Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Oppimisen ohjaus tietoverkkoja hyödyntävässä etäopetuksessa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.10.4 Oppimisympäristön kuvaus

Kasvatus-pilotin kokeilut toteutettiin kurssien muodossa Kaakonseudun oppimiskeskuksessa, Kaakkoisen Keski-Suomen alueella vuosina 1996-1997 sekä kevään 1998 aikana. Tässä artikkelissa keskitytään pääasiassa kevään 1998 aikana toteutettuun kurssiin ja käydään lyhyesti läpi aikaisemman kurssin pohjalta nousseet kehittämisajatukset.

1996-1997 kurssin kokemukset

Ensimmäisen Aikuinen Oppijana -kurssin tavoitteena oli rakentaa osallistujille oma henkilökohtainen kehittämissuunnitelma ja antaa monimuotoiset valmiudet oman itsensä kehittämiseen. Tavoitteeksi kurssille asetettiin, että oppijat tutustuvat videoneuvottelun avulla toteutettuun opetukseen, tutustuvat oppimateriaaliin Internetin kautta, hyödyntävät sähköpostia ja Internetiä, tarkastelevat omia oppimislähteitä ja liittävät ne osaksi omaa työtä ja opiskelua sekä harjoittelevat käytännössä verkostotyöskentelyä. Tämän ensimmäisen kurssin pohjalta nousseita kehittämiskohteita olivat:

Keväällä 1998 toteutettu kurssi

Vuoden 1996-1997 Aikuinen Oppijana -kurssin kehittämisajatukset pyrittiin ottamaan huomioon mahdollisimman kattavasti uutta kokonaisuutta suunniteltaessa.

Kurssin suunnittelun taustalla vaikuttavat asiat

Kaakonseutu koostuu viidestä pienestä kunnasta Jyväskylästä kaakkoon päin (Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka ja Toivakka). Nämä kunnat ovat lähteneet kehittämään mm. alueensa yrittäjyyttä, jotta voisivat tarjota hyvän ja kilpailukykyisen vaihtoehdon isommille kaupungeille. Prosessissa on nähty tärkeänä yrittäjien elinikäisten oppimisvalmiuksien kehittyminen.

Aikuinen Oppijana -kurssia lähdettiin suunnittelemaan em. lähtökohtien pohjalta. Kurssilaiset olivat varsinaisesti mukana kahdella eri yrittäjäkurssilla ja heille tarjottiin mahdollisuutta niiden ohella osallistua Aikuinen Oppijana -kurssille. Osallistuminen oli siis vapaaehtoista. Kurssille suunniteltiin alunperin viisi jaksoa, mutta varsinaisten kurssien aikataulujen vuoksi jaksoja toteutettiin kolme.

Kurssin opintojaksot ja aikataulu

Aikuinen Oppijana -kurssille oli ilmoittautunut 21 oppijaa. Ensimmäinen jakso pidettiin videoneuvotteluna 13. tammikuuta 1998. Aiheena oli Aikuinen oppijana ja elinikäinen oppiminen. Luennoitsijana toimi KL Esa Poikela Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitokselta. Ensimmäisellä jaksolla oppijoille esiteltiin myös kurssin tavoitteet ja toimintatavat. Kurssilaisille kerrottiin myös, että kurssin aikana pilotoidaan erilaisia etä- ja monimuoto-opetuksen työkaluja; videoneuvottelua, Verkko-Paja -ryhmätyöohjelmistoa sekä Verkko-Tutor-ohjausmateriaalia. Videoneuvottelun kesto oli noin puolitoista tuntia ja se toteutettiin Kaakonseudun oppimiskeskuksen ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen välillä. Yhteyksiä oli Tampereen päässä hoitamassa suunnittelija Mikko Ahonen ja Kaakonseudun oppimiskeskuksessa Rauno Utriainen.

Toisen, 27. tammikuuta pidetyn, jakson pääaiheena oli Tiimit ja oppiva organisaatio sekä tutustuminen Verkko-Paja -ryhmätyöohjelmistoon sekä Verkko-Tutoriin. Luento-osuus pidettiin tällä kertaa lähiopetuksena, luennoitsijana toimi Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitokselta KT Tapio Vaherva. Oppijoita ei tällä lähijaksolla ollut mukana kuin kuusi. Luento-osuuden jälkeen oppijoille esiteltiin Verkko-Paja -ryhmätyöohjelmiston toiminta ja periaatteet. Oppijoilla ei ollut käytössä omia koneita, joten esitteleminen tapahtui tutkijan välityksellä yhdellä koneella. Tämän jälkeen oppijat harjoittelivat itse Verkko-Pajan käyttöä tutkijan opastuksella. Suurella osalla oppijoista ei ollut mahdollista harjoitella käyttöä tämän jälkeen muualla kuin oppimiskeskuksissa, koska heillä ei ollut käytössään Internet-yhteyksillä varustettuja tietokoneita.

Kolmannen jakson teemana oli Tiedonhankinta Internetistä, jossa käsiteltiin Internetin ja WWW:n perusteita sekä erilaisia hakumenetelmiä. Tämän osuuden toteutuksesta oli vastuussa ETÄKAMUn tutkija. Luento-osuuden jälkeen oppijat harjoittelivat kahdella koneella erilaisia tiedonhakuja tutkijan opastuksella.

Kurssilla testatut välineet

Kurssilla testattiin kahta Internetissä toimivaa oppimisen ohjaus -välinettä; Verkko-Pajaa ja Verkko-Tutoria. Tämän lisäksi testattiin videoneuvottelua etäopetuksen välineenä.

Verkko-Paja

Verkko-Paja on Internetin kautta toimiva ryhmätyöohjelmisto. Ohjelmistosta löytyy työkaluja materiaalin siirtämiseen ja niiden yhdessä työstämiseen, keskusteluun keskusteluryhmätyökalun (ei- reaaliaikainen) tai ryhmäpostituksen avulla, sekä materiaalin laajentamiseen WWW-sivuihin linkkien lisäystyökalun kautta. Myös ilmoitustauluosaa on mahdollisuus muokata.

Aikuinen Oppijana -kurssille perustettiin Verkko-Pajaan oma ryhmä, jonne toimitettiin jaksojen jälkeen oppimateriaali. Keskusteluryhmässä oli tilaisuus käydä keskustelua sisältöihin ja oppimiseen liittyen. Allaolevassa kuvassa (»KUVIO 31.) on esitelty Aikuinen Oppijana -kurssin ryhmä Verkko-Pajassa.


KUVIO 31. Aikuinen Oppijana ryhmä

Vasemmalla kuvassa erottuvat käytössä olleet työkalut, jotka olivat käyttäjille: lisää resurssi, poista resurssi. Oikea puoli jakaantuu kahteen osaan, ilmoitustauluun ja linkkeihin. Linkkeinä näkyivät lisäksi seuraavat työkalut: Archive -tiedostonsiirtotyökalu sekä Virtual Forum -keskustelutyökalu. Linkkeinä olivat mm. osa lähiopetusjaksoilla käytetyistä oppimateriaaleista, Verkko-Tutor ja aiheisiin liittyviä WWW-sivuja sekä yhteystietoja. Verkko-Paja toimii Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen sisäisellä palvelimella, johon vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

Verkko-Tutor

Verkko-Tutor -materiaali on osittain vuorovaikutteinen Internetissä toimiva oppimisen ohjaus -materiaali. Se löytyy WWW- osoitteesta http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor . Verkko-Tutor johdattelee ymmärtämään uusien oppimisympäristöjen ja oppimiskäsitysten välistä yhteyttä. Sen tavoitteena on antaa oppijalle eväitä paitsi oman oppimistoimintansa pohtimiseen ja tarkasteluun, myös sen kehittämiseen. Oppimisen ohjaajalla on merkittävä osuus olla auttamassa oppijaa tässä kehittämistyössä. Siksi Verkko-tutor tarjoaa myös tutorin tarvitsemaa käsitteellistä tietoa oppimisen perusteista oman työnsä pohjaksi. Kurssilaisilla oli mahdollisuus käydä tutustumassa Verkko-Tutor materiaaliin koko kurssin ajan. Seuraavassa kuvassa (»KUVIO 32.) nähdään Verkko-Tutorin etusivu, jolta pääsee tutustumaan eri aihealueisiin.


KUVIO 32. Verkko-Tutorin etusivu

Verkko-Paja ja Verkko-Tutor yhdessä oppimisen ohjauksessa

Tavoitteena oli käyttää Aikuinen Oppijana -kurssilla Verkko-Pajaa ja Verkko-Tutoria yhdessä. Verkko-Pajan kautta tarjottiin oppimisen ohjausta vuorovaikutuksen ja kommunikaation välityksellä. Lisäksi Verkko-Pajaa käytettiin myös kurssin käytännöissä ohjaamiseen.

Verkko-Pajasta oli suora linkki Verkko-Tutoriin, joka puolestaan tarjosi oppijoille materiaalia, ideoita ja ajatuksia sekä myös ohjeita oman oppimisen tueksi. Ajatuksena oli siis käyttää näitä kahta ohjauskanavaa joustavasti yhdessä. Esimerkiksi jos oppijalle heräsi Verkko-Tutorin pohjalta omaan oppimiseensa liittyviä kysymyksiä, hänellä oli mahdollisuus keskustella niistä Verkko-Pajan keskusteluryhmän puolella.

Videoneuvottelu

Ensimmäisellä, 13.1.1998, pidetyllä jaksolla testattiin videoneuvottelua etäopetuksen välineenä. Lisäksi videoneuvottelua testattiin jo ensimmäisellä Aikuinen Oppijana -kurssilla. Käytössä oli ISDN-linjoja hyödyntävät videoneuvottelulaitteistot. Kummassakin päässä, sekä Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa että Kaakonseudun oppimiskeskuksessa, olivat käytössä Xenexin toimittamat PC-pohjaiset Bitfield-videoneuvottelulaitteistot. Vierailevat luennoitsijat toimivat etänä videoneuvottelun kautta ja heidän materiaalejaan kuvattiin dokumenttikameralla. Kaakonseudun oppimiskeskuksessa Toivakassa oli käytössä sali ja valkokangas, mutta vain yksi (yleisö)kamera ja pientilan mikrofoni.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava