Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Ympäristöverkko - ympäristökasvatusta avoimessa oppimisympäristössä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

Lähteet

Cox, M.J. 1997. The effects of Information Technology on Student`s Motivation. Final Report. King`s College, London/NCET

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998 . Johdatus laadullisen tutkimukseen. Tampere:Osuuskunta vastapaino.

Illich, I. 1972. Kouluttomaan yhteiskuntaan. Helsinki: Otava.

Jonassen, D.H. 1995. Supporting Communities of Learners with Technology: A vision for Integrating Technology with Learning in Schools. Educational Technology 35 (4).

Lehtiö, P. Tietoverkot ja digitaaliset oppimateriaalit. Osaraportti 5. Helsinki: Hakapaino Oy.

Leinonen, T., Rissanen, P. & Lehto, T. 1998. Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU): Koulun uudet oppimateriaalit (KUOMA) -pilotin väliraportti 1997 .

Leinonen, T. & Ruokamo , H . 1998. KUOMA - Learning Environment - An Implementation and Evaluation of Collaborative Project Learning in the World Wide Web. (Proceedings of the IASTED International Conference.) Computers and Advanced Technology in Education (CATE ´98). May 27-30, 1998. Cancun, MEXICO, 134-137.

Lehtinen, E. 1997. Verkkopedagogiikka . Helsinki: Oy Edita Ab.

Manninen, P. 1975. Tilastotiedettä yhteiskuntatieteilijöille. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Osakeyhtiön kirjapaino.

Mäkelä, K. 1992. Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa Mäkelä, K. (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta . Helsinki: Priima-offset Ky.

Pantzar, E. 1997. Oppimisympäristöt ja tietoyhteiskunta . Teoksessa Nokelainen, P & Viteli, J. (toim.) Digitaalinen media verkoissa 1997 . Tampere: Tampereen yliopisto jäljennepalvelu.

Rahikainen, M., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Muukkonen, H, Ilomäki, L. & Tuominen, T. 1998. Peruskoulun ja lukion opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaaminen. Teoksessa Huovinen, L. (toim.) Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät. Osaraportti 3. Helsinki: Hakapaino Oy.

Sinko, M. & Lehtinen, E. 1998. Bitit ja pedagogiikka. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa. Juva: WSOY Kirjapainoyksikkö.

Tella, S. 1994 . Uusi tieto- ja viestintätekniikka avoimen oppimisympäristön kehittäjänä . Osa 1. Helsinki: Yliopistopaino.

Wonnacott, T. H. & Wonnacott, R. J. 1990 . Introductory Statistics . Canada: John Wiley & Sons.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava