Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Viestinnän opiskelijat verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.11.7 Pohdinta ja johtopäätökset

Tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden - ja myös opettajien - mielipiteitä uudesta Internet-pohjaisesta kurssista ja opiskelemisesta sen avulla. Haluttiin selvittää opiskelijoiden valmiuksia tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttöön, heidän mielipiteitään kurssin tekniikasta ja sisällöstä sekä erityisesti sitä, minkälaisiksi yhteistyö, interaktiivisuus ja riippumattomuus/riippuvuus ajasta ja paikasta koetaan.

Kokonaisuutena opiskelijoiden suhtautuminen uudenlaiseen opiskeluun oli jopa yllättävän positiivista. Kurssin oppimateriaaleja pidettiin vastaajien keskuudessa lähes yksimielisesti hyvinä sekä tekniikan että sisällön osalta ja vaikutelmia muutenkin myönteisinä. Kurssia suunniteltaessa uutta tekniikkaa oli otettu käyttöön tarkkaan harkiten ja pienin askelin, sillä tiedettiin tekniikan asettamat rajoitukset. Tämä osoittautuikin oikeaksi ratkaisuksi. Yhteydenpitovälineenä sähköposti muodosti toimivan sekä keskeisen osan, mutta opiskelijat vierastivat aluksi uutuutena mukaan otettua keskusteluryhmää, joka kuitenkin kurssin edetessä alettiin mieltää käyttökelpoiseksi. Verkossa oleva materiaali oli toteutukseltaan varsin vaatimaton, mutta silti opiskelijat antoivat siitä positiivisia lausuntoja. Saattaa myös olla, että materiaalin sisältäessä vain perusasioita ilman erikoisia multimedialla aikaansaatuja tehosteita, opiskelijat pystyivät käyttämään sitä paremmin hyödyksi.

Opiskelijoiden lähtötilanne oli tekniikan osaamisen ja tietoliikenneyhteyksien suhteen huonompi kuin kurssin järjestäjät etukäteen olettivat. Tietotekniikan ja Internetin käyttäjinä noin kolmasosa vastanneista ilmoitti olevansa aloittelijoita kurssin alkaessa ja monet kertoivat hakeutuneensa kurssille oppiakseen Internetin käyttöä. Toisaalta vastauksista ilmenee, että tietotekniikan vähäinen osaaminen ei kuitenkaan suuremmin haitannut opintoja, suurimmat vastoinkäymiset koettiin tietoverkkojen tekniikan toimivuuden kanssa. Opiskelijoiden lähtötaso seuraavilla kursseilla tulisikin tarkastaa tietoteknisten taitojen suhteen ja mahdollisesti saattaa lisäkoulutuksella yhteneväksi. Myös tutoreiden lähtötilannetta voitaisiin helpottaa ennen kurssia tapahtuvalla runsaammalla yhteydenpidolla ja lisäinformaatiolla.

Opiskelijoista vain muutama ilmoitti alkukyselyssä voivansa vaivatta käyttää verkkoyhteyksiä kotoa tai työpaikalta. Verkkotyöskentely oli kuitenkin mahdollista opistojen tietokoneilta ja opistojen verkoista. Varsinkin alussa työskentelyä vaikeuttivat tekniset ongelmat, tietoliikenne saattoi olla hidasta, keskusteluryhmiin osallistuminen saattoi olla estynyt opistojen tietoliikenteen suojauksen (palomuurin) takia ja käyttäjätunnusten muoto aiheutti aluksi hankaluuksia.

Vuorovaikutus opettajan kanssa, riittävä palaute ja nopea palautteen saanti koettiin hyväksi ja hyvin toimivaksi. Sitä vastoin toisten kurssilaisten kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen koettiin toimivan huonosti, tyytymättömiä oltiin verkossa tapahtuneeseen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Syitä lienee ollut niin tekniikassa kuin inhimillisellä puolellakin.

Vuorovaikutuksen lisäksi toivottiin enemmän palautetta, lisää kirjallisuusviitteitä ja selkeämpiä tehtäviä. Kurssissa kerrottiin olevan vaikeatajuisia osia, joihin kaivattiin selventäviä kirjallisuusviitteitä. Opettajan/tutorin toiveena oli useamman keskustelufoorumin perustaminen eri aiheista.

Riippumattomuuden ajasta ja paikasta ilmoittivat toteutuneen ne opiskelijat, joilla oli käytettävissään tietokone ja verkkoyhteys. Opistojen koneilta työskentelevät arvioivat riippumattomuuden ajasta yleensä toteutuneen, jos atk-luokkaan oli pääsy myös virka-ajan ulkopuolella. Kotikoneiden ja tietoliikenneyhteyksien puute näkyi rajoittavana tekijänä sekä uudenmuotoiseen opiskeluun osallistuneiden määrässä että mielipiteissä opiskelun helppoudesta.

Kokonaisuutena näyttää tutkimuksen mukaan siltä, että sekä uudella menetelmällä opiskelleet opiskelijat että opettajat/tutorit kokivat kurssin onnistuneen pääosaltaan hyvin. Huomautukset ja toivomukset kohdistuivat lähinnä tekniikan toimivuuteen sekä opiskelijoiden keskeiseen yhteydenpitoon.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava