Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Ympäristöverkko - ympäristökasvatusta avoimessa oppimisympäristössä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.13.1 Johdanto

Yhteiskunnan muutospaineet aiheuttavat vaateita myös koulutukselle. Yhä enemmän korostuvat oppimaan oppimisen taidot ja oppijoiden itseohjautuvuus. Tämä taas asettaa tiettyjä vaatimuksia opettajan roolille ja yleensäkin opetukselle. Ensinnäkin "perinteisessä" opettajajohtoisessa roolissa tapahtuu muutoksia. Opettajasta tulee oppimisen ohjaaja, joka tukee oppijan oppimisprosessia yksilön omista lähtökohdista käsin. Toiseksi opettaja ei pysty enää välittämään kaikkea sitä tietoa, joka on tarpeellista yhteiskunnassa, vaan oppijan on opittava oppimaan ts. hänen on opittava keinoja, joilla vastaantulevia ongelmia ratkaistaan.

Avoimet oppimisympäristöt antavat oppijoille mahdollisuuden oppijakeskeiseen oppimiseen, mutta ns. uusi tapa oppia tuo mukanaan myös haasteita oppimisympäristöjen suunnittelulle ja niiden pedagogiselle käyttöönotolle. Tekniikan asema ei saa liiaksi korostua oppimistapahtumassa, vaan jo oppimisympäristön suunnitteluvaiheessa tulisi tiedostaa, että tekniikka on vain väline, joka parhaimmillaan tukee oppimista mutta epäonnistuessaan laskee opiskelumotivaatiota. Oppimisympäristöjen toteutuksessa tekniikan ja pedagogiikan tulisi kulkea käsi kädessä.

Opettajia on myös tuettava avointen oppimisympäristöjen "haltuunotossa". Teknisen koulutuksen lisäksi opettajat tarvitsevat tietoa siitä, miten uusi väline otetaan mukaan oppimisen ohjaukseen. Usein tämä saattaa vaatia opettajalta omien asenteiden ja käytäntöjen muuttamista.

Opettajien koulutuksellisen tuen lisäksi tarvitaan myös laitteistojen ylläpidollista tukea. Koulujen resurssit huoltaa ja ylläpitää ATK-luokkiensa laitteistoja ovat rajalliset. Useimmissa kouluissa tähän tehtävään on varattu määrärahoja yhden viikkotunnin verran, mikä on täysin riittämätöntä. Ylläpidollisen tuen lisäksi koulut tarvitsisivat ylipäänsä lisää taloudellista tukea laitehankintojansa varten.

Tässä artikkelissa kuvataan Ympäristökasvatuksen tueksi rakennettua oppimisympäristöä ja ko. oppimisympäristön opetuskokeiluista saatuja tuloksia.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava