Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.14.4 Oppimisympäristön kuvaus

Venäjää verkossa -ympäristön rakenteen lähtökohdat

Lähdettäessä rakentamaan Venäjää verkossa -ympäristöä tiedostettiin, että Internet-pohjaiselle ympäristölle on tarvetta. Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että ympäristössä otettaisiin huomioon nuoret, koska heille kohdennettua oppimateriaalia oli olemassa vähän. Tavoitteena Venäjää verkossa -ympäristössä oli huomioida opetuksen ja erityisesti kielen opetuksen uusimpia suuntauksia, joista huomattavimpina pidettiin autenttisen materiaalin saannin mahdollisuutta, kokonaisuuksien korostamista, oppijan kielen rakenteiden itsenäisen oivaltamisen tukemista, oppiaineiden integrointia, kulttuurin painottamista ja yhdessä oppimista (ks. »2.14.3).

Venäjää verkossa -ympäristö rakennettiin tukemaan oppijan omaa oppimisprosessia. Lähtökohtana oli oppijan mahdollisuus edetä materiaalissa hänelle sopivaan tahtiin, mutta kuitenkin niin, että hänellä on mahdollisuus saada tukea ja palautetta muilta oppijoilta, opettajilta ja asiantuntijoilta. Venäjää verkossa -oppimisympäristössä oppija voi opiskella myös yhdessä muiden kanssa ympäristön työkaluja käyttäen.

Venäjää verkossa -ympäristön rakenne käyttäjän näkökulmasta

Venäjää verkossa -ympäristön metafora on rakennus, jossa toimii oppimiskeskus (»KUVIO 37.).


KUVIO 37. Venäjää verkossa -oppimisympäristön etusivu.

Rakennus koostuu kuudesta tilasta, jotka ovat: Treenikämppä, Studio, Opettajainhuone, Takahuone, Linkit ja Galleria . Rakennuksessa toimivat rekisteröityneet asiantuntijat, oppijat ja vierailijat omaavat kukin erilaiset kulkuluvat. Vierailijat, eli kaikki Internetin käyttäjät, pääsevät vain Treenikämppään, Takahuoneeseen, Linkkeihin ja Galleriaan . Opettajilla ja asiantuntijoilla on vapaa pääsy kaikkiin rakennuksen tiloihin. Oppimisympäristössä opiskelevat oppijat pääsevät puolestaan Treenikämppään, Studioon, Takahuoneeseen, Linkkeihin ja Galleriaan .

Treenikämppä sisältää venäjän kielen alkeisoppimateriaalia. Numeroidut teemat sisältävät video- ja audiomateriaalia, tietokoneen avulla tarkastettavia tehtäviä ja linkkeihin perustuvaa materiaalia ja tehtäviä. Treenikämpästä käsin vieraillaan Studion news-tyyppisessä keskustelutyökalussa ja reaaliaikaisessa Pulinat-työkalussa (chat) sekä WWW-editorissa. Lisää mielenkiintoa opiskeluun tuo myös oman sarjakuvan luominen. Treenikämpän materiaali on tarkoitettu opiskeltavaksi numeroidussa järjestyksessä, mutta oppija voi edetä myös häntä kiinnostavan teeman mukaisesti.

Studio on rekisteröityneiden oppijoiden työtila. Siellä sijaitsevat Treenikämpän linkkimatkoissa tehtävien tekemisen mahdollistavat kommunikointi- ja projektityöskentelytyökalut: reaaliaikainen Pulinat-työkalu (chat), news-tyyppinen keskustelutyökalu, WWW-editori ja sarjakuva. Sarjakuva on graafinen reaaliaikainen keskustelutyökalu (chat), joka mahdollistaa oppijoiden kielen harjoittelun sarjakuvan tekemisen muodossa (»KUVIO 38.).


KUVIO 38. Sarjakuva

Studiossa on mahdollista työskennellä joko yksin tai yhdessä muiden rekisteröityneiden oppijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden kanssa. Studiossa oppijat voivat työstää projektityötään keskustellen ja pulisten muiden oppijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden kanssa, sekä käyttää oppimaansa kieltä sarjakuvan tekemisessä yhdessä muiden oppijoiden kanssa. Studiossa oppijat, opettajat ja asiantuntijat voivat antaa myös palautetta toisilleen.

Opettajainhuone on opettajien sekä koulujen ulkopuolisten asiantuntijoiden kohtauspaikka. Opettajainhuoneessa voidaan käydä keskustelua niin opetukseen ja oppimiseen liittyvistä kysymyksistä kuin itse Venäjään ja venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyvistä asioista. Tarkoitus on tarjota opettajille tukea ja ideoita heidän työhönsä. Oppijoiden projektitöiden ohjaamisen ja heidän lähettämiinsä lomaketehtäviin tutustumisen lisäksi, opettajat ja koulun ulkopuoliset asiantuntijat voivat tuottaa Opettajainhuoneessa uutta oppimateriaalia.

Takahuone on tila, johon opettajien ja asiantuntijoiden Opettajainhuoneessa tuottama materiaali sijoitetaan. Takahuone on tarpeellinen materiaalin tutustumista varten, koska oppijat eivät pääse Opettajainhuoneeseen.

Linkit on tila, johon on koottu Venäjään ja venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä linkkejä. Linkit -tilaa oppijat voivat käyttää hyödyksi etsiessään materiaalia projektitöihinsä. Lisäksi opettajat ja vierailijat voivat kartuttaa tietojaan Linkkien avulla.

Galleria on näyttelytila, johon rekisteröityneiden oppijoiden tuottamat WWW-multimediaesitykset sijoitetaan opettajien töistä antamien arvioiden kera.

Venäjää verkossa -ympäristön tekninen rakenne

Venäjää verkossa -materiaalia voidaan käyttää Unix-käyttöjärjestelmässä WWW-palvelimella. WWW-palvelimena toimii Apache. Palvelimen hakemistorakenne on jaettu Venäjää verkossa -järjestelmähakemistoihin ja käyttäjille avoimiin HTML-sivuihin. Unix-palvelimelle on asennettu myös RealServer audio- ja videomateriaalin esittämistä varten.

Venäjää verkossa -ympäristön selaimena toimii Netscape Navigator 4.04 tai uudempi versio Windows 95-käyttöjärjestelmässä. Windows NT-käyttöjärjestelmä vaatii selaimeksi Netscape Navigator 4.06. Selaimeen tulee asentaa myös RealVideo-ohjelmalaajennus (plug-in). Lisäksi Venäjää verkossa -ympäristössä on suunniteltu käytettäväksi Microsoft Chat -ohjelmaa sarjakuvamaisessa keskustelufoorumissa. Lisäksi käyttäjien koneille tulee asentaa kyrilliset fontit ja foneettinen näppäimistöajuri sekä Netscape-selaimesta tulee valita View-valikosta Encoding koodaustyyli Cyrillic (Windows 1251), jotta WWW-sivuilla voi lukea ja kirjoittaa tekstiä kyrillisillä kirjaimilla.

Venäjän oppimateriaali on toteutettu hypertekstin merkintäkielellä (HTML), Perlillä tehdyillä CGI-scripteillä sekä Java- ja JavaScript-kielillä. Suurin osa venäjän materiaalista on ohjelmoitu HTML- ja JavaScript-kielillä. HTML muodostaa sivujen rungon ja JavaScript-osuudet lisäävät sivuille interaktiivisuutta. CGI-skriptit käsittelevät käyttäjän täyttämät WWW-lomakkeet. Perliä on käytetty WWW-editorissa ja keskusteluryhmissä. Javaa on käytetty reaaliaikaisessa keskustelussa ja Treenikämpän videoihin liittyvissä vuorosanaharjoituksissa.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava