristön uudistettua versiota kokeiltiin myös syksyllä 1998, mutta tässä esiteltävät tulokset perustuvat kevään kokeiluihin.

Kaikki koulut käyttivät oppimisympäristöä verkon kautta TTKK:n Matematiikan laitoksen WWW-palvelimelta. Koulujen mikroluokkiin asennettiin käyttöä varten Netscape 4-selaimet ja niihin Java 1.1-päivitykset. Koska Teiskon koululle ei ollut riittävän hyviä verkkoyhteyksiä, koulun oppilaat koekäyttivät oppimisympäristöä Matematiikan laitoksen tietokoneluokassa.

Kokeilun aikana oppilaat tekivät oman kyselyn ja julkaisivat sen verkkoon. Oppilaat eri kouluista oppilaat vastasivat toistensa tekemiin kyselyihin. Kyselyn tekijät tutkivat omaan kyselyynsä tulleita vastauksia ja kirjoittivat tuloksista lyhyen raportin. Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan ehtineet kirjoittaa raporttia. Esimerkki oppilaiden tekemästä raportista näkyy seuraavassa kuviossa (»KUVIO 44.).


KUVIO 44. Esimerkki oppilaiden tekemästä tutkimusraportista

Kyselytyökalun lisäksi oppilaat käyttivät oppimisympäristön teoria- ja harjoitustehtäväosioita. Tarkoituksena oli, että oppilaat voisivat näin käyttää oppimiaan asioita kyselytutkimuksensa tulosten analysointiin. Työpajaan sijoitetut analysoinnin lisätyökalut eivät valitettavasti ehtineet valmistua ennen kokeiluja, joten oppilaat eivät päässeet niitä vielä hyödyntämään.

Aineiston keruu

Kokeiluista kerättiin palautetta kyselylomakkeen avulla. Mukana olleita oppilaita pyydettiin täyttämään lomake, jossa kysyttiin taustatietoja ja mielipiteitä oppimisympäristöstä. Kokeilun aikana TTKK:n Hypermedialaboratorion tutkijat myös seurasivat ympäristön käyttöä useilla kouluilla.

Kyselyllä haluttiin selvittää, kuinka kehitetty uusi ympäristö täytti sille asetetut pedagogiset vaatimukset. Kysymykset oli laadittu tässä julkaisun luvussa I esitettyjen pedagogisten tutkimusongelmien ( Ruokamo & Pohjolainen ) ja arviointirungon pohjalta. Samalla haluttiin myös tietoa teknisten ongelmien vaikutuksesta ympäristön käytettävyyteen.

Oppilaiden kyselylomakkeessa esitettiin myönteisiä ja kielteisiä väitteitä oppimisympäristöstä ja sen toiminnasta. Vastausvaihtoehdot jakautuivat Likertin asteikon mukaan (1-5). Kyselyyn vastasi 135 oppilasta.

Opettajien mielipiteitä kysyttiin avoimilla kysymyksillä. Näin pyrittiin selvittämään opettajan näkökulmasta, kuinka oppijakeskeisen oppimisen seitsemän ominaisuutta toteutuivat ympäristössä. Kaikki yhdeksän kokeiluun osallistunutta opettajaa palautti lomakkeen.

Tekniset ongelmat

Pythagoras-oppimisympäristö ei itsessään sisällä verkkoyhteyden kannalta ongelmallisia osuuksia, kuten suuria kuvia tai digitoitua videota. Teknisesti materiaali koostuu suuresta joukosta pienehköjä tiedostoja, joiden siirto onnistuu hitaammankin verkkoyhteyden läpi.

Kokeilun aikana esiintyneet tekniset ongelmat olivatkin lähinnä ohjelmistopuolella. Valitun toteutustekniikan takia oppimisympäristön käyttämiseen vaadittiin uusin versio (4) Netscape-selaimesta ja vielä kokeiluasteella ollut Java 1.1-päivitys. Tuo yhdistelmä toimi varsin epäluotettavasti. Java-sovelmia sisältävien sivujen lataus saattoi pysäyttää koko selaimen toiminnan. Yleensä kuitenkin selaimen uudelleenkäynnistäminen auttoi eivätkä selainongelmat estäneet oppimisympäristön käyttöä.

Varsinainen vakavampi ongelma oli käyttäjän selaimen Java-sovelmien ja Pythagoras-palvelinprosessien välinen RMI-kommunikointi. Pienellä käyttäjämäärällä kaikki toimi hyvin, mutta kun yhtäaikaisia käyttäjiä tuli enemmän, uudet käyttäjät eivät enää saaneet yhteyttä palvelimiin. Tämä haittasi merkittävästi ympäristön käyttöä ja aiheutti aikatauluongelmia.

Aluksi arveltiin, että vika on verkkoyhteyksissä, mutta myöhemmin syylliseksi epäiltiin RMI-palveluista kirjaa pitävää rekisteriprosessia. Selvisi, että WWW-palvelinkoneen Solaris-käyttöjärjestelmä oletusarvoisesti rajoittaa palvelinprosesseihin yhtä aikaa auki olevien yhteyksien määrää. Tätä rajaa muuttamalla palvelin saatiin toimimaan yli 32 yhtäaikaisen yhteyden kanssa. Valitettavasti vika saatiin korjattua vasta kevään kokeilujen jälkeen.

Syksyllä 1998 järjestetyissä kokeiluissa teknisiä ongelmia oli paljon vähemmän. Yhtäaikaisten käyttäjien runsaskaan määrä ei aiheuttanut ongelmia. Sen sijaan RMI-rekisterin toiminnassa oli vieläkin puutteita. Se saattoi tietyn käynnissäoloajan jälkeen (muutama päivä) jumiutua niin, ettei se enää vastannut palvelupyyntöihin. Rekisterin uudelleenkäynnistys korjasi tilanteen, mutta jätti silti epäilevälle mielelle, koska ongelman varsinaista syytä ei löytynyt.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava