Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Ympäristöverkko - ympäristökasvatusta avoimessa oppimisympäristössä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.13.4 Teoreettinen tausta ja tutkimusongelmat

Tutkimuksen teoreettinen tausta

Ympäristökasvatuksen projektissa korostettiin seitsemää oppijakeskeisen oppimisen ominaisuutta, jotka perustuvat Jonassenin ( 1995 ) esittämään listaan mielekkään oppimisen ominaisuuksista, joita Ruokamo & Pohjolainen ovat muokanneet. Oppimisen ominaisuudet ovat: konstruktiivisuus, aktiivisuus, yhteistoiminnallisuus, intentionaalisuus, kontekstuaalisuus, siirtovaikutus (transfer) ja reflektiivisyys. Huomattavaa ominaisuuksissa on se, että ne ovat keskinäisessä suhteessa olevia, toisistaan riippuvaisia ja vuorovaikutteisia. Ruokamo & Pohjolainen ovat käsitelleet tarkemmin oppijakeskeisen oppimisen ominaisuuksia tämän julkaisun luvussa I.

Ympäristökasvatuksen pilottiprojektiin liittyvässä tutkimuksessa haluttiin nostaa esille aktiivisuuteen kiinteästi liittyvä itseohjautuvuuden näkökulma, joka on tullut mukaan koulukasvatukseen juuri avointen oppimisympäristöjen kautta. Itseohjautuvuudellahan tarkoitetaan oppijan ominaisuuksia, joiden avulla hän kykenee selviytymään opiskelijan vastuuta korostavissa oppimisen puitteissa. (mm. Lehtinen 1997 .)

Mitä enemmän oppiminen tulee itseohjautuvaksi sitä enemmän oppijat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan. Vastaavasti he ovat vähemmän riippuvaisia opetuksellisesta tuesta uutta opiskellessaan ja ongelmia ratkaistessaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koulu kävisi tarpeettomaksi, kuten Illich ( 1972) esittää, vaan koululaitosta tulisi kehittää modernin teknologian varassa, suuntana yhä läheisempi kosketus elämään ( Pantzar 1997 , 116).

Itseohjautuva oppiminen on tärkeä taito tietoyhteiskunnassa. Tietoverkkojen aikakautena tähän kuuluu erityisesti tarkoituksenmukaisten tiedollisten kysymysten esittäminen, sen huomaaminen, mitä ei vielä tiedä ja tämän pohjalta tarkoituksenmukaisten tiedonhankinnan keinojen käyttö sekä löydetyn tiedon kriittinen arviointi, muokkaus ja yhdistely uusiksi rakenteiksi. Nämä taidothan joutuvat koetukselle tietoverkkoja käytettäessä. Parhaassa tapauksessa tietoverkot tarjoavat oppimisympäristön, jossa oppijat voivat itseohjautuvasti toteuttaa oppimisprosesseja itseasetettuihin tavoitteisiin pyrkien. (mm. Lehtinen 1997.)

Oppijan oppimisprosessiin sitoutuneisuuteen vaikuttaa mm. motivaatiotekijät. Cox ( 1997) esittää, että oppilaiden motivaatiota voidaan parantaa opetusteknologian avulla. Hänen mukaansa elämme aikakautta, jolloin perinteiset oppimateriaalit ja -menetelmät eivät enää kiinnosta kaikkia oppijoita, eivätkä ne edes riitä kasvavan tietomäärän ja vaatimusten maailmassa. Tällöin opetusteknologia on avainasemassa. Coxin tutkimuksen mukaan teknologian käyttäminen lisää nuorten oppijoiden opiskelun määrää ja auttaa heitä oppimaan sitä enemmän, mitä varhaisemmassa vaiheessa se integroidaan osaksi opetusta.

Sinkon & Lehtisen ( 1998 , 70) tutkimuksessa oppilaat arvioivat väitettä " olen koulutyöstäni paljon innostuneempi saadessani käyttää tietotekniikkaa ". 60 % pojista ja 30 % tytöistä oli väitteestä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Lisäksi peruskoululaiset arvioivat tietotekniikan lisäävän opiskelunsa tehokkuutta olennaisesti enemmän kuin lukiolaiset. Pääosa oppilaista halusi käyttää tietotekniikkaa enemmän koulutyönsä tukena. Pojat korostivat tietotekniikan käyttötarvettaan tyttöjä enemmän.

Uudet oppimisympäristöt tuovat mukanaan myös haasteita oppimisprosessiin opettajan ja oppijoiden roolin muuttuessa. Kun painopiste siirtyy opettamisesta oppimiseen, tiedonjaon tilalle tulee oppimisen ohjaaminen, oppijan tukeminen ja kannustaminen, jonka tavoitteena on oppijan itseohjautuvuus. Tällöin opettajasta tulee oppimisen ohjaaja, joka auttaa oppijaa saavuttamaan yksilölliset tavoitteensa. Tätä kautta oppija on myös vastuussa omasta työstään, oppimisestaan ja sen evaluaatiosta. Oppijat pääsevät uuden teknologian myötä itse hankkimaan informaatiota, jonka opettaja on perinteisesti heille antanut. Opettajan tehtävänä voidaan Tellan ( 1994 , 21) mukaan nähdä olevan oppijan itsenäisten piirteiden tukeminen, samalla kun hän ohjaa oppilaiden kehittyvää informaation käsittelytaitoa. Parhaimmillaan opettajasta voi hänen mukaansa kehittyä oppimistilanteen ohjaaja, kanssaoppija, neuvoja sekä konsultti. Tähän liittyy myös se, että opettajan vallankäyttö demokratisoituu. Ts. opettaja jakaa osan ns. entistä valtaansa oppijoille esimerkiksi antamalla heille mahdollisuuden omaehtoiseen informaationhakuun, vertailuun ja oman tietopääomansa konstruointiin. Roolimuutoksen takana ovat muutokset opettajien asenteissa uutta teknologiaa kohtaan. Roolimuutokseen saattaa liittyä myös muutosvastarintaa, jolloin opettaja haluaa pysyttäytyä ns. auktoriteetin roolissaan.

Roolimuutokseen sopeutumiseen kaivataan myös teknistä ja pedagogista tukea opettajille. Tietotekniikan innovatiivisen opetuskäytön ehtona on se, että opettajilla on riittävät tietotekniset perustaidot. Muussa tapauksessa tietoteknisten välineiden käyttöön liittyvät ongelmat hallitsevat opettajan tarkkaavaisuutta, eikä kognitiivisia resursseja jää opetuksen sisällön ja menetelmien pedagogiseen kehittämiseen. Tietotekninen asiantuntijuus on tärkeä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen asiantuntijuuden kehittymisen edellytys. (Rahikainen, Hakkarainen, Lipponen, Muukkonen, Ilomäki & Tuominen 1998 , 31; ks. myös Lehtiö 1998 , 18-19.)

Tutkimusongelmat

Tutkimuksen empiirisellä osalla on varsin pragmaattinen luonne. Ympäristöverkko edustaa modernien oppimisympäristöjen pilottiprojekteja. Tämän vuoksi Ympäristöverkon tutkimushankkeen eräs tavoite on kerätä tietoa oppimisympäristöjen jatkokehittämistä varten. Tutkimusprojektin tavoitteet ovat toki myös tieteelliset. Oppimisympäristöistä sekä oppijoiden ja opettajien kyvyistä toimia uusissa oppimisympäristöissä on tarpeellista lisätä perustietoa.

Empiirisen tutkimusaineiston kokoamisen tavoitteena oli kerätä aineisto, jonka avulla olisi mahdollista vastata seuraaviin kysymyksiin:


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava