Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.14.2 Tausta ja tavoitteet

KUOMA-pilotti

ETÄKAMUn Koulun uudet oppimateriaalit (KUOMA) -pilotti käynnistyi maaliskuussa 1997. Pilotin lähtötavoitteina olivat ( Leinonen, Lehto & Rissanen 1998 .):

  1. tuottaa tietoverkkojen välityksellä tavoitettava WWW-perustainen oppimisympäristö,
  2. tuottaa multimedian keinoin opetusjaksoja ja -materiaalia erityisesti ympäristö- ja kielikoulutuksen tueksi,
  3. testata ja hyödyntää Soneran (entinen Tele) MediaNet-tuotetta etäopetuksen ja oppimateriaalituotannon välineenä
  4. selvittää keinoja muuttaa oppimateriaali yhdeksi opetus- ja oppimistapahtuman kiinteäksi osaksi sekä
  5. kehittää opetustuotteiden jakelukanavia.

KUOMA-pilotin alkuperäisenä tarkoituksena oli kehittää oppimisympäristö, johon voitaisiin istuttaa sekä ympäristökasvatuksen että venäjän kielen sisällöt. Venäjän ja ympäristökasvatuksen projektit etenivät kuitenkin eri tahtiin ja huomattiin, että venäjän ja ympäristökasvatuksen sisältöjen sovittaminen samaan ympäristöön oli ennakoitua hankalampaa. Tämän vuoksi oppimisympäristön kehittely jakaantui kahteen osaan: venäjän ja ympäristökasvatuksen oppimisympäristöjen kehittelyyn ( Piiksi & Muhonen tässä julkaisussa ).

Venäjän kielen -pilottiprojektissa rakennettiin oppimisympäristö venäjän kielen opiskelun tueksi, tuotettiin tähän ympäristöön venäjän opiskeluun tarkoitettua oppimateriaalia ja kokeiltiin venäjän oppimisympäristöä Tampereen seudun oppilaitoksissa.

KUOMA -pilotin tutkijoina ja Venäjää verkossa -ympäristön kehittäjinä TTKK:ssa vuonna 1998 toimivat:

Venäjää verkossa -pilottiprojekti

Venäjää verkossa -pilottiprojektin tavoitteena oli kehittää ja kokeilla tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntävää materiaalia. Venäjän oppimisympäristö sai nimekseen Venäjää verkossa -ympäristö ja se löytyy WWW-osoitteesta <URL: http://matwww.ee.tut.fi/venaja>.

Venäjää verkossa -ympäristön ja sen sisällön suunnittelussa keskeisessä roolissa oli venäjän kielen opettajista sekä venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. Ohjausryhmä osallistui projektiin materiaalin tuottajana, ideoiden esittäjänä sekä venäjän kielen opettajien keskustelupaikkana.

Ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin tutkia mitä kyrilliikkaratkaisuja kouluissa käytetään ja millaista materiaalia verkkoon kaivataan (tulokset: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/venaja/tulokset/html >, kyrilliikkaohje: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/venaja/kyrohje0.html >). Saatujen tulosten pohjalta verkkomateriaalia lähdettiin tuottamaan Windows 95 -käyttöjärjestelmään, jossa selaimena on Netscape 4.04 tai uudempi versio. Verkkomateriaalin suunnittelussa päätettiin myös tutustua CD-ROMilla julkaistuihin venäjän oppimateriaalituotteisiin <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/venaja/kielikurssit.html >: Kapusta, Master, Rosetta Stone sekä Talk Now -sarjan Opi venäjää. Venäjää verkossa -materiaali päätettiin jakaa vaikeusasteen mukaan eteneviin oppitunteihin. Ympäristön tuli soveltua niin itseopiskeluun kuin koulu- ja aikuisopetukseenkin. Erityiseksi kohderyhmäksi otettiin peruskoulun kahdeksannelta ja lukion ensimmäiseltä luokalta venäjän opiskelunsa aloittavat ryhmät.

Yhteistyötahoja

KUOMA-pilotin pääyhteistyötahot olivat Tampereen kaupunki, Tampereen Teknologiakeskus Oy, Sonera ja venäjän kielen opettajista ja muista asiantuntijoista koottu ryhmä, joiden osallistumisesta pilottiin on lyhyt esittely seuraavana.

Tampereen teknillisen korkeakoulun Hypermedia laboratorio
KUOMA-pilotti sekä siihen liittyvät opetuskokeilut ja tutkimus toteutettiin Tampereen teknillisen korkeakoulun Hypermedialaboratorion toimesta.
Tampereen kaupunki
Venäjää verkossa -pilottiprojektin yksi keskeisistä tavoitteista oli tuottaa tietoverkkoympäristössä toimiva venäjän kielen opetusjakso, joka voitaisiin ottaa käyttöön Tampereen alueen kouluissa projektin päätyttyä. Tampereen kaupungilta ohjausryhmässä mukana olivat Ulla Liljeström ja Lauri Mäkelä.
Tampereen Teknologiakeskus Oy
Tampereen Teknologiakeskus Oy oli mukana KUOMA-pilotissa suunnittelemassa oppimisympäristöjen tuotteistamismahdollisuuksia. Tampereen Teknologiakeskus Oy:stä mukana ohjausryhmässä oli Jarkko Lumio.
Sonera
KUOMA-pilotissa testattiin ja hyödynnettiin Soneran MediaNet -tuotetta. MediaNet mahdollisti digitaalisten tietoverkkomedioiden, kuten videon ja audiotiedostojen liittämisen osaksi oppimateriaalia. Soneralta mukana ohjausryhmässä olivat Jouko Laitinen ja Kristiina Uolia.
Venäjän opettajat ja muut asiantuntijat
Venäjää verkossa -pilottiprojektin ohjausryhmän toimintaan osallistuivat vuonna 1998 Nokian lukiosta Sirpa Jaakkola, Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitokselta ja Tampereen normaalikoululta Irene Kilpi ,Ylöjärven lukiosta Irma Lassila, Sahalahden yläasteelta ja Kangasala-opistosta Marina Ahonen, Tampereen Lentävänniemen ja Lielahden kouluista Riitta Tuomela-Telford, Tampereen yhteiskoulun lukiosta Risto Kittilä ja Nokianvirran yläasteeltaSatu Matikainen sekä Nokianvirran venäjän kielen opiskelijoiden vanhempainyhdistyksestä Helena Tirronen. Opetuskokeiluissa mukana olivat myös Tampereen Yliopiston Opettajainkoulutuslaitokselta opetusharjoittelijat Hanna Korpela, Miina Takala ja Mikael Vainikainen.
Tampereen normaalikoulun, Tampereen yhteiskoulun lukion ja Ylöjärven lukion opettajakunta, mikrotukihenkilöt ja venäjää lukevat oppilaat.

Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava