Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.14.6 Tulokset

Alkukysely

Opettajat ja oppilaat osallistuivat alkukyselyyn ennen Venäjää verkossa -ympäristöön tutustumista. Kyselyssä kartoitettiin Venäjää verkossa -ympäristöön kohdistuvia odotuksia. Lisäksi opettajilta kysyttiin heidän käsityksiään omasta ja oppilaiden roolista Venäjää verkossa -ympäristössä. Alkukyselyyn vastasivat Tampereen normaalikoulun ja Ylöjärven lukion oppilaat ja opettajat, yhteensä 28 oppilasta, iältään 15-18v, heistä 8 oli poikia ja 20 tyttöjä ja viisi opettajaa, joista kolme oli Tampereen yliopiston opetusharjoittelijoita.

Oppilaiden kokemuksia

Oppilaiden alkukyselystä käy ilmi, että oppilaiden motivaatio venäjän opiskeluun ja ylipäätään opiskeluun oli aika korkea, mutta motivaatio opiskeluun tietokoneen avulla vain kohtalainen. Oppilaat tunsivat itsensä suhteellisen varmoiksi työskennellessään tietokoneen avulla, tosin tietokoneavusteinen opiskelumuoto oli heille vain jonkin verran tuttua.

Oppilaiden odotukset vaihtelivat Venäjää verkossa -ympäristön suhteen. Oppilaiden odotuksissa korostui eniten se, että he toivoivat Venäjää verkossa -ympäristön tuovan vaihtelua, mielenkiintoa ja monipuolisuutta "tavalliseen" venäjän luokkaopiskeluun. Eräs oppilas kirjoitti toivovansa, että Venäjää verkossa -ympäristö olisi "mielenkiintoista vaihtelua tavalliselle tuntiopetukselle" ja toinen oppilas toivoi "mielenkiintoista oppimista ja onnistumisia" . Mielenkiinnon ja hauskuuden lisäksi ympäristöltä toivottiin erityisesti myös konkreettista hyötyä venäjän oppimiseen. Tosin oppilaiden käsitykset oppimisesta heijastavat hyvinkin perinteistä kielioppipainotteista oppimiskäsitystä, sillä oppilaiden toivomuksissa Venäjää verkossa -ympäristön sisällöksi mainitaan aukkotehtävät, kielioppiasiat ja lauserakenteet. Vastausten joukosta kannattaa poimia myös erään vastaajan odotus : "toimivaa ohjelmaa, joka hyödyttää venäjän opiskelua".

Oppilaiden odotuksista on syytä mainita vielä, että he uskoivat tarvitsevansa opettajan apua suhteellisen paljon kokeilun aikana. Lisäksi he arvelivat, että opiskelu Venäjää verkossa -ympäristössä ei tulisi olemaan tylsempää eikä työläämpää kuin opiskelu "normaalissa" luokkaopetuksessa.

Opettajien kokemuksia

Alkukyselyn vastausten perusteella opettajat arvioivat motivaationsa venäjän opettamiseen hypermedian avulla kohtalaiseksi, joskin hypermedia-avusteinen opetusmuoto ei ollut lainkaan tuttua kolmelle opettajista. Yksi opettaja oli perehtynyt jonkin verran kyseiseen opetusmuotoon. Tietokoneen avulla työskennellessään opettajat tunsivat itsensä epävarmoiksi.

Opettajat odottivat kokeilun antavan heille uusia mahdollisuuksia opettaa, vaihtelua ja virikkeitä venäjän opetukseen, uusien, nimenomaan oppilaita innostavien työtapojen löytämistä, tutustumista Venäjää verkossa -ympäristöön niin, että voi ottaa sen mukaan opetukseen, ja uuden oppimista.

Alkukyselyn mukaan opettajat kokivat, että he tulevat tarvitsemaan paljon teknistä apua kokeilun aikana, mutta he eivät kokeneet juurikaan tarvitsevansa pedagogista ohjausta. Opettajat uskoivat, että Venäjää verkossa -ympäristö tulee olemaan hyödyllinen oppimisen kannalta ja tekemään opetuksesta ja oppilaiden työstä vaihtelevampaa ja mielenkiintoisempaa. Samalla opettajat arvelivat, että Venäjää verkossa -ympäristön käyttö tulee tekemään opetuksesta jossakin määrin työläämpää verrattuna normaaliin opetukseen.

Opettajat pitivät omana roolinaan kokeilussa ohjaajaa, avustajaa, oppijaa ja oppilaiden toiminnan tukijaa. Kaikki opettajat olivat yhtä mieltä siitä, että heidän roolinsa kokeilun aikana tulee olemaan oppilaiden ohjaaminen itsenäiseen tiedonhakuun ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Oppilaiden roolina opettajat pitivät etsijää, kokeilijaa, seikkailijaa ja aktiivista oppijaa.

Loppukysely

Loppukyselyyn vastasi 34 oppilasta, joista poikia oli 10 ja tyttöjä 24. Oppilaiden kaavakkeista yksi jouduttiin jättämään analysoimatta epäasiallisen täyttämisen vuoksi. Kaikki viisi opettajaa täyttivät loppukyselykaavakkeen. Loppukyselyn suorittamisen aikaan oppilaat ja opettajat olivat käyttäneet Venäjää verkossa -ympäristöä 8 tuntia. Tuona aikana he ennättivät tutustua Treenikämpän materiaaliin ja sarjakuvan tekemiseen, mutta eivät ehtineet käyttää Studion reaaliaikaista Pulinat-työkalua, news-tyyppistä keskustelutyökalua eivätkä WWW-editoria hyväkseen projektitöidensä teossa.

Oppilaiden kokemuksia

Oppilaiden loppukyselystä kävi ilmi, että oppilaiden motivaatio venäjän opiskeluun ja ylipäätään opiskeluun oli säilynyt aika korkeana ja motivaatio opiskeluun tietokoneen avulla oli edelleen alkukyselyn tapaan kohtalainen. Edelleen oppilaat tunsivat itsensä suhteellisen varmoiksi työskennellessään tietokoneen avulla. Kuitenkin he olivat tarvinneet opettajan apua odotustensa mukaan suhteellisen paljon kokeilun aikana.

Oppilaiden mielestä Venäjää verkossa -ympäristön käyttö oli ollut heille sekä hyödyllistä oppimisen kannalta että vaihtelevampaa ja mielenkiintoisempaa kuin "perinteinen" luokkaopetus. Oppilaat eivät kokeneet venäjän opiskelua Venäjää verkossa -ympäristössä juurikaan työläämmäksi ja vaikeammaksi verrattuna "perinteiseen" luokkaopetukseen. He pitivät ympäristöä kuitenkin haasteellisena ja soveltuvana venäjän opiskeluun.

Oppilaat pitivät ympäristön käyttöä ja toimintojen oppimista helppona, eivätkä juurikaan kaivanneet lisäohjeita. Oppilaat pitivät Treenikämpän materiaalia kiinnostavana ja hyödyllisenä oppimisen kannalta. Heidän mielestään Venäjää verkossa -ympäristö tarjoaa sopivantasoista materiaalia, erilaisia etenemismahdollisuuksia sekä yksilöllistä tukea ja ohjausta suhteessa aikaisempiin opintoihin. Oppilaat kokivat myös, että heidän venäjän kielen ja kulttuurin osaamisensa oli parantunut jonkin verran kokeilun aikana.

Oppilaat totesivat, että he halusivat olla mukana Venäjää verkossa -pilottiprojektissa ja että he opiskelisivat mielellään Venäjää verkossa -ympäristön avulla jatkossakin.

Oppilaat vastasivat kyselylomakkeen avoimiin kysymyksiin innokkaasti. Vastauksien tarkastelussa on otettava huomioon, että

Ympäristön parhaimpina ominaisuuksina oppilaat pitivät audio- ja videomateriaalia (13 mainintaa), mielenkiintoisia ja kehittäviä tehtäviä (8), monipuolisuutta (8), omassa tahdissa etenemismahdollisuutta (7), kirjoitustehtäviä (3), kuvitusta (3), käytännöllistä sanastoa (3), vaihtelua normaaliin opetukseen (3), selkeää ohjeistusta (2) ja sarjakuvan tekemistä (2). Sarjakuvan tekemisessä olisi varmaankin ollut enemmän mainintoja, jos sitä olisi kyselyn suorittamiseen mennessä ennätetty kokeilla myös Ylöjärven lukiossa, koska oppilaat vaikuttivat innostuneilta sen käytöstä opetusvälineenä.

Venäjää verkossa ympäristön huonoimpina ominaisuuksina oppilaat pitivät liian täydellisen tai liian nopean venäjän lausumista videoilla (9 mainintaa), selaimen kaatumista (7), tehtävien helppoutta/vaikeutta (5), käyttöliittymän/ohjeiden puutteellisuutta (4), tehtävien vähyyttä (3) ja opettajien teknistä/pedagogista epävarmuutta (2). Selaimen kaatumismaininnoista kuusi tuli Ylöjärven lukiosta, jolla oli ongelmia videoiden katsomisen kanssa juuri kyselyyn vastaamispäivänä.

Oppilaat esittivät vastauksissaan myös runsaasti hyviä kehittämisehdotuksia. Oppilaat toivoivat ympäristöön mm. "sisällysluetteloa" , joka mahdollistaisi selkeän ympäristössä liikkumisen, lisää harjoitustehtäviä, pelejä, ristikoita ja kulttuuria. Nykyisellään ympäristössä on kulttuuria oppilaiden tarkoittamassa muodossa mm. Linkit -osiossa, mutta suurin osa oppilaista ei kokeilun aikana ennättänyt perehtyä siihen.

Kysymykseen haluavatko oppilaat sanoa vielä jotakin Venäjää verkossa -opiskeluun liittyvää, oppilaiden vastaukset olivat yhtä vastausta lukuunottamatta positiivisia: "Hyvä idea ja toteutus!" "Opiskelu on mukavaa ja muistan asiat paremmin kuin pänttäämällä" "piristävää, erilaista..." "Jatketaan opiskelua jatkossakin tämän avulla".

Ylöjärven lukion oppilaat antoivat ympäristölle kouluarvosanaksi asteikolla 4-10 keskimäärin 81/2 ja Tampereen normaalikoulun oppilaat 8.

Opettajien kokemuksia

Opettajien vastauksista ilmenee, että heidän motivaationsa opettamiseen ja venäjän opettamiseen hypermedian avulla oli pysynyt kohtalaisena kokeilun jälkeenkin. Tietokoneella työskennellessään he kokivat itsensä jossakin määrin varmemmiksi kuin ennen kokeiluja.

Opettajat totesivat, että heidän odotuksensa olivat suurin piirtein toteutuneet kokeilun osalta. Opettajien vastauksista ilmenee, että he tarvitsivat odotustensa mukaan teknistä apua kokeilun aikana, mutta eivät juurikaan pedagogista apua.

Opettajat kokivat, että Venäjää verkossa -ympäristö toi heidän työhönsä ja oppilaiden opiskeluun vaihtelua ja mielenkiintoa enemmän kuin he olivat etukäteen odottaneet. Edelleen opettajat kokivat, että Venäjää verkossa -ympäristö soveltuu venäjän opiskeluun ja että siitä oli jossakin määrin hyötyä oppilaiden oppimisen kannalta.

Opettajat kokivat omana roolinaan kokeilun aikana - alkukyselyn tapaan - olleen tehtävien annon, oppilaiden edistymisen seuraamisen sekä oppilaiden ohjaamisen itsenäiseen tiedonhakuun ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn sekä jossakin määrin teknisenä tukihenkilönä toimimisen. Opettajat painottivat, että opettajan rooli oppimisympäristön toiminnassa oli hyvin tärkeä ja koululuokassa oppilaat eivät yksin ilman opettajan ohjausta olisi jaksaneet kiinnostua oppimisesta ja opiskelusta. Osa tehtävistä olisi oppilailta jäänyt myös huomaamatta käyttöliittymän puutteiden vuoksi. Opettajien mielestä oppilaiden roolina oli ennakko-odotusten mukaan ollut "itsenäisen tiedonhakijan ja oppijan rooli" , tutustuminen uudenlaiseen oppimisympäristöön ja uusien asioiden opiskelu yhteistoiminnassa muiden kanssa.

Opettajat pitivät Venäjää verkossa -ympäristön parhaimpina ominaisuuksina itsenäisen etenemisen mahdollisuutta, erilaisia mahdollisuuksia toimia yhdessä muiden oppijoiden kanssa, monipuolisuutta ja ympäristön ominaisuutta motivoida sellaisiakin oppijoita, jotka eivät muuten olisi kovin innokkaita.

Venäjää verkossa -ympäristön huonoimmiksi ominaisuuksiksi opettajat mainitsivat ohjelman sisällön tarkemman selvityksen puuttumisen, tekniikkaongelmat ja kirjoitustehtävissä ohjelman puutteelliset virheilmoitukset. Ohjelma tulkitsee oppilaan tuotoksen virheelliseksi, vaikka siitä puuttuisi vain piste. Opettajat kehittäisivät ympäristöä edelleen lisäämällä siihen oppimateriaalia, kiinnittämällä enemmän huomiota ohjeistukseen sekä sisällön tarkempaan esittelyyn.

Opettajien mielestä kokeilu oli mielenkiintoinen, mutta harmittamaan jäi se, että kokeilun aikana ei ehditty kokeilemaan kaikkea, mitä suunniteltu etukäteen. Opettajat uskoivat ehtivänsä - ja olisivat myös halunneet perehtyä ympäristöön paremmin. Opettajien vastauksista ilmenee myös, että he pitivät Venäjää verkossa -ympäristöä "lisämausteena opiskeluun" ja motivaatiota lisäävänä tekijänä kielten opiskeluun. Opettajat antoivat Venäjää verkossa -ympäristölle keskimäärin kouluarvosanan 8+.

Oppimisympäristö tarkasteltuna oppijakeskeisen oppimiskäsityksen seitsemän ominaisuuden kautta

Seuraavissa kappaleissa käsitellään oppimisympäristöä oppijakeskeisen oppimiskäsityksen seitsemän ominaisuuden avulla oppilaiden ja opettajien vastausten pohjalta.

Konstruktiivisuus

Loppukyselyn tuloksista ilmenee, että oppilaiden mielestä Venäjää verkossa -ympäristössä pystyy hyödyntämään aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja sekä käyttämään ympäristössä opittuja asioita uuden tiedon oppimisessa. Myös opettajien mielestä Venäjää verkossa -ympäristö huomioi oppijoiden erilaisen aikaisemman venäjän kielen ja kulttuurin osaamisen, koska se mahdollistaa yksilöllisen etenemisen ja tarjoaa hyvinkin eritasoisia tehtäviä ja materiaalia. Esimerkkinä opettajat mainitsevat videot ja niihin liittyvät tehtävät sekä Linkit -osion.

Aktiivisuus

Oppilaat olivat sitä mieltä, että he opiskelivat jossakin määrin mielellään omatoimisesti ja että Venäjää verkossa -ympäristössä he pystyivät etenemään omatoimisesti. Myös opettajien mielestä Venäjää verkossa -ympäristö kannusti oppijoita aktiivisuuteen ja tarjosi mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä. Oppija pystyi asettamaan ympäristössä itselleen tavoitteita ja etenemään oman mielenkiintonsa mukaan. Hän pystyi myös osittain seuraamaan omaa edistymistään monien tehtävien sisältäessä tarkistusmahdollisuuden. Ympäristö mahdollisti myös palautteen antamisen opettajan ja oppilaan välillä Studion työkalujen avulla, mutta henkilökohtaisen palautteen antaminen opettajien ja oppilaiden kesken vaati lisäponnisteluja. Opettaja pystyi tukemaan ympäristössä oppijan aktiivisuutta Studion työkalujen avulla kannustamalla ja tarjoamalla vihjeitä.

Yhteistoiminnallisuus

Venäjää verkossa -ympäristössä yhteistoiminnallisuutta tukevia välineitä ovat Opettajainhuoneen ja Studion työkalut: sarjakuva, WWW-editori, news-tyyppinen keskustelutyökalu ja reaaliaikainen Pulinat-työkalu (chat). Tampereen normaalikoulussa, jossa oppilaat kokeilivat sarjakuvan tekemistä, oppilaat kokivat sen erittäin kiinnostavaksi ja tunsivat jossakin määrin myös oppivansa sen avulla. Tampereen normaalikoulun ongelmana oli kuitenkin sarjakuvan tekoon epätyydyttävät opiskeluolosuhteet: kuulokkeiden puuttuminen ja liian monen oppilaan istuminen saman koneen ääressä. Opettajalla ei ollut omaa tietokonetta, jolta käsin hän olisi voinut osallistua sarjakuvan tekemiseen, eikä opettajalla ollut myöskään mahdollisuutta seurata sarjakuvan etenemistä oppilaiden tietokoneiden kuvaruutuja seuraten, koska oppilaita oli jopa 3-4 saman koneen ääressä. Ylöjärven lukiossa, jossa opiskeluolosuhteet olivat suotuisat ja opettaja pystyi seuraamaan oppilaiden työskentelyä luokassa kiertäen, suoritetun havainnoinnin perusteella sarjakuvan tekeminen aktivoi oppilaita ja oppilaat todella oppivat yhdessä. Yhteistoiminnalliset välineet olivat opettajien mielestä riittävät ja nopeasti opittavissa, mutta erityisesti WWW-editori koettiin vaikeakäyttöiseksi ensikertalaiselle. Opettajat eivät ennättäneet kokeilla WWW-editoria, news-tyyppistä keskustelutyökalua ja reaaliaikaista Pulinat-työkalua (chat) oppilaiden kanssa, vaan heidän kokemuksensa rajoittuu omaan kokemukseen koulutuksen aikana. Opettajien mielestä yhteistoiminnallisuutta tukevat välineet tukivat oppimista, mutta niihin liittyi olennaisesti opettajan ja toisten oppijoiden osuus. Opettajat kokivat, että osa oppilaista oli sitoutunut yhteistoimintaan hyvin, mutta osa ei. Ryhmän koko ja opetusolosuhteet vaikuttavat suuresti yhteistoiminnallisten välineiden toimivuuteen.

Intentionaalisuus

Oppilaat kokivat, että he pystyivät asettamaan ympäristössä itselleen tavoitteita ja etenemään omien tavoitteidensa mukaisesti. Myös opettajien mielestä oppija pystyi asettamaan itselleen tavoitteita sekä ohjaamaan oppimistaan omien taitojensa ja intressiensä mukaisesti. Oppijat pystyvät tekemään ympäristön puitteissa henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia ja niiden toteutumisesta opettaja ja oppilas voivat keskustella kommunikoinitityövälineiden avulla.

Kontekstuaalisuus

Opettajat kokivat, että erityisesti Venäjää verkossa -ympäristön tarjoamat nuorten arkielämään liittyvät videot ja linkkimatkojen tehtävät liittyivät oppijoille merkityksellisiin arkielämän konteksteihin. Tätä mielikuvaa tukee myös erään oppilaan maininta, että hän aikoo käyttää Linkit -osiosta löytämäänsä informaatiota hyödykseen Pietarin matkallaan.

Siirtovaikutus

Oppilaiden mielestä he pystyivät hyödyntämään Venäjää verkossa -ympäristössä oppimaansa uusissa tilanteissa. Myös opettajien mielestä oppimisympäristön tehtävät olivat sellaisia, että oppija pystyy soveltamaan opittua uusissa vastaavissa tilanteissa, koska tehtävät olivat hyvin käytännönläheisiä.

Reflektiivisyys

Oppilaiden mielestä he pystyivät arvioimaan omaa oppimistaan Venäjää verkossa -ympäristössä. Myös Opettajien mielestä oppimisympäristö tarjoaa keinoja, joiden avulla oppija pystyy selittämään omaa oppimisprosessiaan. Näitä keinoja ovat "oikeat vastaukset ja mallit sekä opettajien ja toisten oppijoiden kommentit" . On kuitenkin selvää, kuten eräs opettaja huomauttaa, että oman oppimisen reflektointi vaatii hyviä itseohjautuvuuden taitoja, eivätkä kaikki oppilaat ole välttämättä vielä saavuttaneet niitä. Oppija pystyy testaamaan omaa osaamistaan oppimisympäristössä ja oppimisprosessin tallentaminen onnistuu osittain omien WWW-töiden tallentamisen muodossa. Venäjää verkossa -ympäristössä oppijan ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä omia merkintöjään läpikäymilleen sivuille, mikä omalta osaltaan heikentää oppimisprosessin seuraamisen mahdollisuutta.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava