Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Viestinnän opiskelijat verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

Lähteet

Alasuutari, P. 1993. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Ek, J. & Lilja, A. 1994. Opi multimediaa helposti. Vantaa: Pagina.

Ekholm, K. & Oesch, K. 1993. Hypermedia. Keuruu: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Hein, R. & Larna, R. 1992. Lähellä, kaukana, yksin, yhdessä - näkökulmia monimuoto-opetukseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Holmberg, B. 1981. Status and Trends of Distance Education. London: Kogan Page Limited.

Kajanto, A. (toim.) 1993. Aikuisten oppimisen uudet muodot. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Lockwood, F. 1994. Materials Production in Open and Distance Learning. Newcastle: Athenaeum Press Ltd.

Meisalo, V. & Lavonen J. 1995. Näytön edessä, Tieto- ja viestintätekniikka opettajankoulutuksessa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Studia Paedagogica 9. Helsinki.

Nokelainen, P. & Viteli, J. (toim.) 1996. Digitaalinen media verkoissa 1996. Tampere: Tampereen yliopiston Jäljennepalvelu.

Oinonen, P., Rantala, I. & Vakkilainen, P. 1995. Telemaattisia yhteyksiä. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Parer, M. S. 1992. Developing Open Learning Courses. Centre for Distance Learning, Monash University College Gippsland, Churchill Victoria Australia.

Paulsen, M. & Ljoså, E. (Eds.) 1993. Selected Articles on Policy, Research and Evaluation in Distance Education. Bekkestua: SEFU/NKI Forlaget.

Pohjonen, J., Collan, S., Kari, J. & Karjalainen, M. 1995. Teknologia koulutuksessa. Juva: WSOY.

Smith, D., Boyd, R. & Scott, A. 1996. VRML & 3 D. Espoo: Suomen Atk-kustannus Oy.

Suonperä, M. 1993. Televiestintää hyödyntävä oppimisympäristö. Hämeenlinna: Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Tella, S. 1992. Virtuaalikoulun lähtökohdista ja ominaisuuksista. Teoksessa: Tella, S. (toim.) Joustava ja laaja-alainen opettaja. H elsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 100, 158-171.

Tella, S. 1994. Uusi tieto- ja viestintätekniikka avoimen oppimisympäristön kehittäjänä. Osa 2. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 133. Helsinki.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava