Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Kielten opiskelu multimediaohjelmiston avulla
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.12.7 Lopuksi

Pilottiprojekteista saatujen kokemusten valossa voidaan todeta, että oppijoiden itseohjautuvuuteen kasvaminen vaatii aikaa. Jos aikaisemmat oppimiskokemukset ovat "perinteistä" kouluoppimista, niin vastuun ottaminen omasta oppimisesta ja kehittymisestä ei tapahdu nopeasti eikä ilman ohjausta ja tukea. Niinkuin Mia Roosin pro gradu -tutkimuksen (1998) tuloksista käy ilmi, itseohjautuvuuden kehittymisen näkymiseen kuluu pitkä aika eikä lyhyen kurssin puitteissa välttämättä tule näkyviin. Erityisesti kurssin alussa olisi käytettävää aikaa ja resursseja siihen, että itsenäiset työskentelytavat tulisivat oppijoille tutuiksi ja tätä kautta osaksi heidän oppimisprosessiaan.

Soneran pilottiprojektin opettaja oli myös sitä mieltä, että asiaan on paneuduttava nimenomaan kurssin alussa. Opettajan kanssa käydyssä keskustelussa nousi esiin myös se, ettei kurssilla käytetty materiaali ja oppijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat välttämättä kohdanneet. Tämä johtui osittain siitä, että kurssilla käytettävä materiaali valittiin jo ennenkuin kurssi oli alkanut. Olisikin varmasti aiheellista pohtia kurssin oppimistavoitteita ensin ja sen jälkeen etsiä sopivaa materiaali käytettäväksi.

Soneran pilottiprojetissa Promentor-ohjelmistoa käytettiin osana monimuoto-opetusta, jolloin ohjelmisto ei toiminut ainoana välineenä. Ohjelmiston tavoitteena ei ollut kokonaisvaltaisuus kielen oppimisen välineenä, vaan pikemminkin toimia apuna ja lisänä lähiopetuksen ohella. Opettaja/tutor oli edelleen merkittävässä roolissa. Muilla kursseilla ohjelmiston merkitys koko oppimisprosessia ajatellen oli merkittävämpi, tosin Kotkan opistossa osalla kursseista myös opettaja oli aktiivisesti mukana. Mitä enemmän kurssilaiset käyttävät ohjelmistoa ainoastaan itseopiskelun välineenä, sitä paremmin tulisi huomioida riittävä ohjeistus aloitettaessa sekä mahdollisuus ottaa tarvittaessa yhteyttä opettajaan, tutoriin, tekniseen tutoriin tai muihin oppijoihin.

Kaakonseudun kyselyssä oppijat kertoivat siitä, kuinka he haluaisivat kehittää ohjelmistoa. Kaksi opiskelijaa ehdotti aihepiirien laajentamista oppimisympäristössä. He kokivat aihepiirit turhan suppeiksi. Yksi opiskelijoista totesi näin: "Pitäisi olla mahdollisimman paljon eri ympäristöissä tapahtuvia keskusteluja ja seikkailuja, sillä monipuolisuus on tärkeää." Monipuolisuuden kautta saadaankin oppijoille enemmän mahdollisuuksia soveltaa tietoa juuri omaan tilanteeseensa, sillä aikuisopiskelijoiden elämäntilanteet ja taustat vaihtelevat paljon.

Kotkan opistossa Promentorin materiaali oli laajassa käytössä. Se on tulosten valossa muodostunut luontevaksi osaksi opiston monipuolista kielten koulutustarjontaa. Koska kursseja on monia, tulisi huomiota kiinnittää kurssilaisten alkutason testaukseen, jotta jokaisella olisi mahdollisuus opiskeluun haastavassa ja virikkeellisessä ympäristössä. Myöskään ohjeistukseen ja tukeen ohjelmiston käytössä ei koskaan voida kiinnittää liikaa huomiota.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava