Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Ympäristöverkko - ympäristökasvatusta avoimessa oppimisympäristössä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.13.2 Tausta ja tavoitteet

KUOMA-pilotti

ETÄKAMUn Koulun uudet oppimateriaalit (KUOMA) -pilotti käynnistyi maaliskuussa 1997. Pilotin lähtötavoitteena oli:

  1. tuottaa tietoverkkojen välityksellä tavoitettava WWW-perustainen oppimisympäristö,
  2. tuottaa multimedian keinoin opetusjaksoja ja -materiaalia erityisesti ympäristö- ja kielikoulutuksen tueksi,
  3. testata ja hyödyntää Soneran (ent. Tele) MediaNet-tuotetta etäopetuksen ja oppimateriaalituotannon välineenä,
  4. selvittää keinoja muuttaa oppimateriaalituotanto yhdeksi opetus- ja oppimistapahtuman kiinteäksi osaksi sekä
  5. kehittää opetustuotteiden jakelukanavia. ( Leinonen, Lehto & Rissanen 1998. )

Lähtötavoitteiden mukaan KUOMA-pilotin ensimmäisen vuoden aikana rakennettiin perusasteen ympäristökasvatuksen tueksi oppimisympäristö, joka löytyy osoitteesta: <URL:http://matwww.ee.tut.fi/ymparistoverkko >. Alkuperäisenä tarkoituksena oli kehittää oppimisympäristö, johon voitaisiin sijoittaa sekä ympäristökasvatuksen että venäjän kielen oppimateriaalit. Venäjän ja ympäristökasvatuksen projektit etenivät kuitenkin eri tahtia, jolloin KUOMA-ympäristöstä tuli ensisijaisesti ympäristökasvatuksen tarpeisiin räätälöity oppimisympäristö, johon venäjän opiskeluun tarkoitettujen oppimateriaalien istuttaminen oli arvioitua hankalampaa. Tämän vuoksi oppimisympäristön kehittely jakautui käytännössä kahteen osaan so. venäjän ja ympäristökasvatuksen oppimisympäristöjen kehittelyyn. ( Leinonen, Lehto & Rissanen 1998; Hämäläinen & Muhonen tässä julkaisussa . )

KUOMAn ensimmäisen vuoden aikana suoritettiin ympäristökasvatuksen oppimisympäristöllä opetuskokeiluja Tampereen kouluissa ( Leinonen, Lehto & Rissanen 1998). Toisena vuotena keskityttiin kehittämään oppimisympäristöä ensimmäisistä opetuskokeiluista saatujen parannusehdotusten pohjalta, testaamaan näitä parannuksia Tampereen kaupungin ja Ylöjärven kunnan koululaitoksissa sekä suunnittelemaan oppimisympäristön tuotteistusta. Sukuvaara käsittelee KUOMAssa kehitettyjen oppimisympäristöjen tuotteistusta tämän julkaisun artikkelissaan.

KUOMAn tutkijatyöryhmään TTKK:n Hypermedialaboratoriossa kuuluivat vuonna 1998 seuraavat henkilöt:

KUOMA-pilotin toiminnasta on tiedotettu ETÄKAMUn WWW-sivuston sisäisillä sivuilla osoitteessa: <URL:http://matwww.ee.tut.fi/kamu/sisaiset/kuoma>.

Ympäristöverkko-pilottiprojekti

Ympäristökasvatuksen pilottiprojektissa asetettiin tavoitteeksi kokeilla ja kehittää vuorovaikutteista, tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntävää ympäristökoulutusta. Pilottiprojektissa päädyttiin suunnittelemaan hypermediaperustaista oppimateriaalia pilotissa tuotettuun oppimisympäristöön, joka sai nimekseen Ympäristöverkko.

Ympäristöverkon oppimateriaalin suunnittelussa keskeisessä asemassa olivat Tampereen kaupungin koulujen ja Ylöjärven lukion opettajista koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmän esitysten pohjalta projektissa tuotettiin itse sekä koottiin valmista ympäristökoulutukseen soveltuvaa hypermediaperustaista oppimateriaalia. Ympäristöverkossa oppimateriaalituotanto kytkettiin myös osaksi opetus-oppimistapahtumaa. Oppilaiden ja opettajien työskennellessä Ympäristöverkossa, he samalla tuottavat opetus-oppimisprosessin yhteydessä uutta oppimateriaalia käyttäen tässä apunaan Ympäristöverkon tarjoamia HTML- ja Java-perustaisia työvälineitä.

Ympäristöverkossa toteutettavat opintojaksot pyrkivät tukemaan itsenäistä oppimista. Lähtökohtana oli, että ympäristökoulutuksen opintojaksossa oppilaat toteuttaisivat ryhmissä projektityön opettajien ohjauksessa sekä verkon välityksellä tapahtuvan ohjauksen tukemana. Ympäristöverkon tehtävänä on tarjota oppilaille projektityön työstämistä varten oppimateriaalia, ryhmätyön mahdollistavia työvälineitä sekä projektitöiden työstämiseen tarvittavia työvälineohjelmia.

Ympäristöverkossa oppilaat esittelevät reaaliaikaisesti projektityönsä etenemistä sekä lopullisen tuotoksen muille opintojaksoon osallistuville oppilasryhmille, opettajille ja koulun ulkopuolisille asiantuntijoille. Työskentelynsä tueksi oppija saa palautetta toisilta oppijoilta, opettajalta ja koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta Ympäristöverkon keskustelufoorumin kautta.

Yhteistyötahot

Tampereen teknillisen korkeakoulun Hypermedialaboratoriossa toteutetun KUOMA-pilotin pääyhteistyötahot olivat Tampereen kaupunki, Tampereen Teknologiakeskus Oy ja Sonera, joiden osallistumisesta pilottiin on alla lyhyt esittely.

Tampereen teknillisen korkeakoulun Hypermedialaboratorio
KUOMA-pilotti sekä siihen liittyvät opetuskokeilut ja tutkimus toteutettiin Tampereen teknillisen korkeakoulun Hypermedialaboratorion toimesta.
Tampereen kaupunki
Ympäristökasvatuksen pilottiprojektin yksi keskeisistä tavoitteista oli tuottaa Tampereen kaupungin koulutoimelle tietoverkkoympäristössä toimiva ympäristökoulutuksen opintojakso, joka voitaisiin ottaa käyttöön kouluissa projektin päättyessä. Tampereen kaupungilta mukana pilottiprojektin ohjausryhmässä olivat Ulla Liljeström ja Lauri Mäkelä .
Tampereen Teknologiakeskus Oy
Tampereen Teknologiakeskus Oy oli KUOMA-pilotin yhteistyötahona suunnittelemassa oppimisympäristöjen tuotteistamismahdollisuuksia. Tampereen Teknologiakeskus Oy:stä mukana pilottiprojektin ohjausryhmässä oli Jarkko Lumio .
Sonera
KUOMA-pilotissa testattiin ja hyödynnettiin Soneran MediaNet tuotetta. MediaNet mahdollisti digitaalisten tietoverkkomedioiden, kuten videon ja audiotiedostojen liittämisen osaksi oppimateriaalia. Soneralta mukana pilottiprojektin ohjausryhmässä olivat Jouko Laitinen ja Kristiina Uolia.
Yle
Yle antoi KUOMA-pilotille oikeudet käyttää videoitaan Ympäristöverkon Mediakeskuksessa olevan oppimateriaalin yhteydessä.
KUOMA-pilotin Ympäristöverkon pilottiprojektin ohjausryhmä
Ympäristöverkon ohjausryhmään kuului opettajia Tampereen ja Ylöjärven koululaitoksista. Yhteistyössä opettajien kanssa kehitettiin ja testattiin oppimisympäristöä. Mukana olleet opettajat olivat: Merja Anttila (Pyynikin koulu), Anneli Fagerlund (Pyynikin koulu), Kari Hatanpää (Pyynikin koulu), Sanna Jortikka (Pyynikin koulu), Jussi Kytömäki (Ylöjärven lukio), Jouko Sipari (Klassillinen koulu) ja Erja Tiihonen (Ylöjärven lukio).

Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava