Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Viestinnän opiskelijat verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.11.5 Lähestymistapa ja menetelmät

Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena. Siinä käytettiin induktiivista lähestymistapaa, jossa hankittua aineistoa pyrittiin tulkitsemaan teorian ja aikaisemman tietämyksen perusteella ( Alasuutari 1993 ). Laadulliseen tutkimukseen päädyttiin siksi, että tutkimusongelmat eivät olleet selkeästi kvantitatiivisesti mitattavia ja havaintoaineisto oli niin suppea, että matemaattisten ja tilastollisten menetelmien käyttö ei olisi antanut siitä oikeaa kuvaa.

Koska koko opiskelijamäärä oli suhteellisen pieni, 40 opiskelijaa, lähetettiin heille kaikille kyselylomakkeet opiskelun alettua. Samanlaiset kyselylomakkeet lähetettiin opettajille (5 opettajaa tai vastaavaa). Internet-perusteisen kurssin suoritti läpi 22 opiskelijaa, joille lähetettiin loppukyselylomakkeet. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla, keskusteluryhmän mielipiteenvaihtoa seuraamalla ja opettajien haastatteluilla.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava