Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Venäjää verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.14 Venäjää verkossa

Mari Hämäläinen, Jukka Muhonen

mari.hamalainen@cc.tut.fi, jukka.muhonen@cc.tut.fi

Tampereen teknillinen korkeakoulu, Digitaalisen median instituutti, Hypermedialaboratorio

PL 692, 33101 TAMPERE

Tässä artikkelissa kuvataan ETÄKAMUun kuuluvan KUOMA-pilotin Venäjää verkossa -pilottiprojektia, jossa tuotettiin venäjän alkeisopetuksen tueksi WWW-perustainen Venäjää verkossa -oppimisympäristö <URL: http://matwww.ee.tut.fi/venaja> ja kokeiltiin tätä Tampereen kaupungin ja Ylöjärven kunnan oppilaitoksissa. Opetuskokeiluihin osallistui viisi opettajaa ja 36 oppilasta.

Venäjää verkossa -pilottiprojektin tarkoituksena oli kehittää ja kokeilla tietotekniikkaa ja Internetiä hyödyntävää venäjän oppimateriaalia. Tavoitteiden tuloksena syntyi erityisesti peruskoulu- ja lukioikäisille tarkoitettu Venäjää verkossa -oppimisympäristö, joka sisältää sekä valmista venäjän alkeisoppimateriaalia että työkaluja oppilaiden, opettajien ja asiantuntijoiden väliseen kommunikointiin ja materiaalin tuottamiseen. Oppimisympäristöä rakennettiin oppijakeskeisen oppimiskäsityksen keskeisten periaatteiden ja vieraan kielen opetuksen uusimpien painotusten pohjalta. Oppimisympäristön toimivuutta arvioitiin osallistuvan havainnoinnin sekä oppilaiden ja opettajien täyttämien alku- ja loppukyselylomakkeiden perusteella. Lomakkeilla pyrittiin selvittämään, tukeeko Venäjää verkossa -ympäristö oppijakeskeisen oppimisen seitsemää ominaisuutta, millaiseksi opettajat ja oppilaat kokivat Venäjää verkossa -ympäristössä opiskelun verrattuna "perinteiseen" luokkaopetukseen, millaiseksi opettajat kokivat oman roolinsa ja oppilaiden roolin kokeilun aikana, millaisia odotuksia ja toivomuksia oppilailla ja opettajilla oli Venäjää verkossa -ympäristön suhteen sekä miten tyytyväisiä opettajat ja oppilaat olivat Venäjää verkossa -ympäristöön.

Opetuskokeiluista saatujen tulosten perusteella oppimisympäristö todettiin niin oppilaiden kuin opettajienkin taholta vaihtelua ja mielenkiintoa venäjän opetukseen tuovaksi välineeksi, ja oppilaat kokivat hyötyvänsä Venäjää verkossa -ympäristöstä oppimisen kannalta. Ympäristö tuki oppijakeskeisen oppimisen seitsemää ominaisuutta, mutta ympäristössä todettiin olevan myös kehitettävää. Venäjää verkossa -ympäristön käyttöönotto vaati runsaasti resursseja niin opettajalta, koululta kuin TTKK:n Hypermedialaboratorion tutkijoiltakin. Opettajat kokivat olevansa epävarmoja uuden opetusvälineen suhteen ja tarvitsivat paljon tutkijan tukea. Opetuskokeiluiden perusteella voidaankin todeta, että oppimisympäristön ottaminen mukaan opetussuunnitelmaan vaatii runsaasti ylläpidollisia resursseja kouluilta sekä opettajien pedagogista ja teknistä koulutusta.

2.14.1 Internet mukaan kielten opetukseen

2.14.2 Tausta ja tavoitteet

2.14.3 Teoreettinen tausta ja tutkimusongelmat

2.14.4 Oppimisympäristön kuvaus

2.14.5 Tutkimuksen suorittaminen

2.14.6 Tulokset

2.14.7 Pohdintaa ja johtopäätökset

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava