Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Viestinnän opiskelijat verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.11.6 Tulokset

Opiskelijoiden ensivaikutelmat vaihtelivat positiivisesta kamalaan. Näissä vastauksissa tuli esille, että teksti koettiin monimutkaiseksi. Vastauksista ei selviä, liittyikö monimutkaisuus varsinaisesti tähän opiskelutapaan vaiko yliopisto-opiskeluun yleensä. Jo tässä vaiheessa kurssia yksi opiskelija mainitsi motivoivasta palautteen saannista. Ajasta ja paikasta riippumattomuuden tarve tuli esille myös.

"Vaikuttaa kivalta, joskin olen ollut aika laiska tehtävien suhteen/kiireinen, joten olen vasta tutustunut tehtäviin/tehtävämateriaaliin."

"Kamala. Tenteissä aivan liikaa kirjoja ja ne internet-tehtävät ... "

"Vaikuttaa helpolta ja mielenkiintoiselta, myös palaute on ollut mukavaa ja motivoivaa. Mutta kuten sanoin, olen monesti miettinyt, ketä hyödyttää tekstin monimutkaisuus? Miksei asioita voi sanoa yksinkertaisesti?"

"Pidän siitä, että saan tehdä tehtäviä silloin, kun haluan ja palauttaa ne silloin, kun haluan. Toivoisin kuitenkin, että tehtävänannon yhteydessä olisi mainittu Internetin linkkien lisäksi myös kirjallisuutta, josta voisi hankkia lisätietoja."

"En saa oikein palautettua itseäni koneen ääreen, on jotenkin epämääräinen olo eikä oikein tiedä, että mitä minulta halutaan. Luulen, että nämä johtuvat kuitenkin vähäisestä internetin käytöstäni ja vielä enemmän siitä, etten ole ennen suorittanut/opiskellut yliopistoarvosanoja. Tämä on kuitenkin haaste!"

"Pidän siitä, että saan tehdä tehtäviä silloin, kun haluan ja palauttaa ne silloin, kun haluan."

Opettajien/tutorien arviot kurssista vaihtelivat kuten opiskelijoidenkin arviot. Yksi opettaja arvioi kurssia: "Ensivaikutelma on ihan mukava". Toinen taas piti kurssia rankkana ja vaikeatajuisena, kuten myös jotkut opiskelijat sitä arvioivat. Johtopäätöksenä voitaneen esittää, että verkkomateriaalissa on vaikeatajuisia osia, joihin kaivattaisiin selventäviä kirjallisuusviitteitä.

"Olen selaillut kurssia, vieraillut keskusteluryhmässä: perehtynyt sieltä täältä. Ensivaikutelma on ihan mukava."

"Kurssi on vaikeatajuinen. Olen joutunut selittämään esimerkiksi marxilaisen analyysin."

"Rankkaa teoriaa."

"Tietyt tekniset ongelmat yllättivät (keskusteluryhmä). Muuten on vastannut odotuksia."

Hyvältä tuntuvia, ärsyttäviä, yllättäviä tai epäonnistuneita asioita

Positiivisina asioina nähtiin tekninen toteutus, tekniikan käytön helppous, materiaalin saannin helppous, sivujen tiivis sisältö, oman pohdinnan osuus, pikainen palaute ja kurssi koettiin hyväksi myös kokonaisuudessaan. Negatiivisia kokemuksia olivat tekstin suomentaminen, moniselitteiset kysymykset, tehtävien paljous ja audio-osuudet. Suuren ryhmän opettaminen pelkän audion välityksellä, ilman muuta kontaktia, on luonnollisesti haaste sekä opettajalle että opiskelijoille. Työskentelyn tapahtuessa pääosin opistojen atk-luokissa oli ongelmia myös työtiloihin pääsyn kanssa.

"Netti-opiskelu tuntui hyvältä, koska kaiken materiaalin pystyi hankkimaan istuen mukavasti tietokoneen ääressä."

"Kaikki yllätti ärsyttävyydellään, eikä mikään tuntunut hyvältä, paitsi ehkä Wiio."

"Sivujen tiivis sisältö tuntui hyvältä, samoin pakottaminen omaan pohdintaan."

"Juuri tekstin "suomentaminen" ärsyttää. Pikainen palaute on tosi hyvä juttu, ei tarvitse jännittää "tuloksia" viikkokausia. Epäonnistumista en ole kokenut ollenkaan."

"Selkeä rakenne tuntui hyvältä: näki heti alussa, mitä missäkin käsitellään. Ärsyttävää oli ensimmäisellä kerralla, kun kaikki linkit eivät toimineet, mutta siitäkin ongelmasta selvittiin."

Mitä voitaisiin tehdä toisin?

Useat opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssiin. Merkittäviä parannusehdotuksiakin löytyi: toivottiin enemmän palautetta ja elävää keskustelua, lisää kirjallisuusviitteitä, selkeämpiä tehtäviä ja vähemmän lukemista. Audioluennoista esitettiin voimakas mielipide: "Audioluennot, turhia ja kuolettavia" . Keskusteluryhmän olemus ja tarkoitus oli joillekin opiskelijoille epäselvä ainakin vielä kurssin alkaessa.

"Mielestäni kurssi on toiminut hyvin ainakin omien tarpeitteni suhteen. Kuten aiemmin mainitsinkin, kaipaan kuitenkin viitteitä kirjallisuuteen, josta voisi hankkia itsenäisesti lisätietoja käsiteltävistä asioista."

"Selkeyttä tehtäviin ja huomattavasti vähemmän lukemista. Kirjat ovat pääsisällöltään samanlaisia (esim. Åberg ja Wiio), joten miksi lukea kaikki."

"Mikä keskusteluryhmän tarkoitus loppujen lopuksi on? Kävijöitä on vähän ja itse keskustelu ei kovin mielekästä ... "

Vastauksissa oli mielenkiintoista se, että niissä toivottiin lisää elävää keskustelua ja samanaikaisesti keskusteluryhmän olemus sekä tarkoitus olivat epäselviä. Näyttää siltä, että keskusteluryhmää ei koettu elävän keskustelun kanavaksi tai sitä ei osattu käyttää. Viimeksi mainittua syytä puoltaa se havainto, että keskusteluryhmän käyttö tässä vaiheessa kurssia oli vähäistä, johon vastauksissakin viitataan.

Opettajien ja tutoreiden valmennus uuteen kurssiin näyttää jääneen vaillinaiseksi. Tässä asiassa kurssin järjestäjät ilmeisesti olettivat opettajien/tutoreiden sekä opiskelijoiden valmiuksien olevan paremmat kuin ne todellisuudessa olivat. Tästä herää myös kysymys, oliko tutoreiden aikaa varattu liikaa johonkin muuhun tehtävään vai olisiko kurssin järjestelyissä pitänyt suunnitella käytettäväksi tutorointia enemmän.

"Lyhyt orientointi opettajille olisi paikallaan. Toisaalta opetuksessa pitäisi varata aikaa kurssin tutorointiin."

"Kurssia kannattaa varmasti edelleen kehittää, mutta suunta riippuu opiskelija- ja opettajapalautteesta."

Kurssilla kohdattuja vaikeuksia

Teknisistä ongelmista mainitaan ääkkösongelma, pieniä ongelmia oman koneen kanssa ja varmuuskopion puute. Vain muutamalla oppilaalla oli kotoa Internet-yhteys ja opistojen yhteydetkin olivat hitaita. Eräs opiskelija mainitsi sen usein esiintyvän toteamuksen, että tietokoneen ruudulta on vaikea hahmottaa kokonaisuuksia. Kirjallisuusviitteitä toivottiin lisää ja osaa linkkien aineistosta pidettiin vaikeana. Useat opiskelijat eivät vastausten mukaan kokeneet opiskelussaan varsinaisia vaikeuksia. Vastauksista ilmeni sen sijaan useita väsymykseen tai haluttomuuteen liittyviä seikkoja, kuten: "En jaksa lukea tarpeeksi" ja "Saada itseni koneen ääreen tekemään etätehtäviä". Nämä vastaukset olivat siinä mielessä merkittäviä, että oppimisympäristö ei pystynyt innostamaan ja motivoimaan opiskelijaa siten, että hän olisi halunnut aktiivisesti suorittaa oppimistehtävänsä. Nyt hän tunsi tehtävien suorittamisen velvollisuudekseen, jolloin työ tuntui raskaalta.

"Suurimmat vaikeudet ovat itse tehtävien vastauksissa (niiden vastausten sisällössä) ei tekniikassa."

"Jostain ... no joo, teknisiä ongelmia skandinaavisten kirjaimien kanssa. Ruudulta on hankala hahmottaa kokonaisuuksia. Vähäinen internetin käyttökokemus haittaa tai oikeastaan vaikuttaa."

"Edelleenkin; miksei tehtävien mukana tulevassa materiaalissa anneta vinkkejä KIRJOISTA, joista saa lisätietoja? Internet-kurssin ongelmana on se, ettei kaikilla ole esim. kotona Netiä, eikä koulussakaan viitsisi yötä myöten etsiä tietoja Netistä. Olisi helpompi tutkia alan kirjallisuutta kotona lisätietojen saamiseksi."

"Suurin osa kurssin linkkien aineistosta on englanninkielistä tekstiä ja mielestäni todella vaikeaa, (vaikken ole kovin huono kielissä). Olen ihmetellyt, odotetaanko meidän todella lukevan ja ymmärtävän ne?"

"Hukkasin yhden disketin ja menetin yhden oppimistehtävän."

"En ole kohdannut vaikeuksia, mutta en ole myöskään yrittänyt suorittaa kurssia, vain tutustua siihen."

"Opiskelijoiden odotukset eivät kohtaa sisällön antia."

Riippumattomuus ajasta ja paikasta

Kun tietokoneet ja verkko olivat käytettävissä, vastasivat opiskelijat riippumattomuuden ajasta ja paikasta toteutuneen. Tällä kurssilla useat opiskelijat pystyivät käyttämään opistojensa verkkoyhteyksiä ja tietokoneita, jolloin vain paikka oli sitova. Jos atk-luokka oli käytettävissä myös virka-ajan ulkopuolella, oli tilanne opistolla asuville suhteellisen hyvä. Tosiasia kuitenkin oli, että vain pienellä osalla opiskelijoista oli käytettävissään verkkoyhteydet kotoa. Kotiyhteydet oli toteutettu hitailla puhelinlinjoilla modeemin avulla, joten niiden nopeus ja laatu ei vastannut opistojen verkkoja. Palautteen nopeuteen kiinnitettiin näissäkin vastauksissa huomiota.

"No tehtäviä voi tehdä ja palauttaa vaikka yömyöhällä, opettaja tosin voisi antaa palautetta useammin kuin 2 x viikossa."

"Kyllä todellakin. Paikka on tietysti kyllä aika sitova vielä, koska monellakaan ei ole kotona verkossa olevaa tietokonetta, mutta ajan riippumattomuus on kyllä toteutunut. Meillä on omat avaimet opistolle, joten atk-luokassa voi puuhailla kunnes hälyt menevät päälle."

"Ihan hyvin. Tehtävät voi tehdä minä vuorokaudenaikana tahansa ja vaikka kännissä."

"Toki aikaisempaa paremmin, mutta ei voi puhua riippumattomuudesta. Yöaika on pois pelistä."

"Kotonani ei ole internet-yhteyttä, enkä asu opistolla, joten olen todella 'riippuvainen' ajasta ja paikasta."

Opettajien tilanne kotikoneiden ja verkkojen suhteen oli suunnilleen samanlainen:

"Kyllä se on mielestäni hyvin toteutunut. Siis riippumattomuus ajasta. Jos olisi kotikoneessa/kannettavassa Internet-yhteys niin myös riippumattomuus paikasta toteutuisi."

"Paikan suhteen olen sidottu työpaikkaani, koska kotona minulla ei ole internet-yhteyksiä. Riippumattomuus ajasta toimii hyvin. Riippumattomuus on varmasti yksilöllistä."


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava