Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Oppimisen ohjaus tietoverkkoja hyödyntävässä etäopetuksessa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Lähteet

Ahonen M., Mäki-Komsi S. & Pajunen R. 1998 . Tietoverkot osana avoimia oppimisympäristöjä. Teoksessa Sallila Pekka & Vaherva Tapio (toim.) Arkipäivän Oppiminen Aikuiskasvatuksen 39. Vuosikirja. BTJ Kirjastopalvelu Oy, Helsinki

Lehtinen E. 1992 . Opiskelun ohjaaminen . Teoksessa Ekola Jorma (toim.) Johdatusta ammattikorkeakoulupedagogiikkaan. WSOY. Juva

Lehtinen E. & Jokinen T. 1996 . Tutor-itsenäistyvän oppijan ohjaaja . Atena kustannus. WSOY. Juva.

Raivola R. 1996 . Elinikäinen oppiminen [on line]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.freenet.fi/eok/julkituotu/raivola>


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava