Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Kielten opiskelu multimediaohjelmiston avulla
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Lähteet

Foddy, W . 1995 . Constructing questions for interviews and questionaires. Theory and practise in social research . 3. Painos. Cambridge. Cambridge University Press.

Hirsjärvi, S . & Hurme, H. 1991 . Teemahaastattelu . 5. Painos. Helsinki. Gaudeamus.

Hirsjärvi, S ., Remes, P . & Sajavaara, P . 1997 . Tutki ja kirjoita . Helsinki. Kirjayhtymä.

Knowles, M. S. 1984 . The Adult Learner: A Neglected species. Houston: Gulf Publishing.

Miettinen T. 1997. Teleläisten kokemuksia monimuotoisesta kielikurssista ja sen opiskeluvälineistä [online]. ETÄKAMU, [viitattu 20.9.1998] Saatavilla WWW-muodossa:  <URL: http://matriisi.ee.tut.fi/kamu/sisaiset/julkaisut/raportit/tarjam1.htm >

Niemi, P . 1997. Kasvatustieteiden opiskelu monimuotoisesti pääaineopiskelijoiden ja sivuaineopiskelijoiden näkökulmista . Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Opetusministeriö . 1989. Aikuiskoulutusneuvoston muistio 23.1.1989.

Pajunen, R.. & Ylinen, K . 1997 . Opettajien ja kirjastohoitajien oman työn kehittäminen kohti mediakeskusasiantuntijuutta. Kasvatustieteen pro-gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos.

Roos, M. 1998. Tutor oppimisen ohjaajana monimuoto-opetuksessa [online]. Tampere, [viitattu 24.10.1998] Kasvatustieteen pro-gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://matriisi.ee.tut.fi/kamu/sisaiset/julkaisut/roos_mia.wpd>


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava