Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Oppimisen ohjaus tietoverkkoja hyödyntävässä etäopetuksessa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.10.5 Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksellisena tavoitteena pilotissa oli sekä pedagoginen että tekninen arviointi. ETÄKAMUn tutkija oli mukana kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa, joten arviointia suoritettiin koko prosessin ajan tutkijan toimesta. Varsinainen arviointi toteutettiin kyselylomakkeella sekä keskustelemalla pilottiin osallistuneiden oppijoiden, suunnittelijoiden ja opettajien kanssa. Lomakkeiden sekä kyselyiden suunnittelussa hyödynnettiin soveltuvin osin ETÄKAMUssa kehitettyä pedagogista arviointirunkoa, jossa taustalla on oppimisen seitsemän ominaisuutta. Myös tekninen arviointirunko pyrittiin ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Pelkän kyselylomakkeen käyttö ei välttämättä anna mahdollisuutta laajoihin perusteluihin. Tämän vuoksi keskustelut kurssilaisten, opettajien ja suunnittelijoiden kanssa nähtiin tarkoituksenmukaisina aineiston keruun kannalta.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava