Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Kielten opiskelu multimediaohjelmiston avulla
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.12.4 Tutkimusmenetelmä

Arviointitutkimuksen suorittamisessa käytettiin kyselylomaketta. Oppijoilta kerättiin tietoa lomakekyselyllä, jolla on samanlaisia etuja ja ongelmia kuin lomakehaastattelulla. Vaikka lomake on yleensä helppo käsitellä ja analysoida, valitut käsitteet ja vaihtoehdot saattavat heijastaa enemmän tutkijan kuin tutkittavien maailmaa (vrt. Hirsjärvi & Hurme 1991, 29). Lomakekyselyn merkityssisällön on siksi oltava mahdollisimman tarkka ja ymmärrettävä sekä tutkijalle että tutkittavalle. Lomakkeiden laatimisessa hyödynnettiin ETÄKAMUn kehittämää arviointirunkoa (luku I, Ruokamo & Pohjolainen), joka pyrkii ottamaan huomioon sekä opettajan että oppijan näkemykset oppimisympäristöä arvioitaessa. Tutkimuksessa käytetyt lomakkeet täyttivät mielestämme niille asetut tavoitteet.

Kyselytutkimuksen etuna pidetään sitä, että sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto ja siinä voidaan kysyä monia asioita. Jos lomake on suunniteltu huolellisesti, aineisto voidaan käsitellä tehokkaasti tallennettuun muotoon, ja se voidaan analysoida tietokoneiden avulla. Aikataulu ja kustannukset voidaan myös arvioida melko tarkasti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997 , 191.)

Lomakekysely ei välttämättä anna mahdollisuutta yksilön ajatteluun, kielen tai tunteiden ilmaisulle jos kysymykset ovat pelkästään monivalintakysymyksiä. Tämän vuoksi kyselyssä on käytetty myös avoimia kysymyksiä, jotta vastaajilla on mahdollisuus tarkentaa vastauksiaan. Avoimien kysymysten etu on siinä, että ne sallivat vastaajan ilmaista itseään. Niiden avulla on mahdollista tunnistaa esimerkiksi motivaatioon liittyviä seikkoja ja vastaajan viitekehyksiä. (Foddy 1995 , 128.)


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava