Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Viestinnän opiskelijat verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.11 Viestinnän opiskelijat verkossa

Pentti Vertanen, Auli Posti

pentti.vertanen@helsinki.fi,auli.posti@helsinki.fi

Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskus, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus

Saimaankatu 11, 15140 LAHTI

Tämä artikkeli käsittelee Helsingin yliopiston avoimen yliopiston Internet-pohjaisen viestinnän kurssin arviointia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen valmius opiskelijoilla oli ottaa vastaan uusia työvälineitä monimuoto-opiskelussa. Siinä selvitettiin opiskelijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, mitä he etukäteen odottivat uudenlaiselta oppimisympäristöltä ja opiskelun kestäessä seurattiin vastaavasti, miten he kokivat odotustensa toteutuneen. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla, keskusteluryhmän mielipiteenvaihtoa seuraamalla ja opettajien haastatteluilla.

Uudella menetelmällä opiskelleet opiskelijat sekä opettajat ja tutorit kokivat kurssin onnistuneen pääosaltaan hyvin. Huomautukset ja toivomukset kohdistuivat lähinnä tekniikan toimivuuteen sekä opiskelijoiden keskeiseen yhteydenpitoon. Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden lähtötaso ennen kurssia tulisi tarkastaa tietoteknisten taitojen suhteen ja mahdollisesti saattaa lisäkoulutuksella yhteneväksi. Myös tutoreiden ja opettajien tietotekniseen osaamiseen tulisi kiinnittää huomiota, jotta verkko-oppimisympäristön tarjoamia mahdollisuuksia pystyttäisiin hyödyntämään tehokkaasti. Keskustelufoorumit olisi hyvä sitoa tiukemmin opiskeltavaan asiaan ja opiskelijoiden tulisi olla tietoisia siitä, että keskusteluihin osallistuminen on olennainen osa oppimista.

Tekniikan kehitys kulkee niin nopeasti, että tutkimuksen tekoaikanakin alueella tapahtui merkittäviä kehitysaskelia. Jos tänä päivänä aloitettaisiin vastaava kokeilu, olisi siihen mahdollista ottaa huomattavasti nyt käytettyjä monipuolisempia yhteydenpitovälineitä. Kun tunnetaan vuorovaikutuksen suuri merkitys etäopiskelulle, voidaan tulevaisuudelta odottaa mahdollisuuksia, jotka auttavat opiskelijaa yhä paremmin suoriutumaan tehtävistään.

2.11.1 Johdanto

2.11.2 Tausta ja tavoitteet

2.11.3 Viitekehys ja tutkimusongelmat

2.11.4 Käytetty tietotekniikka

2.11.5 Lähestymistapa ja menetelmät

2.11.6 Tulokset

2.11.7 Pohdinta ja johtopäätökset

2.11.8 Lopuksi

Lähteet


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava